Serveringsbevilling

Dersom du planlegger å starte en virksomhet med servering av mat og/eller drikke, må du søke kommunen om serveringsbevilling. Hvis det skal serveres alkoholholdig drikke må du i tillegg søke om skjenkebevilling

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

 1. Firmaattest for alle firma som er involvert i driften
 2. Utskrift av aksjeeierbok
 3. Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet
 4. Dokumentasjon på bestått etablererprøve for daglig leder
 5. Tegning/skisse av serveringsarealet inne og ute
 6. Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene
 7. Leiekontrakt
 8. Kopi av melding til Mattilsynet

 Etter at søknad er sendt til kommunen, vil kommunen foreta lovpålagt vandelskontroll av personer og selskaper som har innflytelse på driften av serveringsstedet.

Saksbehandlingstiden er 4-8 uker fra fullstendig søknad er mottatt i kommunen. Det tas forbehold om at forsinkelser kan forekomme grunnet innhenting av uttalelse om vandel fra andre myndigheter.

Servering må skje i overenstemmelse med serveringsloven og Lillehammer kommunes forskrift om åpningstider.

 

Salgsbevilling

Det kan søkes om både fast salgsbevilling og salgsbevilling for én enkelt anledning.

Ved søknad om fast salgsbevilling må følgende dokumentasjon legges ved søknaden:

 1. Firmaattest for alle firma som er involvert i driften
 2. Utskrift av aksjeeierbok
 3. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til virksomheten
 4. Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder
 5. Internkontroll ihht. alkoholloven
 6. Brukstillatelse fra bygningsmyndighet
 7. Leiekontrakt
 8. Tegning/skisse av arealer og funksjoner
 9. Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis det søkes om bevilling etter eierskifte
 10. Kopi av melding til Mattilsynet
 11. (evt. statlig tilvirkningsbevilling, jf. alkoholloven § 6-1.)

Salg av alkohol må skje i overenstemmelse med alkoholloven, alkoholforskriften og Lillehammer kommunes alkoholpolitiske handlingsplan. Det kan også leses mer om alkohollovgivningen på Helsedirektoratets sider.

Allminnelig skjenkebevilling

Dersom du skal skjenke alkohol i en virksomhet, må du søke om alminnelig skjenkebevilling.

Lillehammer kommune kan innvilge skjenkebevilling for følgende grupper:

 • alkoholholdig drikk gruppe 1 (2,5–4,7 volumprosent alkohol)
 • alkoholholdig drikk gruppe 2 (4,7–22 volumprosent alkohol)
 • alkoholholdig drikk gruppe 3 (22–60 volumprosent alkohol)

Det kan innvilges skjenkebevilling for kun gruppe 1, for gruppe 1 og 2, eller alternativt for alle alkoholgrupper.

Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Nåværende skjenkebevillinger gjelder fram til 30. september 2024.

I søknaden må det opplyses/vedlegges følgende:

 1. Firmaattest fra Brønnøysundregisteret.
 2. Utskrift av aksjeeierbok.
 3. Dokumentasjon på daglig leder, styrer og stedfortreders tilknytning til virksomheten.
 4. Dokumentasjon på bestått etablererprøve ihht. serveringsloven for daglig leder.
 5. Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder.
 6. Dokumentasjon på bestått e-læringskurs Ansvarlig Vertskap for styrer og stedfortreder.
 7. Tegning/skisse av arealer inne og ute.
 8. Internkontroll ihht. alkoholloven.
 9. Leiekontrakt eller skjøte.
 10. Brukstillatelse fra bygningsmyndighet.
 11. Kopi av melding til Mattilsynet.
 12. Eventuelt grunneiers tillatelse til uteservering.

Salg av alkohol må skje i overenstemmelse med alkoholloven, alkoholforskriften og Lillehammer kommunes alkoholpolitiske handlingsplan​. Det kan også leses mer om alkohollovgivningen på Helsedirektoratets sider.

Skjenkebevilling for en bestemt anledning

For bestemte anledninger kan det søkes om skjenkebevilling for én enkelt anledning eller ambulerende skjenkebevilling.

