Bygge uten å søke

Fra og med 1. juli gjelder nye byggesaksregler som innebærer at du i noen tilfeller kan bygge uten å sende søknad til kommunen først. Kommunen skal ved hjelp av et skjema utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet underrettes om tiltak/ byggearbeider, senest når det er ferdig, og før det tas i bruk. Du har også ansvar for å forsikre deg om at det du skal gjøre ikke kommer i strid med f.eks. plan- og bygningsloven, reguleringsplan, veglov, kulturminnelov, lov om naturmangfold m.m. I Lillehammer er en rekke bygg og områder underlagt vern, og arbeid som er feil utført kan føre til bøter og pålegg om retting.

Kanskje du ønsker å bygge, endre eller rive frittstående garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m²? Eller bygge et tillbygg på maksimalt 15 m²?

Dette er vilkårene:

• Det du skal bygge må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området, dvs. reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel. Med andre ord må tiltaket ikke være i strid med planformål, utnyttingsgrad, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming etc. Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg må tiltaket avklares med kommunen. Planbestemmelser for din eiendom kan du finne ut av ved å kontakte kommunen.

• Bygging i uregulerte områder, landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder (LNFR), er alltid søknadspliktige.

• Det du skal bygge må ikke plasseres over eller for nær ledninger i grunnen. Sjekk avstandskrav med kommunen. For vann- og avløpsledninger er dette normalt 4 meter.

• Dersom det du skal bygge ikke er i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området, kan du søke dispensasjon etter plan- og bygningslovens §19-1. Dersom dispensasjon innvilges vil du i etterkant kunne utføre byggearbeidene uten å søke. En dispensasjon gis alltid i et skriftlig vedtak.

• Du må overholde veglovens bestemmelser om krav til avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte m.m. Dette er spesielt viktig i forhold til kommunale veier, fylkesveier og riksveier. Ta kontakt med kommunal veimyndighet for å få vite krav til avkjøring og avstand i forhold til kommunale veier i din kommune. Du må overholde jernbanelovens §10 – krav til byggeforbudssone langs jernbane.

• Du kan etter plan- og bygningslovens §1-8 ikke bygge nærmere sjø, vann og elver enn 100 meter fra strandlinjen med mindre kommuneplan eller reguleringsplan viser andre byggegrenser.

• Nødvendig tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter må foreligge. Du små selv sørge for å innhente disse. Hvilke myndigheter det kan være snakk om framgår av SAK10 §6-2; eksempelvis kulturminnemyndighet, landbruksmyndighet m.m. Vær oppmerksom på at du kan måtte kontakte både statlige, fylkeskommunale og kommunale fagmyndigheter innen disse ulike områdene.

For frittstående bygninger, som garasjer og lignende, gjelder også:
• Eiendommen den skal stå på må være bebygd fra før.
• Maks 50 m² bruksareal (BRA) / bebygd areal (BYA)
• Mønehøyde maks 4,0 m og gesimshøyde maks 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. Hvordan du beregner disse høydene er beskrevet i teknisk forskrift (TEK10) §6-2. 
• Maks en etasje, og ikke kjeller.
• Plassering minimum 1,0 m fra nabogrense og fra annen bygning på eiendommen.
• Kan ikke brukes til varig opphold eller beboelse, dvs. ikke til kjøkken, stue, soverom eller våtrom. Eksempler på hva bygningen kan brukes til er garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus og dukkestue.

For mindre tilbygg gjelder også:
• Kan ikke inneholde rom til varig opphold eller beboelse, altså ikke til kjøkken, stue, soverom, våtrom, gang eller lignende. Eksempler på hva tilbygget kan brukes til er balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.
• Maks 15 m² bruksareal (BRA) / bebygd areal (BYA)
• Plassering minimum 4,0 m fra nabogrense

Dersom ett eller flere av ovennevnte vilkår ikke er oppfylt gjelder ikke bestemmelsen om unntak fra søknadsplikten. Da er det du skal gjøre søknadspliktig og du kan ikke begynne å bygge før du har søkt og fått tillatelse av kommunen.

