Helsehuset har et eget servicesenter for helse og omsorg. Du kan ringe oss for spørsmål om helsehuset, hjemmetjenester eller rehabilitering. 

Vi har egen legeavdeling og laboratorium. Frisør og fotterapeut har egne salonger ved helsehuset, hvor det er mulig å bestille time.

Langtidsplass

Langtidsplass i institusjon er et bo- og behandlingstilbud ved Lillehammer helsehus som varer så lenge behovet er tilstede.

Helsehustilbudet er lovregulert og inneholder
• Nødvendig hjelp til personlig hygiene
• Måltider
• Medisiner/medisinsk forbruksmateriell
• Legetilsyn
• Tannhelsetjeneste
• Fotterapi etter henvisning fra lege
• Ergo- og fysioterapi
• Sosiale aktiviteter

Hvem kan få tjenesten

Alle kan søke plass ved helsehuset uansett alder. En forutsetning for at plass tildeles er at det ikke er mulig å gi hensiktsmessige tjenester i eget hjem.

Endret pleie- og omsorgsbehov kan gi grunnlag for utskriving til hjemmet, overflytting til annen avdeling ved helsehuset eller til annen helseinstitusjon.

Hvordan få tjenesten

Søknadsskjema fås ved henvendelse til tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester på tlf. 61 10 78 48 eller servicesenter for helse og omsorg tlf. 61 10 78 80 eller på Servicetorget, tlf. 61 10 77 00. Hovedregelen er at søkeren selv må skrive under søknaden.

Pris

Prisen beregnes ut fra hver enkelts inntekt (pensjon, formuesinntekter + eventuell annen inn-tekt). Formuen (eiendommer, bankinnskudd osv.) røres ikke. For detaljer henvises det til Tildelingsenhetenfor helse- og sosialtjenester.

Saksbehandlingstid, frister og klageadgang

Det fattes vedtak i kommunens sykehjemsteam. Normalt vil svar foreligge innen 4 uker. Dersom du ønsker å klage på vedtaket er klagefristen 4 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester. Klageinstans er Fylkeslegen.

Korttids-/rehabiliteringsplass

Korttidsplass i institusjon er et målrettet og tidsavgrenset opphold, og et forebyggende tiltak for å kunne bo hjemme lengt mulig. Hovedfokus skal være rettet mot funksjonsnivå og mestring.
Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, nr. 5.

Plassene brukes i vesentlig grad til følgende oppgaver:
• Pasienter som har behov for døgnkontinuerlig oppfølging i institusjon i en periode etter utskrivelse fra sykehus. Pasienten skal være ferdig utredet og behandlet for den akutte sykdommen som førte til sykehusinnleggelse
• Opptrening og rehabilitering
• Døgnkontinuerlig observasjon/kartlegging og vurdering av funksjonsevne for å bedre kunne avklare videre tjenester
• Alvorlig syke og døende
• Akutt krise i hjemmet og hvor alle tiltak er utprøvd av hjemmetjenesten

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester, tlf. 61 10 78 48 eller til servicesenter for helse og omsorg  tlf. 61 10 78 80 eller til Servicetorget tlf. 61 10 77 00. Hovedregelen er at søker selv må skrive under søknaden.

Prisen på korttids opphold fastsettes av Helse og omsorgsdepartementet.

Saksbehandlingstid, frister og klageadgang:

Etter mottatt henvendelse til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester vil det bli tatt kontakt med søker for nærmere avtaler. Normalt vil svar foreligge innen 4 uker. Dersom du ønsker å klage er klagefristen 4 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester.

Intermediær plass

Helsehuset er vertskommune for intermediærplasser i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Intermediæravdelingen gir et forsterket faglig tilbud på et nivå over kommunale sykehjemsavdelinger. Det vil si der det vurderes at ordinære tjenester i hjemkommunene ikke kan ivareta behovet for behandling og oppfølging etter sykehusinnleggelser.

Formål: Der den ordinære helsetjenesten i kommunen ikke vil kunne ivareta pasientens behov for medisinsk- og sykepleiefaglig oppfølging på en kvalitativt og faglig like god måte, kan et tidsavgrenset opphold ved Intermediæravdelingen være et alternativ i stedet for, eller etter utskrivelse fra sykehuset. Hensikten er Beste Effektive Omsorgs Nivå (BEON) på helsetilbudet som gis.

Målgruppe
• Pasientens behov for medisinsk behandling og sykepleiefaglig oppfølging er styrende for tildeling av opphold.
• Pasienter med avklart diagnose, og videre plan for behandling.
• Pasienter som har startet opp en behandling på sykehuset eller har gjennomgått et kirurgisk inngrep som krever kontinuerlig observasjon, vurdering og tiltak.
• Pasienter med nyoppdagede sykdommer som trenger økt medisinsk oppfølging en kort periode.
• Pasienter med lidelser der hjemkommunen trenger tid til å bygge opp nødvendig kom-petanse for å gi forsvarlig behandling.
• Pasienter kan overføres til et intermediæropphold fra en KAD-plass når det er ytterligere behov for medisinsk oppfølging etter 72 timer.
• Pasienter med uhelbredelig sykdom gis aktiv behandling, pleie og omsorg. Lindrende behandling er et hovedfokus i avdelingen.
• Pasienten kan ved en forverring av en kronisk lidelse også legges direkte inn på avdelingen i stedet for på sykehuset.
• Avdelingen har hverken fysiske forhold eller kompetanse til å ivareta pasienter med alvorlige psykiske lidelser/utagering/vandring.