Skjenkebevilling for én enkelt anledning er for arrangementer som er åpne for alle, som for eksempel festival, konsert, vernissage, forestilling. Skjenkebevilling for en enkelt anledning kan kun gis for inntil 7 dager.

Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer, som for eksempel jubileum, bryllup, mindre jobbfester. Arrangementet må foregå på et avgrenset område. Det er kun de som er invitert på forhånd som kan delta på arrangementet.

Du trenger ikke søke dersom:

 • stedet du søker skjenkebevilling for allerede har en alminnelig skjenkebevilling, eller
 • du som arrangør er eier, leier, driver, eller ansatt ved lokalet det søkes skjenkebevilling for.

Søknadsfrist: 14 dager før arrangementet. 

I søknad for ambulerende skjenkebevilling må det opplyses/vedlegges følgende:

 1. Leieavtale eller dokumentasjon på at søker disponerer lokalet hvor servering skal foregå.
 2. Tegning/skisse av lokalet/arealet.

I søknad for én enkelt anledning må det opplyses/vedlegges følgende:

 1. Leieavtale for serveringsarealene
 2. Tegning/skisse over skjenkearealet inne/ute
 3. For arrangementer utover 1 dag må det vedlegges dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve ihht. alkoholloven for styrer/stedfortreder 
 4. Internkontroll ihht. alkoholloven
 5. Eventuell polititillatelse for gjennomføring av arrangementet
 6. Kopi av melding til Mattilsynet (ved servering av mat)
 7. Ved større arrangementer kan kommunen etterspørre Ros-analyse

Gebyrer

Etter alkoholloven § 7-1 skal innehavere av kommunale salgs- og skjenkebevillinger betale et årlig bevillingsgebyr. Gebyret beregnes ut fra omsatt mengde alkoholholdig drikk i forrige år og forventet omsatt mengde i inneværende år ut fra satsene i alkoholforskriften § 6-2. Bevillingshaver må levere inn en omsetningsoppgave med disse omsetningatallene. Omsetningsoppgaven skal vedlegges dokumentasjon fra regnskapsfører/revisor.

Frist for innlevering av omsetningsoppgave er 1. april. ​

Gebyrene faktureres fra kommunen. For sent innlevert omsetningsoppgave og for sent betalt omsetningsgebyr kan føre til prikktildeling.

Det gjøres oppmerksom på at gebyrene kan variere fra år til år.

Kunnskapsprøve, etablererprøve og kurs i Ansvarlig Vertskap

Etablererprøven

For å få serveringsbevilling må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet, jf. serveringsloven § 5.

Etablererprøven er en flervalgsprøve med 50 spørsmål. Til hvert spørsmål er det oppgitt tre svaralternativer, hvorav ett svar er riktig. Kandidatene må svare rett på minimum 40 spørsmål for å bestå. Maksimalt tidsbruk er 90 minutter.

Etablererprøven kan gjennomføres både skriftlig og elektronisk. Kunnskapsprøven kan kun gjennomføres elektronisk.

Det kan leses mer om etablererprøven i forskrift om etablererprøve.

Kunnskapsprøven

For å få skjenkebevilling eller salgsbevilling må styrer og stedfortreder for bevillingen ha bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivning, jf. alkoholloven § 1-7c tredje ledd.

Kontrollører må ha bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivning, jf. alkoholloven § 1-7c tredje ledd.

Kunnskapsprøven er en flervalgsprøve med 30 spørsmål. Til hvert spørsmål er det oppgitt tre svaralternativer, hvorav ett svar er riktig. Kandidatene må svare rett på minimum 24 spørsmål for å bestå. Det er en egen prøve for salgsbevilling og en egen prøve for skjenkebevilling. Maksimal tidsbruk er 60 minutter. Dersom du har dysleksi, er svaksynt eller har andre utfordringer, kan du får tilrettelagt gjennomføring. Tilrettelegging krever legeattest.

Det er utarbeidet eget læremateriell for forberedelse til prøvene. Dette kan bestilles hos www.vinn.no. Det kan leses mer om pensum på Helsedirektoratet sine sider.

