Bostøtte-for deg som har lave inntekter og høye boutgifter

Bostøtte – for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Søknad om bostøtte skjer elektronisk.

Du:
må være over 18 år
kan ikke være student
kan ikke være i førstegangstjeneste


Du kan likevel søke bostøtte hvis du:
er under 18 år og har egne barn
er student med barn
er student og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
er student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse
er forelder til en hjemmeboende student
er forelder til en i førstegangstjeneste som ikke bor hjemme

Boligen:
må være en selvstendig bolig med egen inngang
må ha eget bad og toalett
må ha en kjøkkenløsning og mulighet for søvn og hvile
 

Du kan likevel søke hvis du:
bor i et bokollektiv der boligen er tildelt av kommunen
bor i et privat bokollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner
Kommunen må godkjenne at boligen er egnet for at flere bor sammen og at din boenhet er egnet for deg/dere.

Kommunen har en kommunal bostøtteordning for personer som bor i omsorgsbolig. Kommunal bostøtte ytes hvis du fyller Husbankens krav til statlig bostøtte.

 

Startlån

Startlån
Søknad om startlån skjer elektronisk.
Du kan få startlån hvis du ikke får boliglån i vanlig bank. Du må ha høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån, i tillegg til andre nødvendige utgifter. Boliger som finansieres med startlån må ligge i Lillehammer kommune.

Startlånet skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og om søkeren har benyttet muligheten til sparing. Kommunen kan gjøre unntak hvis husstanden har barn
eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, dersom refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin, hvis boligsituasjonen hindrer muligheten til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utviklingen av det lokale næringslivet, eller hvis lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger. Unge førstegangsetablerende som mangler egenkapital er ikke i målgruppen for startlån. Det er opp til kommunen å vurdere om startlånet innvilges og hvor stort lånet blir.

 

 

Tilskudd til etablering i eid bolig

Tilskudd til etablering i eid bolig

Søknad om tilskudd til etablering skjer elektronisk.
Hvis du søker om startlån vurderes du automatisk også for tilskudd til etablering. Personer med varig lav inntekt, som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Barnefamilier vil prioriteres. Det er opp til kommunen å vurdere om tilskudd til etablering innvilges og hvor stort tilskuddet blir.

Tilskudd til tilpasning av bolig

Tilskudd til tilpasning av bolig

Søknad om tilskudd til tilpasning skjer elektronisk.

Hvis du har behov for å tilpasse boligen din slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne, kan du søke om tilskudd til tilpasning. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt. Tilskuddet kan gis både til eid og leid bolig. Både enkel tiltak for å bedre adkomsten til boligen og større ombygginger for å tilrettelegge boligen kan finansieres. Barnefamilier vil prioriteres. Det er også mulig å søke startlån til tilpasning. Det er opp til kommunen å vurdere om tilskudd til tilpasning eller startlån innvilges, og hvor stort tilskuddet blir. Ta kontakt med kommunen for videre veiledning.