Opplæringslovens kap9A med  krav om elevers rett til et trygt og godt fysisk og psykososialt miljø er også gjeldende i skolefritidsordningen.

Organisering

Lillehammer kommunestyre er eier av skolefritidsordningen. Det administrative ansvaret er delegert til skolesjefen. Rektor har det pedagogiske og økonomiske ansvaret for skolefritidsordningen. SFO – leder har delegert myndighet fra rektor og har ansvaret for daglig drift.

Opptakskriterier

Alle barn på 1. – 4.årstrinn og barn med særskilte behov på 5. – 7.årstrinn, skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på.

Opptaksperiode

Hovedopptak er 1.april for oppstart i august. Det kan utover dette søkes om plass gjennom hele året.

Opptak

www.lillehammer.kommune.no/SFO → klikk på søkeportal og søk, uten å logge inn med MinID eller BankID.

Endring og oppsigelse.

www.lillehammer.kommune.no/SFO → klikk på søkeportal. For å logge inn, benytter du MinID eller BankID. Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved reduksjon av plass.

Oppholdstid

Det gis tilbud om 20%, 40%, 50%, 60%, 80% og 100% plass, basert på hele dager over en fast turnus som avtales med skolens SFO. Morgenåpent kan benyttes fritt uansett plass - størrelse.

Det gis også tilbud om å benytte SFO kun om morgenen, unntatt i skolens ferier. For dette betales en pris uavhengig av hvor mange morgener som benyttes.

Ordinær åpningstid er kl. 07.30 – 16.30. Åpningstiden kan utvides til kl. 07.00 – 17.00 ved de skolefritidsordningene der det er minst 5 barn, som har fast behov for et slikt tilbud.

SFO har 3 planleggingsdager i året og SFO er da stengt. SFO holder stengt i forbindelse med jul og påske.

SFO gir heldagstilbud i høst- og vinterferien, samt 1 – 2 uker etter skoleslutt og 2 – 3 uker før skolestart.

Foreldrebetaling

Priser i SFO fra 01.01.23:

SFO 100% kr. 3231
SFO 80%   kr. 2908
SFO 60%   kr. 2262
SFO 50%   kr. 1939 (2 dager den ene uken og 3 dager andre uken)
SFO 40%   kr. 1616
SFO 20%   kr. 969

MorgenSFO kr. 818

Det gis søskenmoderasjon kun på hel plass. Moderasjon utgjør 50% reduksjon for 2.barn, og 75% reduksjon for 3.barn eller flere:

100% - 50% mod kr. 1616
100% - 75% mod kr. 808

 

Kjøp av ekstradager/enkeltdager:
Barn med fast plass: kr. 239 pr. dag pr. barn.
Barn uten fast plass: kr. 289 pr. dag pr. barn

Kjøp av dager i høst-, vinter- og sommerfrien:
Barn med fast plass: kr. 307 pr. dag pr. barn
Barn uten fast plass: kr. 369 pr. dag pr. barn

Annet:   
Matservering er ikke innlagt i tilbudet.
Skoleskyss til og fra SFO reguleres av fylkeskommunens skoleskyssreglement: 

"Det gis ikke skyss til og fra skolefritidsordningen. Funksjonshemmede elever har rett til skyss til/fra SFO." Punkt 1.2.7 i "Regler og rutiner for grunnskoleskyss.

 

Priser SFO 1.trinn (12 timers gratis kjernetid er her trukket fra):

100% plass (5 dager i uken, 07.30-16.30)                                                         kr. 1615,-

80% plass (4 dager i uken, 07.30-16.30)                                                            kr. 1090,-

60% plass (3 dager i uken, 07.30-16.30)                                                            kr. 647,-

Morgen-SFO (07.30- skolestart)                                                                          kr. 818,-