Lillehammer helsehus

C-OA Høiby_D3.jpg

Helsehuset gir tilbud om dagplasser, korttidsplasser, avlastningsplasser, intermediærplasser og langtidsplasser. Tildelingskontoret har ansvar for å tildele tjenester.Tilbud i helsehus er de senere år blitt rettet mer mot medisinsk behandling og pleie.
Helsehuset har en intermediær avdeling i samarbeid med nabokommunene Øyer, Gausdal og Ringebu. Intermediæravdelingen gir et forsterket faglig tilbud på et nivå over kommunale sykehjemsavdelinger. Det vil si der det vurderes at ordinære tjenester i hjemkommunene ikke kan ivareta behovet for behandling og oppfølging etter sykehusinnleggelser.
Helsehuset har 5 interkommunale plasser med døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, såkalte KAD-plasser. Plassene er legestyrt og alle pasienter skal vurderes av lege på legevakt eller av fastlege før innleggelse. Oppholdet skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 72 timer før pasienten skrives ut eller overføres annet kommunalt tilbud i sin hjemkommune.
Helsehuset har en egen legeavdeling og institusjonen er godkjent for spesialisering innen geriatri. Laboratoriet er betjent alle ukedager. Det gis ellers tilbud om frisør og fotpleie ved helsehuset.

Mål for sektoren: Mestring hele livet

Besøkende og Covid 19

Infoplakat

22.07.20: Kjære pårørende og besøkende

For å beskytte våre pasienter følger LHH Folkehelseinstituttets anbefalinger og legger til rette for besøk med noen restriksjoner.

 • Alle besøk skal bestilles i forkant. Ta kontakt med Servicesenteret på tlf: 612 48 600 for å reservere besøkstid. Bestilling skjer på hverdager fra 08:00-11:.00 og 12:30-15:00
 • Besøkstider vil være mellom 12:15 og 19:30 hver dag, samt 10:15-17:00 på helg
 • For å sikre ro rundt middagen, er den tiden skjermet for besøkende

Pasientene kan få ett besøk i uka

 • Pasientens hovedpårørende har førsteprioritet 
 • Andre pårørende avtaler med hovedpårørende
 • Besøkene varer vanligvis i 30 minutter
 • Dersom det er ledig tid, legger vi til rette for flere besøk
 • I tilfeller hvor pasienten er kritisk syk, døende eller det er særlige grunner for det, gjøres det særskilte vurderinger og tilrettelegginger

Vi har 3 besøksrom

 • Det er valgfritt om besøket skjer inne eller ute.
 • Utearealene kommer ikke i tillegg til innendørs besøksrom
 • Inntil 3 personer kan komme på besøk samtidig
 • Pårørende er velkommen til å ta med kaffe og litt å spise ved besøket. De må også ta med eget service
 • Det er ikke anledning til å ta med husdyr verken inne eller ute

Alle blir tatt imot av en besøksvert

 • Ved ankomst skal alle besøkende skrive seg inn i en besøksprotokoll med navn og dato for besøket 
 • Besøksvert vil gi veiledning og sikre at smittevernhensyn ivaretas
 • Besøkende må kunne overholde smittevernregler under besøket
 • Vi ber alle om å rette seg etter besøksvertens henstillinger 

Vi minner på at besøkende som kommer fra utlandet må ha vært i karantene 10 dager før de kan komme på besøk her ved helsehuset

 

28.05.20: Besøksordning under koronasituasjonen

Lillehammer helsehus åpner forsiktig for en besøksordning fra og med torsdag 28. mai, slik at pårørende kan få treffe sine familiemedlemmer. Den som er registrert som pasientens hovedpårørende har prioritet.

Hvordan gjennomføres besøket?

Besøket vil foregå i et eget besøksrom, eller utendørs på helsehuset. Besøkende møter ved hovedinngangen, skrives inn i en besøkskontroll, og vil bli tatt imot av en besøksvert som også er tilgjengelig under hele besøket. Ansatte vil ellers gi rask innføring i smittevern og sørge for at besøkende vasker hendene, holder avstand og går direkte til og fra besøksrommet som rengjøres før neste besøk. For å bregrense smittefare samt legge til rette for at alle pårørende kan få treffe sine, begrenses besøket til en halvtime, én gang pr. uke. Dersom beboer ikke er mobil, vil det bli lagt til rette for besøk i beboerens rom med gjennomgående smitteverntiltak.

