Om ulike pakkeforløp

Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester har funksjon som Koordinerende enhet.
De har blant annet ansvar for:

 • vurdering og saksbehandling av saker vedrørende helhetlig habilitering/rehabilitering 
 • søknad om koordinator og individuell plan.
 • ha oversikt over koordinatorer og eksisterende individuelle planer (IP) i kommunen
 • kvalitetssikre arbeid med individuelle planer (IP)
 • medvirke til opplæring og veiledning av koordinatorene
 • bidra til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • samarbeid med helseforetak

Kontaktinformasjon
Kari Nyhus
systemkoordinator Koordinerende enhet
Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon 61 10 51 20
Mobil  996 41 703

Les mer om individuell plan
Her finner du kommunens søknadsskjema til Individuell plan og koordinator
Helsedirektoratet har utarbeidet en brosjyre "Ditt liv, din plan", til deg som kan ha behov for langvarige og koordinerte tjenester https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1500/IS-2805%20Brosjyre_Koordinator_IndividuellPlan.pdf

Helsedirektoratet  har utarbeidet nasjonale rutiner for helhetlig pasientforløp innen helse og omsorg. Disse kalles for pakkeforløp og skal gi pasienter koordinerte tjenester og effektiv helsehjelp.
Pakkeforløp skal bidra til at behandlingen av personer med ulike diagnoser får forutsigbar hjelp. Med bedre rutiner er målet å redusere ventetiden og gi alle et likeverdig tilbud, uavhengig hvor i landet man bor. Pakkeforløpet har som mål å bedre både helse og levevaner til pasienten. Pakkeforløpene skal bidra til mer brukermedvirkning og sikre samhandling mellom deg som benytter tjenesten eller er pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre aktører. 
Følgende pakkeforløp finnes:

 • Ulike kreftformer
 • Hjerneslag

Generelle pakkeforløp innen psykisk helse og rus:

 • Utredning og behandling i psykisk helsevern for voksne
 • Utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge
 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tilstandsspesifikke pakkeforløp innen psykisk helse og rus:

 • Psykoseutvikling og psykoselidelser for barn, unge og voksne
 • Spiseforstyrrelser for barn og unge
 • Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne
 • Gravide og rusmidler

Henvisning
Det er kommunen via fastlegen som henviser til pakkeforløpene. Noen vil ha behov for oppfølging av kommunen både før og etter behandling i spesialisthelsetjenesten.
Forløpskoordinering av pakkeforløp organiseres under koordinerende enhet ved Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester.
Ta kontakt på telefon 61 10 78 48 .
Mer informasjon om pakkeforløp finner du på   https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykisk-helse#pakkeforl%C3%B8p