Aktiv og inkluderende med utfordringer for alle!

Samarbeid mellom skolen, Jorekstad sportsanlegg med fotballbaner, idrettshall, svømmehall og Jørstadmoen militærleir med "Militærskogen", gir oss fri og trafikksikker adgang fra skoleplassen og rett ut til lysløype, akebakke, skileikområde om vinteren, sandvolleyballbane, balløkke/tumleplass, turstier, orienteringsløyper og gapahuk om sommeren. Vi har masse plass både ute og inne.
 

Kontakt oss

Epost: Jørstadmoen Skole Postmottak
Sentralbord resepsjon: tlf: 61 10 78 23 

Undervisningstider

Skolestart

Skoleslutt

1.-7.trinn: 08.30 alle dager

Mandag 1.-7.trinn: 14.00
T
irsdag 1.-7.trinn: 14.00
Onsdag1.-7.trinn: 13.00
Torsdag 1.-4.trinn: 13.00/ 5.-7.trinn 14.00
Fredag  
1.-4.trinn: 13.00/ 5.-7.trinn 14.00

Åpningstider:
Skolen: 08.00 - 15.30
SFO: 07.00 - 16.30 


Telefon:

Skolens sentralbord / sekretær Inger Elisabeth Fryjordet 61 10 78 10 / 936 35 300
Rektor Vemund Bjørke  997 85 877
Undervisningsinspektør Inger Lise Sønnervik 61 10 50 44 / 419 30170
SFO leder Irene Ekrum Kristoffersen  95729883

Ansatte Jørstadmoen skole
Facebook/Jørstadmoen skole

Kontaktlærere

 

Skoleåret 2023-2024

1.trinn: 23 elever 

Kontaktlærere: Jofrid Vaule Laakso og Lars A M Scharp

2.trinn: 23 elever
Kontaktlærere:  Heidi Aarnes og Liv Randi Steinum

3.trinn: 24 elever
Kontaktlærere: Hege Haugen og Benedicte Strandenes

4.trinn: 34 elever
Kontaktlærere: Sissel Vik Granseth og Grethe Hansen

5.trinn: 24 elever
Kontaktlærere: Siv Risvoll og Eline Rudi 

6.trinn: 36 elever
Kontaktlærere:  Tom Ian Halsør og Mia Sustad Lien 

7.trinn: 22 elever
Kontaktlærere: Kjersti Tangen og Anita Røste  

Sist oppdatert 30.8.2023 

 

Foreldrekontakter, FAU og SU

FAU-representanter skoleåret 23/24:

FAU leder: Ragnhild K.Syversen

Nestleder: 

Kasserer: Johan Berg Leonhardsen

Sekretær: Karoline Sagli 

 1. trinn: Linn Hjelmstadstuen 
 2. trinn: Johan Berg Leonardsen 
 3. trinn: Veronica De Wit 
 4. trinn: Karoline Sagli
 5. trinn: Karoline Aasen Bakken 
 6. trinn: Jan Harald Engelund 
 7. trinn: Ragnhild K. Syversen 

Vedtekter FAU 
FAU-møtene avholdes første mandag hver måned klokken 18.30 på skolen. 

FAU og skolen har utarbeidet en plan for skolehjem samarbeidet ved Jørstadmoen, i dette heftet er også rollene til FAU og klassekontaktene beskrevet. 

 

 

 

Møtereferat skoleåret 23/24:

30.august - merknader tilført 2.10.23 i rødt pga uklarhet. 

2.oktober 

6.november

4.desember 

8.januar 

5.februar

4.mars 

8.april 

6.mai

 

Referat SU møte 15.12.2023 

 

Treffkveld våren 2024:

1-3.trinn: 

26.1  - ansvarlig 1 og 2 trinn

5.4   - ansvarlig 3 trinn 

 

4-7.trinn

 9.2- ansvarlig 5 trinn

12.4 - ansvarlig 4 trinn

Hefte med rutiner for treffkveld 


 

Tidligere skoleår:

TSU 
Foreldreutvalget for grunnskolen FUG Her finner man mye nyttig informasjon om tillitsververvene foreldrekontakt, FAU-representant og skolen råds- og samarbeidsorganer

FAU referater: 

Skoleåret 22/23:

Skoleåret 21/22: 

oktober november desember  januar februar mars april mai juni (årsmøte)


Skoleåret 20/21: : august september (utsatt årsmøte) oktober november desember  februar  mars april mai juni
ÅRSMELDING 2020-21

Skoleåret 19/20::  september  oktober  november  desember   vedlegg des_17.mai  februar  mars  april  mai  juni
 

Skoleåret 18/19:  september   oktober november avlyst desember februar ekstraordinært møte februar    mars  april   mai  juni årsmøte foreldrerådet
Oppstartmøte Skole-hjemsamarbeid 4.september- presentasjon
Årsmøte i foreldrerådet 4.juni 2019 kl 18.30 Regnskap 2018-19  revisjonsberetning 2018-19  Budsjett 2019-20
Møtereferat Samarbeidsutvalget (SU) mars 2019 juni 2019 november 2019  juni 2020 November 2020

Sist oppdatert 03.10.2023 

Skoleheletjenesten

skolehelsetjeneten.jpg

Helsesykepleier: Anja Jevnesveen -  mandag, onsdag og fredag

Epost   tlf.  90504983.

