Lillehammer kommune vedtok sin første eierpolitikk (da kalt eierstyringspolitikk) i 2010. Denne ble revidert/oppdatert i 2014. Dokumentet består av en generell del, og en oversikt over kommunens aksjer og eierposisjoner i aksjeselskap (AS) og interkommunale selskap (IKS) med vurderinger av selskapene. Det er forutsatt at eierpolitikken skal revideres i hver kommunestyreperiode.

Spørsmål knyttet til offentlig eierskap har stort fokus i Norge, blant annet fordi den norske staten eier en uvanlig stor del av verdiene på Oslo Børs. Som følge av dette er det etablert regler og praksiser for god offentlig eierstyring, og disse videreutvikles stadig. Staten stiller krav til «sine» selskap gjennom sin eierpolitikk (sist oppdatert 2015) og eiermeldinger, og har forventning om at også statlige selskap som ikke er børsnotert følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskaps­ledelse. KS har utarbeidet anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, rettet mot kommuner og fylkeskommuner som har eierinteresser i selskap som er organisert etter andre lover enn kommuneloven. Eierpolitikken i Lillehammer kommune 2016-2019, vedtatt i juni2016, følger disse anbefalingene. Eierpolitikken vil bli revidert og behandlet på nytt våren 2020.

Eierpolitikken er utarbeidet i samarbeid med Øyer og Gausdal kommuner, fordi de tre kommunene har eierandeler i mange av de samme selskapene.