I forbindelse med koronakrisen, har Formannskapet i Lillehammer kommune vedtatt å gjøre en egen utlysning på 1.250.000 kroner fra næringsfondet. Utlysningen har endelig søknadsfrist 30. april, men det oppfordres til at søknader sendes inn så raskt som mulig. Om det blir ekstra formannskapsmøter vil vi forsøke å behandle søknadene så raskt som mulig. Ellers blir søknadene behandlet senest 12. mai.

Særskilte kriterier for utlysningen april 2020

Den ekstraordinære utlysningen legger normale retningslinjer for fondet til grunn (se under), men har i tillegg noen særskilte kriterier:

 • Eksisterende næringsliv vil prioriteres i denne søknadsrunden
 • Næringsorganisasjoner og andre former for samarbeid mellom bedrifter vil bli prioritert. Dette utelukker likevel ikke at gode søknader fra enkeltbedrifter kan nå fram
 • Søknader som knyttes til koronakrisen vil bli prioritert. Dette kan handle om behov for nye forretningsmodeller, nye former for markedsføring, endring av produktmiks osv
 • Søknader som tydelig får fram forventet positiv effekt på å beholde eksisterende og/eller opprette nye arbeidsplasser vil bli prioritert

Til bedriftsutvikling kan det ytes tilskudd inntil 50 prosent av tiltakets dokumenterte kostnader. Til samarbeidsprosjekter eller sektorutviklingsprosjekter, kan det ytes tilskudd inntil 75 prosent av tiltakets dokumenterte kostnader. Regler om bagatellmessig støtte gjelder. Dette innebærer at en aktør kan få inntil 200.000 Euro i samlet støtte fra offentlige aktører over en periode på 3 år. Det er søkeren selv som står ansvarlig for å ikke komme i brudd med dette.

Prioriteringer ved tildeling

Næringsfondet er relativt lite sammenlignet med det store antallet etableringer det er i kommunen, og kommunestyret har derfor vedtatt noen særskilte retningslinjer som sier noe om prioriteringene for bruken av fondet. Følgende er verdt å merke seg:

 • Næringsfondet i Lillehammer skal brukes til å stimulere og utvikle næringslivet i kommunen. Tilskudd fra næringsfond bevilges i tråd med de prioriterte satsingsområdene i gjeldende Regional næringsplan.
 • Tilskudd kan ytes til utvikling av enkeltvirksomheter eller til samarbeidsprosjekter for ulike næringssektorer og grupper av samarbeidende virksomheter.
 • Ved behandlingen av søknader om støtte fra næringsfond bør følgende elementer vektlegges:
  • Strategisk betydning for utvikling av den aktuelle næringssektoren
  • Strategisk betydning for utvikling av den aktuelle virksomheten
  • Tiltakets betydning for å sikre eksisterende eller potensial for nye arbeidsplasser
 • Tilskudd ytes til investeringer og utviklingstiltak. Det ytes ikke tilskudd til ordinær drift eller betjening av gjeld

Hvordan søke?

Bruk søknadsskjemaet under for å sende inn din søknad. Ta kontakt med næringssjef Eirik Haagensen (eh@vekst.lillehammer.no eller 917 69 937) om du har spørsmål knyttet til søknaden.