Randi Mjøen kommuneoverlege i Lillehammer.

Du når henne på e-post: randi.mjoen@lillehammer.kommune.no

Bekymringsmeldinger

Er du bekymret for noens helse? 

Vanligvis vil de som er syke oppsøke hjelp på egen hånd. Men av og til er det personer som av forskjellige grunner ikke ønsker eller evner å søke hjelp. Dette kan for eksempel være personer med psykisk sykdom, demens eller andre tilstander. Da kan det være hensiktsmessig å gi en bekymringsmelding.

Fastlegen er i de fleste tilfeller riktig sted å sende en bekymringsmelding til. Hvis man ikke vet hvem fastlegen er kan man sende bekymringsmelding til kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen vil vurdere henvendelsen og videreformidle denne til aktuell instans (fastlege, hjemmetjeneste, eventuelt andre). Bekymringsmeldingen må inneholde navn på den meldingen gjelder, hvis mulig fødselsdato og gjerne adresse.

NB: Bekymringsmeldinger inneholder sensitive opplysninger og bør derfor sendes som brev i vanlig post. Disse sendes til: 

Lillehammer kommune, Kommuneoverlegen 
Postboks 986
2626 Lillehammer

Dødsattester

Det er mange som har spørsmål om dokumentasjon i forbindelse med at en pårørende dør. Her finner du informasjon om hvordan systemet knyttet til legeerklæring ved dødsfall fungerer og hvilke muligheter man har til å få ut nødvendig dokumentasjon.

Legeerklæring

Når en person dør vil det være behov for en "legeerklæring ved dødsfall". Denne erklæringen utstedes av den lege som det er mest naturlig skal utføre denne oppgaven. Det vil som oftest være sykehjemslege, legevaktslege eller lege på sykehuset. Denne erklæringen vil bli sendt til Tingretten.Tingretten registrerer erklæringen og sikrer at vedkommende blir erklært som død i folkeregisteret. Deretter sendes erklæringen videre til kommuneoverlege som kvalitetssikrer selve utfyllingen før den blir sendt til SSB og blir registert i dødsårsaksregisteret.Dersom pårørende har behov for en attest som dokumenterer at vedkommende er død, for eksempel til bank eller forsikringsselskap, kan Tingretten kontaktes. Disse vil da utstede "Erklæring på dødsfall".

Utlandet

Dersom meldingen skal sendes utenlands kan det være behov for både notariusbekreftelse og apostillestempel. Tingretten kan stemple med Notarius Publicus-stempel og fylkesmannen kan stemple med apostillestempel. Hvilken type stmpel det er behov for varierer med hvilket land attesten skal brukes i. Når det gjelder Norden holder det med Notarius Publicus-stempel. Kontakt vedkommende lands ambassade for å få mer informasjon.

Innsyn i journal

Dersom det er behov for helseopplysninger knyttet til dødsfallet må den behandlende instans før døden kontaktes. Etter pasientens død er "nærmeste pårørende" gitt rett til innsyn i journal om ikke "særlige grunner" taler mot dette, jf. pasientrettighetslovens § 5-1 femte ledd og helsepersonellovens § 24 annet ledd.

Fastleger

Fastlegene skal, på vegne av kommunen, gi innbyggerne legetjeneste hverdager i tiden 08.00-1500. Legene har etter ”Lov om helsepersonell” plikt til å gi øyeblikkelig hjelp og skal innrette praksis slik at de driver forsvarlig virksomhet, og har tilfredsstillende telefonmottak. Siden legene må prioritere akutthjelp, kan det kan være noe ventetid for avtale som ikke haster.

Alle fastleger har stengt én dag pr. uke for kontorarbeid, og kan da henvise sine pasienter til kommunens dagberedskapsvakt. Ved annet fravær, opplyser fastlegen hvem som er vikar. Kommunen har ansvar for at det er tilstrekkelig kapasitet på fastlegetilbudet.Valg eller bytte av fastlege kan man gjøre på internett (helsenorge.no) eller over telefon (800 43 573).

Dersom du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale høyere egenadel ved legebesøk. Frikort fritar ikke for legens utgifter til materiell med mer.

Smittevern

Smittevernlegen er lokal helsemyndighet etter lov om vern mot smittsomme sykdommer og ellers medisinskfaglige rådgiver for kommunen. Smittevernlege i Lillehammer er kommuneoverlegen.

I situasjoner der det har oppstått situasjoner med smittsomme sykdommer vil smittevernlegen lede arbeidet med håndtering av situasjonen. Smittevernlegen er ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av smittevernplanen i kommunen. Smittevernlegen skal ellers formidle kunnskap om smittevern til kommunens administrasjon, politikere og befolkningen for øvrig. Det praktiske arbeidet med smittevern i kommunen ligger i Smitteverntjenesten ved Lillehammer helsestasjon