Undersøkelsene vi bruker er utviklet av KS (Kommunesektorens organisasjon), og blir gjennomført årlig i ulike tjenester. Med jevne mellomrom vil vi benytte samme undersøkelse på samme tjenester, slik at vi kan følge med på utviklingen over tid i de ulike tjenestene.

2020 - Brukerundersøkelse om Lillehammer helsehus

I desember 2020 gjennomførte vi en undersøkelse blant beboere på Lillehammer helsehus. Det ble benyttet et skjema fra bedrekommune.no, og intervjuene av beboerne ble foretatt av frivillige fra Frivillighetssentralen. Dette for å unngå påvirkning, forutinntatthet eller partiskhet.

Etter en vurdering av hvilke beboere som kunne være i stand til å svare å spørsmålene, ble 44 beboere spurt om de ønsket å delta. Av disse var det 39 som ønsket eller var i form til å svare da undersøkelsen ble gjennomført.

Under vises resultatene fra undersøkelsen, først med detaljert antall svar på hvert spørsmål og deretter en gjennomsnittlig tilfredshet fordelt på alle svarene. I den siste grafen vises også sammenlikning av tilfredshet på Lillehammer sammenliknet med hele landet.

Resultatene totalt sett viser at et klart flertall er fornøyde med å bo på Lillehammer helsehus. Når vi sammenligner resultatene med sykehjem i andre kommuner landet over, ser vi at helsehuset ligger på nøyaktig samme nivå som landsgjennomsnittet. Blant spørsmålene som fikk lavest score var språkforståelse i kommunikasjon med ansatte, og at man iblant opplevde å måtte vente lenge på hjelp.

2021 - Brukerundersøkelse om hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand)

Undersøkelsen gjennomføres mot slutten av 2021. Resultatene blir lagt ut her i løpet av januar 2022.

2022 - Pårørendeundersøkelse om Lillehammer helsehus

Undersøkelsene gjennomføres i løpet av første kvartal i 2022. Resultatene blir lagt ut her så fort de er klare.

2022 - Brukerundersøkelse og pårørendeundersøkelse om bokollektiv og heldøgns omsorgsboliger

Undersøkelsene gjennomføres i løpet av andre kvartal i 2022. Resultatene blir lagt ut her så fort de er klare.

Om undersøkelsene

Undersøkelsene vi bruker er skjemaer laget av Kommuneforlaget (KF), et datterselskap av Kommunesektorens organisasjon (KS). Alle data fra gjennomførte undersøkelser på kommunenivå blir gjort tilgjengelige for andre kommuner, og offentliggjort i januar hvert år, gjennom portalen bedrekommune.no.

Hensikten med brukerundersøkelsene er å følge med på egen kvalitetsutvikling og samtidig kunne sammenlikne oss med andre kommuner. 

Formålet med brukerundersøkelsene er å få et bilde av kvaliteten på tjenestene våre slik brukerne opplever dem. Hver svar må sees i sammenheng, og svarene gir en indikasjon på kvaliteten i tjenestene.

Brukerundersøkelser om psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus gjennomfører undersøkelser med jevne mellomrom. De benytter hovedsakelig egenlagde undersøkelser i Netigate, basert på verktøy for brukermedvirkning i Kompetansebanken.

De følger med på effekten av tiltak/tjenester som settes i gang. Målgruppen for spørreundersøkelser er ofte brukere/ pasienter og pårørende, men vi kan også gjennomføre undersøkelser til samarbeidspartnere og ansatte.

Se mer informasjon om deres brukerundersøkelser