Nabovarsling:
For de arbeidene som er unntatt søknadsplikt er det ikke krav til nabovarsling etter plan- og bygningslovens regler. Det er likevel en god regel å kontakte naboene dine og informere de før du begynner å bygge.

Dine forpliktelser etter at arbeidet er uført:
Etter at du har bygd ferdig skal du, etter SAK10 §4-1, underrette kommunen om tiltakets størrelse og plassering. Dette for at kommunen skal kunne føre tiltaket inn i Matrikkelen (nasjonalt eiendomsregister) og oppdatere sine kart over området. Det er også i din egen interesse å gjøre dette. Registreringen sikrer deg dokumentasjon for at det du har gjort er lovlig etter dagens regler. Eventuelle senere regel- eller planendringer kan ellers føre til at dette trekkes i tvil.

Generelt:
• Det du skal bygge må tilfredsstille krav til byggeskikk etter plan- og bygningslovens §§29-1 og 29-2. For å si det veldig forenklet; det du skal bygge skal se bra ut både i seg selv og i forhold til omgivelsene.
• Du må bygge slik at du oppfyller bestemmelsene i TEK10.

 

Flere måleregler, og utdypende forklaring til disse, finner du i en veileder som heter H-2300 B Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Den ligger fritt tilgjengelig på internett.

Her finner du ytterligere informasjon.
 

Eiendomsinformasjon

Skal du ha nabolister på grunn av nabovarsling, reguleringsbestemmelser og kart, ferdigattest, matrikkelbrev/målebrev eller annen eiendomsinformasjon fra Lillehammer kommune, skal dette bestilles på: 

 https://www.infoland.no/portal/infoland/

Byggesøknad

Alle søknadsskjemaer og blanketter for byggesøknad ligger på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet: Byggesaksblanketter. Her finner du blanketter for nabovarsling, søknad om tillatelse til tiltak, søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, søknad om ferdigattest osv.

Blanketter for avslutning av byggesaker etter gamle regler ligger også på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet: Blanketter for byggesaker før 01.07.2010.

Veiledning byggesøknad

Dersom du har behov for veiledning i forbindelse med søknadsprosessen, er byggesak tilgjengelige for besøk og telefoner mandag til fredag, 10.00-14.00.

Plan- og bygningsloven er stadig under endring. Direktoratet for Byggkvalitet sine nettsider DiBK.no er til enhver tid oppdatert med tanke på nytt regelverk. På denne nettsiden finner man også veiledning til byggteknisk forskrift (TEK10/TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10).

Åpen brenning

Informasjon om åpen brenning finnes under temaet natur og miljø - forurensing

Skilt og reklame

Bestemmelser for skilt og reklame ble vedtatt i Kommuneplanens arealdel 2011-2024 den 21.06.2012.

§ 1.13    Skilt og reklame 
 Lovhjemmel: PBL § 11-9 nr. 5

BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I LILLEHAMMER KOMMUNE 
 Revidert i hht PBL § 11-9 pkt. 5

Kapittel 1. Formål og definisjoner.

1.1    Bestemmelsene har som formål å ivareta prinsippet om universelle utforming, trafikksikkerhet og en estetisk god utforming av skilt og reklame i felles omgivelser og offentlig rom i kommunen i samsvar med for plan- og bygningslovens § 1-1 og § 30-3 og NS 3041.

1.2    Definisjon av skilt:
 Fysisk og/eller annen innretning for montering, plassering, klebing, projisering eller på annen måte synliggjøring av fast eller utskiftbart budskap. Som utendørsskilt regnes også samme type innendørs innretning der budskapet er rettet mot utside (NS 3041). 

Dekorelementer, som for eksempel material- og/eller fargebruk, inngår som en del av skiltingen.  Det samme gjør informasjon om åpningstider, telefonnr., internettadresse og lignende.
     
 Opplysninger om avgangstider for offentlige transportmidler inngår ikke.