Hvem kan besøke?

Den som er registrert som pasientens hovedpårørende har prioritet. Besøksrommene har kapasitet til maks tre besøkende.

Hvordan avtale besøk?

Alle besøk skal bestilles i forkant. Det gjøres via servicesenteret på helsehuset; telefon 61 24 86 00. Telefontiden er fra klokka 07.30 til15.30. OBS; Bestillinger tas imot fra og med onsdag 27. mai. Besøkstider er mellom klokka 12.15. -19.30 på hverdager samt mellom klokka 10.15. -17.00 i helgene. Det er mange som nå har et behov for å møte sine, og det kan ta noe tid før en klarer å gi tilgang til alle som ønsker det. Beboerne ved Lillehammer helsehus er i risikogruppen for koronaviruset og å utvikle sykdommen covid-19. Et av smitteverntiltakene under koronapandemien er besøksrestriksjoner for å beskytte både pasienter og ansatte mot smitte. Pårørende ved helsehuset mottar varsling fra helsehuset om besøksordningen som altså trer i kraft fra og med torsdag 28. mai.

Fra fhi.no per 13.05.2020:
Smittevernråd ved besøk

Folkehelseinstituttet mener det er viktig å legge til rette for besøk av pårørende. Det å ikke kunne ha kontakt med sine nærmeste over lang tid vurderes som uheldig med hensyn til psykososial helse, og er også etisk problematisk. Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant, og smittevernrådene nedenfor følges. Pårørende som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk. Når en beboer ligger for døden skal det gjøres unntak fra besøksrestriksjonene, slik at de nære pårørende får være til stede i livets sluttfase. Kun ved helt spesielle smittevernutfordringer kan en nedlegge forbud mot samvær med en døende beboer. Pårørende definert som nærkontakt eller med mistenkt eller påvist covid-19, må benytte munnbind. Ansatte som oppholder seg i rommet med besøkende med covid-19, skal benytte beskyttelsesutstyr som ved håndtering av beboere med sannsynlig eller bekreftet covid-19.

Råd ved besøk hos beboere uten covid-19

• Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs eller i eget besøksrom nær institusjonens inngang.
• Besøksrommet må tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre.
• Det bør være en ansatt (besøksvert) som tar imot de besøkende ved ankomst og det bør vurderes om besøksverten er tilstede under hele besøket, for å sikre at alle:
• utfører håndhygiene når de går inn i institusjonen.
• holder minst 1 meters avstand til beboere og ansatte i institusjonen.
• går direkte til og fra besøksrommet og ikke oppholder seg i fellesarealer.
• Også ved besøk utendørs må alle utføre håndhygiene ved ankomst og holde minst 1 meters avstand til beboer og ansatte. Når beboer har behov for rullestol, bør besøksverten trille denne.
• Antall besøkende som oppholder seg i besøksrommet samtidig bør begrenses, slik at nødvendig avstand til andre kan opprettholdes.
• Det bør føres protokoll over besøkende og dato for besøket.
• Etter hvert besøk bør kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. rengjøres med vanlige rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.
• Dersom beboer ikke er mobil, bør det legges til rette for besøk i beboerens rom. Pårørende skal da gå direkte til og fra beboerens rom og ikke oppholde seg i fellesarealet, samt holde minst 1 meters avstand til beboeren inne på rommet. Råd ved besøk hos beboere med sannsynlig eller bekreftet covid-19
• Besøk må skje i isolatet hvor beboer med covid-19 oppholder seg.
• Besøksverten bør ta imot de besøkende ved ankomst og det bør vurderes om besøksverten er tilstede under hele besøket, for å sikre at alle:
• utfører håndhygiene når de går inn i helse- eller omsorgsinstitusjonen.
• holder minst 1 meters avstand til andre beboere og ansatte i institusjonen.
• går direkte til og fra isolatet og ikke oppholder seg i fellesarealer.
• utfører håndhygiene når de forlater isolatet.
• Den besøkende bør få veiledning av den ansatte i riktig bruk og av-/påkledning av følgende beskyttelsesutstyr før de går inn i isolatet:
• kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
• frakk med lange ermer
• hansker
• øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

Ansatte i helse- og omsorgsinstitusjonen bør også legge til rette for, og pårørende oppfordres til, å benytte digitale kommunikasjonsverktøy hvor en kan se hverandre. Andre tiltak som pleksiglass, kan også vurderes.