Det kan leses med om kunnskapsprøven i alkoholloven i alkoholforskriften kapittel 5

Gjennomføring av etablererprøven og kunnskapsprøven

Prøvene kan gjennomføres på servicetorget i Lillehammer kommune eller i en annen kommune. I Lillehammer kommune avholdes prøvene etter påmelding til servicetorget, tlf.: 611 07 700.

Lillehammer kommune bruker iPad (ikke PC) ved gjennomføringen. 

Pris pr. prøve er kr. 400,-. Det kan kun betales med bankkort med visa (ikke masterkort og ikke kontant). 

Ansvarlig Vertskap

I Lillehammer kommune må styrer og stedfortreder for skjenkebevilling ha bestått e-læringskurset «Ansvarlig Vertskap» utarbeidet av Helsedirektoratet.

Prøven Ansvarlig Vertskap bestilles direkte fra hjemmesiden til Helsedirektoratet, og prøven tas elektronisk der. 

Kontroll og prikktildeling

Kontroll

Bevillingshaver er ansvarlig for salg og skjenking. Kommunen foretar lovbestemte kontroller av salgs- og skjenkesteder for å kontrollere at alkoholomsetningen er forsvarlig og i samsvar med regelverket.

Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene, og at det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Kommunen skal sikre at kontrollen til enhver tid er rettet mot de forhold som synes hensiktsmessige etter en vurdering av de lokale forhold.

Lillehammer kommune har engasjert kontrollfirmaet Trygg24 AS for å utføre skjenkekontroll etter alkoholloven. Representanter for selskapet må gis adgang til skjenkestedet dersom de ber om det.

Prikktildeling

Dersom det avdekkes overtredelser av en bevillingshaver som nevnt i alkoholforskriften § 10-3, skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunen inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunen øke lengden på inndragningen tilsvarende jf. alkoholforskriften § 10-2, andre ledd.

Salgs- og skjenketider

Salgs- og skjenketider i Lillehammer følger i utgangspunktet alkoholloven, men kommunestyret kan generelt for kommunen eller for enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg. I Lillehammer har vi benyttet oss av dette, og rammene for egne salgs- og skjenketider finnes i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan for 2020-2024.

Merk at det er ulike tider for salg og for skjenking, og at tidene er individuelle. Hvilke tider som gjelder for din bevilling framgår i bevillingen.

Salgstider

Salgstider som gjelder for Lillehammer står i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan, under punkt 2.2.6. Der står følgende:

Salgstiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 vurderes for hvert enkelt salgssted.

Salgstid kan innvilges innenfor følgende rammer:

 • Hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 20.00.
 • Dager før søn- og helligdager, med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag, mellom kl. 08.00 og kl. 18.00.
 • Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 er ikke tillatt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai. 

Skjenketider

Skjenketider som gjelder for Lillehammer står i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan, under punktene 2.3.8.-2.3.10. Der står følgende:

2.3.8. Skjenketid for de ulike alkoholgrupper

Det kan innvilges følgende skjenketider for hvert enkelt skjenkested, ut fra en helhetsvurdering av driftskonsept og innkomne uttalelser:

 • Alkoholholdig drikk gruppe 1 – mellom kl. 08.00 og kl. 03.00.
 • Alkoholholdig drikk gruppe 2 – mellom kl. 08.00 og kl. 03.00.
 • Alkoholholdig drikk gruppe 3 – mellom kl. 13.00 og kl. 02.00.

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

2.3.9. Skjenketid for utendørs servering

Skjenketid for utendørs servering følger i utgangspunktet skjenketiden inne, men vurderes for hvert enkelt skjenkested ut fra beliggenhet og etter innkomne uttalelser, bl.a. fra politiet.

2.3.10. Skjenketid for overnattingssteder

På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til overnattingsgjester. Dette kan skje utenfor overnattingsstedets definerte skjenkearealer, for eksempel på rommene eller i resepsjonen. Det må påses at alkoholholdig drikk ikke nytes av personer som ikke oppfyller alderskravene ihht. alkoholloven § 1-5

Alkoholpolitisk handlingsplan

Se dokumentet for alle retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Lillehammer kommune.