Hvem er vi?

Lege Monica Knutsen
Teamkoordinator og helsesykepleier Ulf Johansson
Helsesykepleier Oddny Nordlund
Helsesykepleier Åshild Stangeland
Psykiatrisk sykepleier Caren Evers

Hvem får tjenesten?

Alle flyktninger og asylsøkere som er bosatt i Lillehammer kommune.
Alle familieforente til bosatte flyktninger.

Hva tjenesten omfatter

  • kartleggingssamtaler med helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier om fysisk og psykisk helse
  • helseundersøkelser av overføringsflyktninger og familiegjenforente med lege.
  • hjelp til å få fastlege
  • informasjon, råd og veiledning i helsespørsmål.
  • vaksinasjon
  • syn- og hørseltester
  • helseundersøkelser av spe- og småbarn

Andre temaer: seksualitet og samliv, prevensjon, barneoppdragelse i ulike kulturer, omskjæring, tvangsekteskap, psykisk helse, kosthold, tannhelse og fysisk aktivitet.

Lovgrunnlag og samarbeidspartnere

Lovgrunnlag: Helse og omsorgs loven og Smittevernloven.
Veileder: helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.
Viktige samarbeidspartnere er fastlegene, flyktninghelsetjenesten i kommunen og Lillehammer voksenopplæringssenter.