Korttidsplass

Det er ulike kortidsopphold som tildeles ved Lillehammer helsehus:

Korttidsopphold
Korttidsplass i institusjon er et målrettet og tidsavgrenset opphold, og et forebyggende tiltak for å kunne bo hjemme lengt mulig. 
Hovedfokus skal være rettet mot funksjonsnivå og mestring.
Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, nr. 5.

Plassene brukes i vesentlig grad til følgende oppgaver:
• Pasienter som har behov for døgnkontinuerlig oppfølging i institusjon i en periode etter utskrivelse fra sykehus. Pasienten skal være ferdig utredet og behandlet for den akutte sykdommen som førte til sykehusinnleggelse
• Opptrening og rehabilitering
• Døgnkontinuerlig observasjon/kartlegging og vurdering av funksjonsevne for å bedre kunne avklare videre tjenester
• Terminalpleie
• Akutt krise i hjemmet og hvor alle tiltak er utprøvd av hjemmetjenesten

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester, tlf. 61 05 05 48 eller til Service senter for helse og omsorg  tlf. 61 24 86 00 eller til Servicetorget tlf. 61 05 05 00. Hovedregelen er at søker selv må skrive under søknaden.

Prisen på korttids opphold fastsettes av Helse og omsorgsdepartementet.

Saksbehandlingstid, frister og klageadgang:

Etter mottatt henvendelse til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester vil det bli tatt kontakt med søker for nærmere avtaler. Normalt vil svar foreligge innen 4 uker. Dersom du ønsker å klage er klagefristen 4 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester.


Avlastningsplass 
Gis i situasjoner der pårørende har et betydelig og vedvarende omsorgsansvar, og hvor pårørende som trenger fri en periode(r), for å kunne fortsette i omsorgssituasjonen.
Hensikten med oppholdet er å avlaste pårørende. Avlastningen skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosialt nettverk og ha mulighet for nødvendig og regelmessig fritid.
Tjenesten avlastning innebærer ikke en helsemessig observasjon/vurdering, opptrening eller behandling av pasienten. Dersom oppholdet har en målsetting utover avlastning, skal det fattes vedtak om korttidsopphold og være betalingspliktig.
Tjenesten omfatter hjelp til personlig hygiene, måltider, utdeling av medisiner, sårstell og sosiale aktiviteter. Det er mulighet for kjøp av hår- og fotpleie.
Praktiske opplysninger:
Det er fastlegen som har ansvaret for medisinsk behandling/oppfølging under oppholdet. Dersom pasienten skal ha injeksjon (eks B- 12 eller influensavaksine) skal dette være rekvirert fra fastlegen.
Pasienten må ta med egne medikamenter og medisinsk forbruksmateriell.
Tjenesten er gratis.


Intermediær plass
Formål: Den interkommunale Intermediæravdelingen ved Lillehammer helsehus har et forsterket behandlings- og omsorgstilbud til pasienter fra Ringebu, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Der den ordinære helsetjenesten i kommunen ikke vil kunne ivareta pasientens behov for medisinsk- og sykepleiefaglig oppfølging på en kvalitativt og faglig like god måte, kan et tidsavgrenset opphold ved Intermediæravdelingen være et alternativ i stedet for, eller etter utskrivelse fra sykehuset. Hensikten er Beste Effektive Omsorgs Nivå (BEON) på helsetilbudet som gis.

Målgruppe
• Pasientens behov for medisinsk behandling og sykepleiefaglig oppfølging er styrende for tildeling av opphold.
• Pasienter med avklart diagnose, og videre plan for behandling.
• Pasienter som har startet opp en behandling på sykehuset eller har gjennomgått et kirurgisk inngrep som krever kontinuerlig observasjon, vurdering og tiltak.
• Pasienter med nyoppdagede sykdommer som trenger økt medisinsk oppfølging en kort periode.
• Pasienter med lidelser der hjemkommunen trenger tid til å bygge opp nødvendig kom-petanse for å gi forsvarlig behandling.
• Pasienter kan overføres til et intermediæropphold fra en kommunal ø- hjelpsplass når det er ytterligere behov for medisinsk oppfølging etter de 72 timene.
• Pasienter med inkurabel sykdom gis aktiv behandling, pleie og omsorg. Lindrende behandling er et hovedfokus i avdelingen.
• Pasienten kan ved en forverring av en kronisk lidelse også legges direkte inn på avdelingen i stedet for på sykehuset.
• Avdelingen har hverken fysiske forhold eller kompetanse til å ivareta pasienter med alvorlige psykiske lidelser/utagering/vandring.

