Formåls- og næringsbygg

Lillehammer kommune forvalter eiendomsmasse på til sammen ca 170 000 m2, blandt annet skoler, barnehager, helse- og omsorgsbygg, kultur- og idrettsbygg og administrasjonsbygg. I tillegg forvaltes bygg hvor det drives næringsvirksomheter, blant annet tannlegeklinikk, kunstnersenter, privat barnehage og annen forretningsvirksomhet.

Eiendom forvaltning har det fulle forvaltningsansvaret for kommunens bygningsmasse. Forvaltningsansvaret består av forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsmassen.

 

Kommunale utleieboliger

Lillehammer kommune Eiendom forvalter ca 700 boliger, fordelt på ordinære boliger, bofellesskap, og omsorgsboliger. De fleste av boligene er eiet av kommunen selv, eller av Lillehammer kommunale Boligstiftelse.

Ordinære boliger utgjør ca 350 boliger, ca 100 boliger er i eller tilknyttet bofelleskap, mens ca 250 boliger er omsorgsboliger.

Alle boligene tildeles gjennom Tildelingsenheten i kommunen.

 

 

Kommuneskogen

Lillehammer kommuneskog har som formål å drive og forvalte Lillehammer kommunes skogeiendommer på en bærekraftig og økonomisk forsvarlig måte til beste for Lillehammer kommune.

Lillehammer kommuneskoger er på til sammen 11500 daa. Dette er fordelt på 31 teiger.

Kommuneskogen ledes av avdelingsleder Rune Moen

Kommunale festetomter

Lillehammer kommune har gjennom tiden hatt utstrakt bruk av festekontrakter på sine boligtomter. Kommunen har gjennom de siste 20 årene tilstrebet å tilby sine festere å innløse sine tomter. Dette arbeidet har kommet veldig langt, kun ca 20 festetomter gjenstår.  De fleste av disse har kommunen selv festet, gjennom såkalte grunnbyrder. 

Den som ønsker å få innløst sin festetomt bes ta kontakt med Eiendom via e-post eller telefon.