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn, ungdom og deres foreldre. 

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. For mer informasjon om skolehelsetjenestens arbeid og tilbud, se her. 

Elever, foreldre og lærere er velkommen til å ta kontakt for samarbeid om elevenes helse og trivsel.

Helsesykepleier har taushetsplikt!

 

Skoleruta

Skolerute 2023-24

Skolerute 2024-25

Søknad om permisjon gjøres elektronisk i Visma Flyt Skole. 

Reglement

 

Jørstadmoen skole sine trivselsregler  

logo.jpg

 

Visjon:

Jørstadmoen skole – aktiv og inkluderende – med utfordringer for alle

 

Mål:

Alle elever skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø fritt for mobbing

Vi vil ha et skolemiljø som kjennetegnes ved at vi:

 • viser respekt og omsorg, er inkluderende og hjelpsomme
 • har lyst til å lære og er arbeidsomme
 • tar godt vare på egne og andres saker

 Slik får vi dette til:

 • Vi holder oss innafor skolens område i skoletiden
 • Vi kaster snøball kun på oppsatt blink
 • Mobiltelefon skal være avslått i skoletiden
 • Når jeg sykler til skolen følger jeg trafikkreglene og bruker hjelm *
 • Når jeg bruker rullebrett, sparkesykkel eller lignende bruker jeg passende sikkerhetsutstyr.
 • Vi har arbeidsro i timene.
 • Vi møter presis til timer og avtaler.
 • Vi har med bøker og nødvendig utstyr til timene
 • Vi gjør skolearbeidet til avtalt tid
 • Vi holder skolens område rent og ryddig.
 • Vi bruker ikke ord og handlinger som kan såre eller skade andre.

Brudd på reglene kan føre til:

 • samtale med voksen og eventuelt involverte medelever
 • at de foresatte blir kontaktet
 • tap av goder for en avgrenset periode
 • at jeg må reparere eller betale for det jeg ødelegger/skader

* FAU og skolen støtter Trygg Trafikk som anbefaler å vente med å sykle uten voksen i trafikken til 10-årsalder.

Forskrift for ordensreglement for grunnskolene i Lillehammer kommune. 

Reglement for læringsbrett i Lillehammer skolene. 

Side oppdatert  12.06.2023 

Lokale planer

Plan for godt skolemiljø
Trafikksikkerhetsplan
Ekskursjonsplan

Lillehammerkommune sitt arbeid med overgang barnehage - skole 

Plan for skolehjem samarbeid rev januar 2023 

Satsingsområder 
Begynneropplæringen 1.-4.trinn

 • På første trinn er Jørstadmoen med i i den kommunale satsingen med barnehagelærer som følger elevenen over fra barnehagen fra august og ut november.
 • Utarbeide lese-skriveplan for 1.-4.trinn i tråd med kommunalt gitte kriterier.

Engelsk

 • Utvikle metodikken i engenskundervisningen.
 • Ta i bruk digitale lærebøker på Ipad og økt lærertetthet i undervisningen.

Trygt og godt miljø

Forebygge

 • Sosiallærere har faste timer på alle trinn
 • Følge med og følge opp observasjoner og kartlegginger.
 • Iverksette målretta tiltak på trinn
 • Fellesarrangementer for hele skolen og på tvers av trinn
 • Tett samarbeid med foreldre- treffkvelder for småtrinn og mellomtrinn
 • Gjennomføre ekskursjonsplan i samarbeid med FAU

Tidlig innsats- dvs rask hjelp når det oppstår problemer

 • Lavterskelteam: Samarbeidsmøter med sosiallærer, helsesykepleier, PPT
 • Tverrfaglig team: Samarbeidsmøter med sosiallærer, helsesykepleier, PPT, barnevern, fysioterapeut, skolens ledelse
 • Tett samarbeid med foreldre.

Profesjonsfellesskapet

 • Fagfornyelsen- alle lærere deltar på etterutdanning i nye læreplaner
 • Tolærer-organisering på de fleste trinn
 • Samarbeide om å benytte ulike analytiske metoder for å forbedre kvaliteten på undervisningen.

Logo U.dir nullmobbing

Foreldreutvalget for grunnskolen FUG