Ergo- og fysioterapeuter vurderer om hjelpemidlene skal lånes ut fra kommunalt hjelpemiddellager eller søkes som varig utlån fra NAV - Hjelpemiddelsentralen. Søknad om hjelpemidler sendes Hjelpemiddelsentralen i Innlandet som fatter vedtak. Innvilges hjelpemidlet, vil det kunne gå noe tid før det blir levert til kommunen. Hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager kan i akutte tilfeller tildeles på dagen, og lånes primært ut for 3 måneder.

Du betaler en engangssum på 100  kroner pr hjelpemiddel du låner fra kommunalt hjelpemiddellager. Eksempel: En rullator koster 100 kroner. En rullator og en dusjstol koster 200 kroner, og så videre. Du vil motta faktura måneden etter at du fikk utlevert hjelpemidlene. Hvis du har varig behov for ett eller flere hjelpemidler vil vi søke det for deg fra NAV Hjelpemiddelsentralen. Disse hjelpemidlene betaler du ikke for. Hvis du i påvente av varige hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen har behov for hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager, må du betale for disse.

Det forventes at bruker/pårørende selv henter og returnerer hjelpemidler på kommunalt hjelpemiddellager i Lillehammer. Adressen er Rosenlundvegen 6. Vaktmester i kommunen kan kjøre ut hjelpemidler som er så store at de ikke får plass i vanlig personbil. Det må påregnes ventetid for å få tilkjørt hjelpemidlene.

Åpningstider

Mandag til fredag: Kl. 08.00 - 11.00 og 14.00 - 15.00

Hvordan få tjenesten

Henvendelsen rettes til servicesenter for helse og omsorg, telefon: 61 10 78 80 (kl 07.30 - 16.00, mandag-fredag)

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Saksbehandlingstid

Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.