Det skal legges til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal bygge på skolens verdigrunnlag, den enkelte skoles pedagogiske plattform og kommunal målsetting for Lillehammerskolen, jnfr. Opplæringsloven §13-7. Lovens krav om et godt fysisk og psykososialt miljø, er også gjeldende i skolefritidsordningen. 

Foreldrebetaling, priser

Priser i SFO fra 1. januar 2024

SFO 100 % kr. 3.370
SFO 80 %   kr. 3033
SFO 60 %   kr. 2359
SFO 50 %   kr. 2022 (2 dager den ene uken og 3 dager andre uken)
SFO 40 %   kr. 1685
SFO 20 %   kr. 1010

Morgen-SFO kr. 853

Det gis søskenmoderasjon kun på hel plass. Moderasjon utgjør 50 % reduksjon for andre barn, og 75 % reduksjon for tredje barn eller flere.

Kjøp av ekstradager/enkeltdager
Barn med fast plass: kr. 249 per dag per barn.
Barn uten fast plass: kr. 301 per dag per barn

Kjøp av dager i høst-, vinter- og sommerfrien
Barn med fast plass: kr. 320 per dag per barn
Barn uten fast plass: kr. 385 per dag per barn

Annet
Matservering er ikke innlagt i tilbudet.

Skoleskyss til og fra SFO reguleres av fylkeskommunens skoleskyssreglement: "Det gis ikke skyss til og fra skolefritidsordningen. Funksjonshemmede elever har rett til skyss til/fra SFO." Punkt 1.2.7 i "Regler og rutiner for grunnskoleskyss".

Gratis 12 timers kjernetid for 1. og 2. trinn

Priser SFO 1. og 2. trinn (12 timers gratis kjernetid er her trukket fra), gjeldende fra 1. januar 2024

100 % plass (5 dager i uken, 07.30-16.30)  kr. 1685
80 % plass (4 dager i uken, 07.30-16.30)    kr. 1137
60 % plass (3 dager i uken, 07.30-16.30)    kr. 675
Morgen-SFO (07.30- skolestart)                  kr. 853

Redusert foreldrebetaling

Ordning med redusert foreldrebetaling på SFO 

Foreldrebetalingen i SFO skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede dokumenterte personinntekt for betaling av SFO-plass for barn på 1. til og med 4. trinn.  Dette er regulert av forskrift til opplæringsloven, Kapittel 1B.

Hvem er husholdning
Med «husholdning» mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal prisen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som barnet har sin folkeregistrerte adresse hos. 

Om søknaden
Søknad om redusert foreldrebetaling gjøres i Visma.

Det må søkes hvert skoleår, inntekt må dokumenteres.

Dokumentasjon

For å søke må du ha samme folkeregistrerte adresse som barnet ditt.
Ved flytting til annen kommune opphører vedtaket fra 1. i måneden etter flyttingen.

Dersom du har SFO - plass i Lillehammer og er bosatt i en annen kommune, må søknaden sendes bostedskommunen.

Som dokumentasjon skal siste års skattemelding legges ved søknaden.
Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig kapital- og personinntekter, plikter søker å opplyse om det i søknaden.
Dersom det ikke kan legges frem skattemelding, skal søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Klage
Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling i SFO kan påklages til skolesjefen i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må fremsettes innen 3 uker etter mottatt vedtak.     

 

Ved spørsmål, ta kontakt med din skole.

 

Lenke til forskrift som gir rammene for ordningen:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3

 

 

Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO

Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO

Kommunestyret har vedtatt utvidet søskenmoderasjon for barnefamilier i Lillehammer kommune fra høsten 2022. Dersom foresatte benytter 100 % plass på SFO, vil det tredje og yngste barnet få gratis plass. Søskenmoderasjonen gjelder søsken som er folkeregistrert ved samme adresse og bor fast sammen. Barna kan gå i private- og kommunale barnehager eller SFO

Alternativ 1

 

Moderasjon

 

Barn 1 i SFO

0%

 

Barn 2 i SFO

50%

 

Barn 3 barnehage

100%

Alternativ 2

 

 

 

Barn 1 SFO

0%

 

Barn 2 barnehage

0%

 

Barn 3 barnehage

100%

Foresatte må søke om søskenmoderasjon for hvert barnehage- og skoleår. Søknaden sendes til Barnehageforvaltningen, Familiens Hus. Barnehagen og SFO mottar kopi av vedtaket. Link søknadsskjema. (DOC) (PDF)

Ved endring av plasstørrelse eller at barnet slutter i barnehage eller SFO, må dette gis beskjed om skriftlig til den enkelte barnehage og SFO.

Dagens søskenmoderasjon er fortsatt gjeldende for familier som ikke omfattes av overnevnte ordning.

Oppholdstid

Det gis tilbud om 20 %, 40 %, 50 %, 60 %, 80 % og 100 % plass, over en fast turnus som avtales med skolens SFO. Morgenåpent kan benyttes fritt uansett plasstørrelse.

Det gis også tilbud om å benytte SFO kun om morgenen, unntatt i skolens ferier. For dette betales én pris uavhengig av hvor mange morgener som benyttes. 

Foreldrebetaling:
Foreldrebetalingen vedtas årlig av kommunestyret. Oppholdsavgiften betales med forfall den 20. i hver måned. En avkortning i foreldrebetalingen gis i juni og august ut fra sluttdato i juni og startdato i august. Det betales t.o.m. den dato man har plass i vårhalvåret og f.o.m. oppstartsdato i høsthalvåret. Tilbudet i høst- og vinterferien inngår i månedspris.

Det gis søskenmoderasjon kun på hel plass. Moderasjonen utgjør 50 % reduksjon for 2. barn, og 75 % reduksjon for 3. barn eller flere.

Søk, endre eller si opp plass

Hovedopptaket er 1. april, men det kan søkes om plass hele året.

Man søker, endrer eller sier opp plass i Visma Flyt Skole.

 

Åpningstid

Ordinær åpningstid er kl. 07.30-16.30. Åpningstiden kan utvides til kl. 07.00-17.00 ved de skolefritidsordningene der det er minst fem barn, som har fast behov for et slikt tilbud. SFO har tre planleggingsdager i året og SFO er da stengt. SFO holder stengt i forbindelse med jul og påske. Det gis heldagstilbud i høst- og vinterferien, samt 1-2 uker etter skoleslutt og 2-3 uker før skolestart. Se kommunal skolerute for nærmere informasjon.

Vedtekter

Vedtekter for skolefritidsordning i Lillehammer kommune