FAU- foreldrenes arbeidsutvalg

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

SU - samarbeidsutvalg/ SMU-skolemiljøutvalg

Samarbeidsutvalg (SU)
Alle skoler skal ha et samarbeidsutvalg. Det er skolens øverste samarbeidsorgan og hjemlet i Opplæringsloven. Elever, foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og en kommunestyrerepresentant er medlemmer.

Skolemiljøutvalg (SMU)
Elever og foreldre er i flertall i utvalget som skal arbeide for å øke samarbeidet mellom elever, foreldre og de ansatte på skolen i arbeidet med å videreutvikle et positivt skolemiljø.

trafikksikkerhet

TSU- trafikksikkerhetsutvalg

En representant fra hvert trinn danner sammen med rektor skolens trafikksikkerhetsutvalg. Det er ønskelig at ulike deler av skolekretsen er representert. TSU har fått Opplands trafikksikkerhetspris og har en egen plan som ligger på skolens hjemmeside.