Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et korttids behandlingstilbud for personer over 18 år med mild til moderat angst, depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. Det kreves ikke henvisning fra lege, du kan selv ta kontakt med oss. Fastlege vil ofte være en viktig samarbeidspartner, i likhet med andre instanser som  DPS/spesialisthelsetjenesten, NAV og arbeidsgivere. 

Avdelingsleder: Marit Brandsæter Dahlen,
Telefon: 926 66 731

Post- og besøksadresse:
Adresse: Fåberggata 128
Telefon: 917 13 338 (hverdager 10:00-13:00)

Psykisk helse og rusteam

Psykisk helse- og rusteam er et oppfølgingstilbud for pasienter som har behov for oppfølging over tid. Avdelingen har ansvar for legemiddelassistert rehabilitering, gruppetilbud, støttesamtaler, og ettervern for tidligere rusavhengige. I tillegg har avdelingen tilknyttet 3 jobbspesialister (IPS) og samarbeider med brukerorganisasjoner som tilbyr likepersonsaktiviteter i Storgata 9B.

Avdelingsleder: Karine Nydahl 
Telefon: 917 49 861

Post- og besøksadresse:
Adresse: Kirkegata 26
Telefon: 902 51 514 (hverdager 09:00-15:00)

Oppfølgingsteamet

Oppfølgingsteamet gir tett oppfølging til pasienter med alvorlige og langvarige problemer/lidelser. Hovedfokuset er å forhindre tilleggsproblemer og å fremme den enkeltes vei mot bedring og mestring av egen livssituasjon. Avdelingen har ansvar for lavterskeltilbudet i Gamleveien 101, feltpleie, brukerutstyr, medisinansvar, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
kapittel 10, og samarbeidet med FACT-team Sør-Gudbrandsdal. 

Avdelingsleder: Gunn Kristin Leine,
Telefon: 908 75 032

Post- og besøksadresse:
Adresse: Kirkegata 26
Telefon: 902 43 733 (hverdager 09:00-15:00)
 

FACT-team Sør-Gudbrandsdal

FACT-team Sør-Gudbrandsdal er et behandlingsteam for personer som lever med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Teamet har behandlingsansvar og skal gi et helhetlig tilbud over tid tilpasset personen sine mål. Målet er å støtte personen i sin bedringsprosess og vi har fokus på veiledning, utredning og samarbeid med pårørende. I tillegg er arbeid, aktivitet og bosituasjon en viktig del av oppfølgingen.    

Enhetsleder: Eva Tveit 
Telefon: 948 73 807

Post- og besøksadresse:
FACT team Sør-Gudbrandsdal
Sykehuset Innlandet
Anders Sandvigsgate. 17
2626 Lillehammer

Tildelingsenheten for- helse og sosialtjenester

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester har ansvaret for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, og de har anvaret for koordinering av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Du finner mer informasjon på Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester sine nettsider.

Tildelingsenheten
Adresse: Storgata 51 (Rådhuset)
Telefon: 61 10 78 48 (hverdager klokken 09.00 - 11.00 og 13.00 - 15.00)

Psykososialt kriseteam

Lillehammer kommunes psykososiale kriseteam er ansvarsplassert i tjenesteområdet. Psykososialt kriseteam (PKT) i kommunen er en tverrfaglig gruppe og gis i hovedsak av ansatte i Rask psykisk helsehjelp. Kristeamet bistår det ordinære hjelpeapparatet, og aktiveres ved ulykker, særskilte hendelser og brå død. Det har ikke vaktberedskap, men svarer så raskt det er mulig.

Telefon: 418 60 170 (hverdager 08:00 - 15:30)

Døgnåpne hjelpetelefoner

Mental Helses døgnåpne hjelpetelefon: 116 123

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Her finner du en oversikt fra Rådet for psykisk helse over hjelpetelefoner: Hjelpetelefoner og nettsteder