Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Vi ønsker å være en synlig instans i skolemiljøet og kan bidra i skolens arbeid med tiltak som fremmer et godt psykososialt skolemiljø. Tverrfaglig samarbeid og deltakelse i skolens Lavterskelteam er viktig i dette arbeidet. Alle elever får tilbud etter et fast program, og enkeltelever følges opp etter behov. Vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser. Vi deltar også på enkelte foreldremøter. 

Ved akutt sykdom må fastlege kontaktes. Tjenesten er gratis. 

Skolehelsetjenesten tar utgangspunkt i nasjonalfaglige retningslinjer  og Skolehelseplan 2023-2028 i sitt arbeid. 

Taushetsplikt

Taushetsplikt

Skolehelsetjenesten har en streng taushetsplikt. Hvis du har snakket med helsepersonell, kan de ikke fortelle hvorfor du har vært der eller hva dere har snakket om. Hvis du er under 12 år, må helsepersonell i de fleste tilfeller fortelle foreldrene dine om at du har vært hos skolehelsetjenesten og hva dere har snakket om. Hvis du er over 12 år, kan du be om at foreldrene dine ikke skal kontaktes. Det er likevel helsepersonellet som skal bestemme i disse tilfellene.

Overføring av journal

Overføring av journal 

Elevens journal overflyttes i prinsippet automatisk fra helsestasjonen til skolehelsetjenesten, og senere ved overgang til ungdomsskolen eller ved flytting til ny skole. Ved flytting til annen kommune må skolehelsetjenesten ha samtykke for overføring av journal til skolehelsetjeneste i ny kommune. 

Samarbeidspartnere

 • Barneavdelingen, Sykehuset Innlandet
 • Barnepoliklinikken, Sykehuset Innlandet
 • Barneverntjenesten
 • Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
 • Blå Kors, Kompasset
 • Distrikts psykiatrisk senter (DPS)
 • Fagavdelingen v/SLT koordinator
 • Familievernkontoret
 • Fastlege
 • Flyktninghelsetjenesten
 • Frisklivsentralen
 • Fysioterapeut/ergoterapeut
 • Gudbrandsdal Krisesenter
 • Grunnskolen
 • Habiliteringstjenesten, Sykehuset Innlandet
 • Helsestasjon for sped- og småbarn
 • Helsestasjon for ungdom (HFU)
 • Jordmortjenesten
 • Kommunens kriseteam
 • Kommuneoverlegen
 • Lillehammer ØNH
 • Lillehammer øyeklinikk
 • NAV
 • NOK Gjøvik
 • Oppfølgingstjenesten (OT) Innlandet fylkeskommune
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste, inkludert logoped (PPT)
 • Politiet
 • Psykisk helse og rus og Rask psykisk helsehjelp i kommunen (RPH)
 • Smittevern og utenlandsvaksinering
 • Statnes barnehus Hamar
 • Tannhelsetjenesten 
 • Trygg Oppvekst og Utekontakten
 • Videregående skole 

Aktuelle ressurssider for foreldre

 

 

Kurs i trygghetssirkelen

Vi tilbyr kurs i trygghetssirkelen.

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS-p), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å bedre forstå hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Kurset går over 8 ganger, og varer i halvannen time hver gang. Kurset er forbeholdt foreldre med barn i skolealder. Kurset har fokus på å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn.

Dette kurset tilbys i gruppe med ca 6-12 foreldre. Du kan få mer informasjon om trygghetssirkelen ved å ta en titt her. Dersom du/dere er interessert i kurs, og ønsker å skrive dere opp på en venteliste, kan dere kontakte Kristine Holmen Strømsvåg på mail: kristine.holmen.stromsvag@lillehammer.kommune.no eller spørre helsesykepleier tilknyttet barnets skole.

Velkommen på kurs!