Avlastningsplass

Disse plassene gis i situasjoner der pårørende har et betydelig og vedvarende omsorgsansvar, og hvor pårørende som trenger fri en periode(r), for å kunne fortsette i omsorgssituasjonen.
Hensikten med oppholdet er å avlaste pårørende. Avlastningen skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosialt nettverk og ha mulighet for nødvendig og regelmessig fritid.
Tjenesten avlastning innebærer ikke en helsemessig observasjon/vurdering, opptrening eller behandling av pasienten. Dersom oppholdet har en målsetting utover avlastning, skal det fattes vedtak om korttidsopphold og være betalingspliktig.
Tjenesten omfatter hjelp til personlig hygiene, måltider, utdeling av medisiner, sårstell og sosiale aktiviteter. Det er mulighet for kjøp av hår- og fotpleie.
Praktiske opplysninger:
Det er fastlegen som har ansvaret for medisinsk behandling/oppfølging under oppholdet. Dersom pasienten skal ha injeksjon (eks B- 12 eller influensavaksine) skal dette være rekvirert fra fastlegen.
Pasienten må ta med egne medikamenter og medisinsk forbruksmateriell.
Tjenesten er gratis.

KAD-plasser

Helsehuset har to interkommunale plasser med døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, såkalte KAD-plasser. Plassene er legestyrt og alle pasienter skal vurderes av lege på legevakt eller av fastlege før innleggelse.

Oppholdet skal ikke ha lengre varighet enn 72 timer før pasienten skrives ut eller overføres annet kommunalt tilbud i sin hjemkommune.

Dagsenter

Dagaktivitetstilbudet er et tilbud til hjemmeboende personer som har behov for aktivisering, tilsyn og omsorg for å kunne bli boende lengre hjemme
• Bruker har behov for ulike aktiviteter for å opprettholde  fysisk og psykisk helse
• Bruker  har behov for sosial samvær og trygghet
• Bruker  har  behov for oppfølging med hensyn til kost / ernæring
• Bruker har behov for nettverksbygging

Kjøkkenet ved helsehuset

Helsehuset har en egen kantine som serverer varme og kalde lunsjretter. Åpningstiden til kantina er mandag til fredag fra kl. 10.30 til 13.00.

Kjøkkenet produserer varm middag til alle boenheter på helsehuset, som lages etter koke/server-metoden. I tillegg sender vi varm middag til bofelleskap og bokollektiv utenfor huset.

Vi tilbyr nedkjølt middag til hjemmeboende. For mer informasjon om dette, se punktet om matombringing.

Menyene vi produserer er varierte og ernæringsrike sammensatt. Vi tilbyr kalde og varme lunsjer. Frokost og kveldsmat blir tilberedt på de ulike avdelingene.

Aktiv aldring

Venneforeningen

I samarbeid med helsehusets ledelse og ansatte vil foreningen arbeide med tiltak som

  • Fremme trivsel og velvære for beboerne
  • Fremme kontakt med pårørende og helsehuset
  • Vi samarbeider med Team Aktiv Omsorg
  • Arrangerer juletrefester og sommerfester
  • Bidrar med blomster og gaver
  • Sørger for underholdning på avdelingene
  • Formidler kontakt med avdelingene og enkeltpersoner/foreninger som ønsker å bidra
  • Gir støtte og praktisk bistand til utflukter o.a.

Alt arbeid er basert på frivillig innsats. Foreningens økonomi er avhengig av gaver og medlemskontingent.

Ønsker du å kontakte venneforeningen? 

Kontakt leder Britt Bøhn 
E-post: brboe@online.no
Tlf.: 908 17 501

Vil du bli frivillig?

Frivillige blir for mange et lyspunkt som gir trygghet, glede, og forventning, fordi deres innsats  som frivillige muliggjør f.eks. hyppigere deltagelse på de daglige kl.11.30  arrangementene vi har.
Hvis du ønsker å være frivillig er det viktig at du tenker gjennom hva du ønsker med din frivillighet og hva du har av forventninger til oss. Når du kommer første gang får du omvisning og innføring av Aktiv Omsorg Lillehammer.
  
 Frivillige hos oss gjør mye forskjellig, bl.a.
• går tur med pasient/pasientgrupper
• baker
• besøker på rom med hunden din
• er rullestolspesialister så også komplisert rullestoler ikke blir stoppet på vei til konsert:)
• arrangere spill-klubb
• gjør håndarbeidet ditt i en sofa på en litt for søvnig stue
• har lesestund
• rigger opp film, rigger ned.
• serverer popcorn og annet snacs på filmen
• rigger storstua til konserter - rigger ned igjen
• går rundt på avdelingene og synger og spiller
• motiverer og følger og bistår pasienter som skal på arrangement
• ledsager på ukentlige bussturer
• koker kaffe på bålpanna og steker sveler ute i sansegata vår
• kløyver ved i sansehagen med sterke gamle karer :-)
• følger opp så alle bingo-brett blir lest godt og premier vunnet!

Hva er DIN spesialitet?