Som en del av nasjonale hjelpepakken knyttet til covid-19, har Lillehammer kommune blitt tildelt 1,7 millioner til kommunens næringsfond. Disse skal fordeles videre til bedrifter og næringsorganisasjoner. Merk at det er en del særskilte prioriteringer ved denne utløsningen, og disse prioriteringene er basert på statige føringer. Sett deg derfor godt inn i både prioriteringer og hva som skal inngå i en søknad.

De første midlene fra ordningen er allerede fordelt, og det blir en ny runde 2 i oktober. i denne runden er det omtrent 500 000 kroner til fordeling. Fristen for å søke er 5. oktober 2020, men det oppfordres til å sende inn søknad så fort som mulig. Søknad sendes inn via www.regionalforvaltning.no.

Særskilte prioriteringer for utlysningen

Den ekstraordinære utlysningen legger normale retningslinjer for fondet til grunn (se under), men har i tillegg noen særskilte prioriteringer:

 • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
 • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
 • hvor raskt tiltaket kan settes i gang
 • i hvilken grad tiltaket bidrar til flere arbeidsplasser
 • samarbeidsprosjekter mellom flere næringsaktører

Til bedriftsutvikling kan det ytes tilskudd inntil 50 prosent av tiltakets dokumenterte kostnader. Til samarbeidsprosjekter eller sektorutviklingsprosjekter, kan det ytes tilskudd inntil 75 prosent av tiltakets dokumenterte kostnader. Regler om bagatellmessig støtte gjelder. Dette innebærer at en aktør kan få inntil 200.000 Euro i samlet støtte fra offentlige aktører over en periode på 3 år. Det er søkeren selv som står ansvarlig for å ikke komme i brudd med dette.

Prioriteringer ved tildeling

Næringsfondet er relativt lite sammenlignet med det store antallet etableringer det er i kommunen, og kommunestyret har derfor vedtatt noen særskilte retningslinjer som sier noe om prioriteringene for bruken av fondet. Følgende er verdt å merke seg:

 • Næringsfondet i Lillehammer skal brukes til å stimulere og utvikle næringslivet i kommunen. Tilskudd fra næringsfond bevilges i tråd med de prioriterte satsingsområdene i gjeldende Regional næringsplan.
 • Tilskudd kan ytes til utvikling av enkeltvirksomheter eller til samarbeidsprosjekter for ulike næringssektorer og grupper av samarbeidende virksomheter.
 • Ved behandlingen av søknader om støtte fra næringsfond bør følgende elementer vektlegges:
  • Strategisk betydning for utvikling av den aktuelle næringssektoren
  • Strategisk betydning for utvikling av den aktuelle virksomheten
  • Tiltakets betydning for å sikre eksisterende eller potensial for nye arbeidsplasser
 • Tilskudd ytes til investeringer og utviklingstiltak. Det ytes ikke tilskudd til ordinær drift eller betjening av gjeld

Hvordan søke?

Send inn søknad via www.regionalforvaltning.no. Ta kontakt med næringssjef Eirik Haagensen (eh@vekst.lillehammer.no eller 917 69 937) om du har spørsmål knyttet til søknaden.