Bred involvering
Arbeidet med utredningene har vært tverrfaglig med meget bred deltakelse.
Både ansatte, tillitsvalgte, tjenestebrukere, råd, lag og foreninger er blitt involvert, med noe ulik tilnæring i de tre konseptene. I tillegg er det tatt i bruk spørreundersøkelser, befaringer og vurderinger fra ekstern eksperthjelp knyttet til byggtekniske vurderinger. 

Utredningene legges fram til politisk behandling både i ungdomsrådet, eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, utvalget for helse og velferd, formannskapet og kommunestyret i løpet av mars måned 2023. Tidspunkt for orienteringer og vedtak ligger i tidslinjen øverst til høyre.
Selve presentasjonen som holdes for politikerne ligger som vedlegg på denne siden.