Når samler vi inn personopplysninger?

På vår nettside, eller via Netigate samler vi ikke inn sensitive personopplysninger som personnummer eller helseopplysninger. Vi kan be om personopplysninger som:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Påmelding til kurs
  • Forespørsel om veiledning

Når du mottar tjenester fra oss gjennom Rask psykisk helsehjelp, eller andre tjenestetilbud som krever vedtak fra Tildelingsenheten har vi elektronisk pasientjournal (Gerica) og andre saksbehandlingssystemer. Felles for alle systemer er at vi behandler opplysninger som er sensitive og derfor er disse lovmessig sikret. Foruten opplysninger som navn, adresse, fødselsnummer, behandler vi opplysninger om din helse. Vi innhenter kun de opplysninger som er nødvendig for å kunne vurdere og gi den oppfølgingen du har behov for. Les mer om forskjellen på personopplysninger og sensitive personopplysninger her.

Formålet med informasjonen som innhentes på nettsiden

  • Vi ønsker å gi god informasjon om våre tilbud til innbyggere i Lillehammer kommune. 
  • For å kunne ta kontakt med deg ved bruk av våre kontaktskjema
  • Utvikle, forbedre, vedlikeholde og levere våre tjenester
  • Kommunisere med deg i form av e-post eller SMS. For eksempel for å svare på dine henvendelser til oss eller for å dele informasjon om våre arrangementer eller tjenester. 
  • Tilpasse markedsføring og informasjonsutveksling
Vi sender kun ut informasjon om du har samtykket til dette. Dersom du ikke ønsker at vi skal bruke dine personopplysninger til markedsføring, kan du når som helst melde deg av disse tjenestene eller ta kontakt med oss slik at vi sletter deg.

Bestilling av veiledning, kurs og påmelding til arrangementer og kurs

Via nettsiden kan du spørre oss om å holde foredrag eller lignende for din virksomhet. Vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne. Opplysningene lagres i inneværende og påfølgende år. Formålet er å administrere foredrag, og holde oversikt over forespørsler. 

Det er mulig å melde seg på kurs, workshops og andre arrangementer på vår nettside. 
Ved påmelding til et arrangement vil vi be om opplysninger som navn, kontaktinformasjon (telefonnummer. e-post) og kommune. Formålet med opplysningene er å gi informasjon til deltakerne, administrere og tilrettelegge kurs, arrangementer og utarbeide deltakerlister. Opplysningene lagres så lenge det er relevant. 

Behandlingsgrunnlaget i begge tilfeller er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. De berettigede interessene er å avvikle henholdsvis arrangementer, å administrere, holde oversikt over og følge opp foredrag og utarbeide statistikk.

Behandling av personopplysninger for å kunne gi tjenester

Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, Lillehammer kommune behandler sensitive personopplysninger som vi trenger for å utføre lovpålagte oppgaver og andre tjenester, i tillegg til å kunne saksbehandle henvendelser. Å yte nødvendig helsehjelp, gi deg forsvarlig behandling og oppfølging, sikre pasient- og brukerrettigheter samt sikre arkivering og bevaring av opplysninger er eksempler på dette. Personopplysninger registreres i journalsystemet Gerica. Vi behandler personopplysninger til enhver tid etter gjeldene regelverk.

Hvor hentes opplysningene fra?
Personopplysninger som behandles kan komme fra deg selv, foresatte, pårørende, andre offentlige instanser og andre fagsystemer. Vi kan få opplysninger fra folkeregisteret, spesialisthelsetjenesten, norsk helsenett, fastlege, politiet, skoler og andre.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Ved enkelte anledninger blir dine personopplysninger formidlet til andre. Det kan være instanser vi samarbeider med  eller andre som vi har plikt til å gi informasjon til. Eksempler på hvem vi deler opplysninger med er fastlege, spesialisthelsetjeneste, apotek, helsepersonell og pårørende. I slike tilfeller vil vi alltid forsikre oss om at delingen skjer basert på lovlig grunnlag, og at du er informert. (samtykke og rettslig plikt).

E-post og SMS

Vi sender ut SMS og e-post til deg som mottar tjenester fra oss, dette gjøres ved at du samtykker til dette når du mottar tjenestetilbud fra oss. SMS og e-post anses ikke som tilstrekkelig sikkert til å utveksle helseopplysninger. Vi benytter SMS og e-post kun til timebestilling, brukerundersøkelser eller annen praktisk informasjon.

Bestemmelser i psykisk helsevernloven § 1-8 som krever eller forutsetter skriftlighet eller underskrift, er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon. Dette gjelder også meldinger, varsel og lignende til pasient eller dennes nærmeste pårørende, såfremt vedkommende uttrykkelig har godtatt bruk av elektronisk kommunikasjon.

Brukerundersøkelser

I lokal tjenesteutvikling kan spørreundersøkelser brukes til å få tilbakemeldinger på̊ kvalitet, måle effekten av tiltak og evaluere kurs. Målgruppen for brukerundersøkelser er ofte brukere/ pasienter/pårørende, men man kan også̊ gjennomføre slike undersøkelser rettet mot samarbeidspartnere og ansatte. Brukerundersøkelsene er anonyme om ikke annet er angitt.

Vi bruker leverandøren Netigate som har en databehandleravtale med Lillehammer kommune. Når du svarer godkjenner du et samtykkeskjema hvor informasjon om bruk av dataene blir opplyst. Vi deler ikke opplysninger vi får i brukerundersøkelser med andre, og bruker heller ikke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. Personopplysninger blir slettet 60 dager etter undersøkelsens slutt.

Hensikten med brukerundersøkelser er å sørge for at så mange som mulig av våre pasienter har muligheten til å medvirke i tjenesteutvikling og forbedringsarbeid. Det er også krav til å bruke pasienten/bruker og pårørendes erfaringer til forbedring av virksomheten i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. SMS med brukerundersøkelse sendes kun til de som har mobiltelefonnummer registrert i vårt journalsystem.Det er frivillig å svare når du har fått SMS om brukerundersøkelsen. Hvis du ikke ønsker å motta SMS fra oss i framtiden, kan du henvende deg til avdelingen du har vært på og be dem om å reservere deg fra å få SMSer. 

I helse – og omsorgstjenesteloven og i pasient-og brukerrettighetsloven inneholder punkter som gir kommunene plikt til å tilrettelegge for brukermedvirkning på tjenestene. Utsending av brukerundersøkelser har dermed grunnlag i personvernforordningen, artikkel 6, nr. 1, bokstav c, med de ulike særlovene som supplement.

Sletting av opplysninger

Som bruker av nettsidene våre, og som mottaker av våre tjenestetilbud har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, og pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.