Pasient- og brukerrettighetsloven

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning betyr at tjenestetilbudet, så langt som mulig, skal utformes i samarbeid med pasienten eller brukeren. Det skal legges stor vekt på pasientens eller brukerens synspunkter når helse- og omsorgstjenestens tilbud utformes. Målet er at pasienten eller brukeren skal få et godt tilbud, som er tilpasset deres behov. Pasienten eller brukeren har en rett, men ingen plikt til å delta i utformingen av tjenestetilbudet. Retten til medvirkning er lovregulert  i Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 (lovdata.no), og gjelder for både pasienter og brukere. (Helsenorge)

 

Rett til individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal bare utarbeides dersom personen selv ønsker det. Pasientens og brukerens mål skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at pasient og bruker deltar aktivt i utarbeidelse av planen. Pårørende skal også gis anledning til å medvirke i den grad pasient og bruker ønsker dette. (Helsenorge)

Nasjonal veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Pasient- og brukerombudet Innlandet

Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg på flere områder:

  • Avklarer og svarer på generelle spørsmål om helsetjenester
  • Tar imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten
  • Gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker
  • Informerer om fremgangsmåte ved søknad og klage
  • Møter helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har i saken din
  • Hjelper deg med å skrive klage om du trenger det
  • Informerer om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade
  • Informerer om hvor du kan henvende deg videre dersom vi ikke kan hjelpe deg

Les mer om pasient- og brukerombudet Innlandet.