Pårørendes generelle rett til veiledning og informasjon

Helsepersonell kan for eksempel gi generell informasjon som: 

 • Kontaktinformasjon til helsetjenesten
 • Rutiner, ansatte og tilbud 
 • Muligheten til å søke om hjelpemidler, velferdsteknologi, osv
 • Lovverk, saksbehandling og rettigheter 
 • Tilbud til pårørende, barn og voksne
 • Informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner

Helsepersonell bryter ikke taushetsplikten ved å lytte til pårørende. Helsepersonell bryter heller ikke taushetsplikten ved å snakke med deg om opplysninger du er kjent med fra før. Når du kjenner diagnosen til pasienten, kan helsepersonellet, uten å bryte taushetsplikten, snakke generelt om årsaker til tilstanden, symptomer, vanlig behandling og prognose. 

Rett til veiledning og opplæring

Når du som pårørende utfører særlig tyngende omsorgsarbeid, har du rett til nødvendig veiledning og opplæring fra kommunen. Når kommunen din vurderer hva som er særlig tyngende omsorgsarbeid, skal kommunen legge vekt på:

 • omfanget (timer per måned)
 • den fysiske og psykiske belastningen av arbeidet
 • om arbeidet skjer regelmessig eller periodevis
 • varigheten av omsorgsarbeidet
 • om du har omsorgsplikt
 • om du har inntektstap

Veiledningen og opplæringen skal gjøre deg som pårørende i stand til å ivareta omsorgsmottakeren på en god måte og hjelpe deg til å ivareta din egen helse- og livssituasjon.

Det kan være snakk om at du får opplæring og veiledning knyttet til omsorgsmottakerens sykdom eller funksjonsnedsettelse, for eksempel opplæring i regulering av diabetes eller i hva en demensdiagnose innebærer. Det kan også være opplæring i hvordan du bør utføre bestemte arbeidsoppgaver, for eksempel tunge løft, eller i stresshåndtering. 

Kommunen skal fatte vedtak når du som pårørende har behov for opplæring og veiledning som strekker seg over 14 dager.

Pasient- og brukerombudet Innlandet

Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg på flere områder:

 • Avklarer og svarer på generelle spørsmål om helsetjenester
 • Tar imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten
 • Gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker
 • Informerer om fremgangsmåte ved søknad og klage
 • Møter helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har i saken din
 • Hjelper deg med å skrive klage om du trenger det
 • Informerer om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade
 • Informerer om hvor du kan henvende deg videre dersom vi ikke kan hjelpe deg

Les mer om pasient- og brukerombudet Innlandet.