Formålet med regionale miljøtilskudd er å stimulere til å ta ekstra miljøhensyn eller ta vare på miljøverdier. Foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket og beitelag som er godkjent av Fylkesmannen kan søke tilskudd. 

Søknadsfristen er 15. oktober. For beitelag er søknadsfristen 1. november.

Søknadsskjema blir tilsendt de som søkte produksjonstilskudd året før i slutten av juli/begynnelsen av august. På nettsidene til Fylkesmannen i Oppland finnes mer informasjon om regionale miljøtilskudd.

Det kan søkes om tilskudd til

  • Seterdrift med mjølkeproduksjon
  • Skjøtsel av kulturhistoriske områder
  • Bratt dyrka mark
  • Biologisk verdifull innmark
  • Arealer med automatisk freda kulturminner
  • Areal uten jordarbeiding om høsten, herunder siste års eng
  • Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
  • Grasdekte soner
  • Fangvekster
  • Redusert bruk av plantevernmidler