Langtidsplass

Langtidsplass i institusjon er et bo- og behandlingstilbud ved Lillehammer helsehus som varer så lenge behovet er tilstede.

Helsehusstilbudet er lovregulert og inneholder
• Nødvendig hjelp til personlig hygiene
• Måltider
• Medisiner/medisinsk forbruksmateriell
• Legetilsyn
• Tannhelsetjeneste
• Fotpleie
• Ergo- og fysioterapi
• Sosiale aktiviteter

Hvem kan få tjenesten
Alle kan søke plass ved helsehuset  uansett alder. En forutsetning for at plass tildeles er at det ikke er mulig å gi hensiktsmessige tjenester i eget hjem.

Endret pleie- og omsorgsbehov kan gi grunnlag for
Utskriving til hjemmet.
Overflytting til annen avdeling ved helsehuset eller til annen helseinstitusjon.

Hvordan få tjenesten
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester på tlf. 61 05 05 48 eller Service senter for helse og omsorg tlf. 61248600 eller på Servicetorget, tlf. 61 05 05 00. Hovedregelen er at søkeren selv må skrive under søknaden.

Pris
Prisen beregnes ut fra hver enkelts inntekt (pensjon, formuesinntekter + eventuell annen inn-tekt). Formuen (eiendommer, bankinnskudd osv.) røres ikke. For detaljer henvises det til Tildelingsenhetenfor helse- og sosialtjenester.

 Saksbehandlingstid, frister og klageadgang
 Det fattes vedtak i kommunens sykehjemsteam. Normalt vil svar foreligge innen 4 uker. Dersom du ønsker å klage på vedtaket er klagefristen 4 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester. Klageinstans er Fylkeslegen.

Dagsenter

Dagaktivitetstilbudet er et tilbud til hjemmeboende personer som har behov for aktivisering, tilsyn og omsorg for å kunne bli boende lengre hjemme
• Bruker har behov for ulike aktiviteter for å opprettholde  fysisk og psykisk helse
• Bruker  har behov for sosial samvær og trygghet
• Bruker  har  behov for oppfølging med hensyn til kost / ernæring
• Bruker har behov for nettverksbygging

 

Venneforeningen

Foreningens mål

I samarbeid med helsehusets ledelse og ansatte vil foreningen arbeide med tiltak som
Fremme trivsel og velvære for beboerne
Fremme kontakt med pårørende og helsehuset
Vi samarbeider med Team Aktiv Omsorg
Arrangerer juletrefester og sommerfester
Bidrar med blomster og gaver
Sørger for underholdning på avdelingene
Formidler kontakt med avdelingene og enkeltpersoner/foreninger som ønsker å bidra
Gir støtte og praktisk bistand til utflukter o.a.

Alt arbeid er basert på frivillig innsats. Foreningens økonomi er avhengig av gaver og medlemskontingent.

Vil du bli frivillig?

Frivillige blir for mange et lyspunkt som gir trygghet, glede, og forventning, fordi deres innsats  som frivillige muliggjør f.eks. hyppigere deltagelse på de daglige kl.11.30  arrangementene vi har.
Hvis du ønsker å være frivillig er det viktig at du tenker gjennom hva du ønsker med din frivillighet og hva du har av forventninger til oss. Når du kommer første gang får du omvisning og innføring av Aktiv Omsorg Lillehammer.
  
 Frivillige hos oss gjør mye forskjellig, bl.a.
• går tur med pasient/pasientgrupper
• baker
• besøker på rom med hunden din
• er rullestolspesialister så også komplisert rullestoler ikke blir stoppet på vei til konsert:)
• arrangere spill-klubb
• gjør håndarbeidet ditt i en sofa på en litt for søvnig stue
• har lesestund
• rigger opp film, rigger ned.
• serverer popcorn og annet snacs på filmen
• rigger storstua til konserter - rigger ned igjen
• går rundt på avdelingene og synger og spiller
• motiverer og følger og bistår pasienter som skal på arrangement
• ledsager på ukentlige bussturer
• koker kaffe på bålpanna og steker sveler ute i sansegata vår
• kløyver ved i sansehagen med sterke gamle karer :-)
• følger opp så alle bingo-brett blir lest godt og premier vunnet!

Hva er DIN spesialitet?