 1.3    Skilttyper og øvrige definisjoner (fra NS 3041):

1.3.1    Fasadeskilt: skilt montert på fasade, nisje eller i vindusåpning.

1.3.2    Frest skilt (konturskåret skilt): skilt utformet som enkeltelementer uten bakplate.

1.3.3    Frittstående skilt, ID-mast, pylon/totem: skilt på stolpe, sokkel, stativ eller mast.

1.3.4    Henvisningsskilt: skilt med pilangivelse, etasjehenvisning og lignende.

1.3.5    Belyst skilt (direkte belyst skilt): skilt der belysningen er plassert utenfor skiltet.

1.3.6    Indirekte belyst skilt: lysskilt der lyskilden er montert i skiltet og belyser veggen bak skiltet (koronaeffekt).

1.3.7    Lysskilt: skilt der lyskilden er integrert i skiltet.

1.3.8    Løsfotreklame: lett flyttbar innretning (reklamebukk, vippeskilt, roterende skilt- og reklameinnretning, parasoll), samt utendørs salgsprodukter på stativ/kasser med reklameskilt, plassert på fortau, gate, vei eller husvegg. 

1.3.9    Skilt: skilt med virksomhets- eller reklamebudskap malt direkte på vegg.

1.3.10    Nedhengsskilt: skilt montert i nedheng fra tak, himling, baldakin eller lignende.

1.3.11    Orienteringsskilt: skilt med kart eller illustrasjon over et område eller en bygning. 

1.3.12    Plateskilt: tett plate/kasse/søyle for montering av fast eller uskiftbart skiltbudskap.

1.3.13    Reklameskilt: skilt og lignende innretning som annonserer varer, tjenester eller arrangementer uten stedlig tilknytning.

1.3.14    Takskilt: skilt montert på/over takgesims.

1.3.15    Uthengskilt: skilt montert ut fra fasaden.

1.3.16    Vindusdekor: selvklebende folie eller annet budskap på/innenfor vindu. 

1.3.17    Virksomhetsskilt: innretning som annonserer stedlig virksomhet

1.3.18    Piktogram: grafisk tegn eller symbol som representerer et ord, en gruppe av ord eller en ide`.

1.3.19    Skiltplan: beskrivelse som viser prinsippene for plassering, utførelse, materialbruk og størrelse for skilt innenfor et avgrenset område/bygning.

    Tillegg til NS 3041:

1.3.20    Temporære skilt: flagg, banner, duk og seil.

1.3.21    Markiseskilt: markiser påført virksomhetsnavn og/eller reklame. 

1.3.22    Transportmiddelskilt: Skilt påført kjøretøy, tilhengere og lignende som parkeres i tilknytning til virksomheten. 

I pkt.1.3.8, 1.3.14 og 1.3.16 er det i kursiv gjort endringer fra standarden.

Kapittel 2. Hensyn og plassering m.m.

2.1    Skilt og lignende innretninger i det offentlige rom skal forholde seg til, underordne seg og tilpasse seg den angjeldende bygnings arkitektur og områdets egenart.
           
            Dette gjelder både mht. plassering og innbyrdes gruppering i forhold til bygning og 
            omgivelser samt utforming og materialvalg (NS 3041). Informasjon om åpningstid, 
            telefonnummer, internettadresse, produktnavn og lignende skal være underordnet øvrig 
            skilting.

2.2    Det skal brukes maksimalt ett fasadeskilt pr. virksomhet pr. fasade hvor bygningen er oppført i regulert gateside. I tillegg kan det der det ligger til rette for det oppføres et uthengsskilt som skal være tilpasset gående. 

2.3        Det skal fortrinnsvis være freste skilt og symboler (frittstående bokstaver, symboler med mer) når skiltet er montert på bygningen. Der det er behov for og/eller gis tillatelse til plateskilt skal bakplaten være transparent (gjennomsiktig) eller ha farge som tilpasser seg bygningens farger og arkitektur.    

2.4         Takskilt og skilt på gesims er ikke tillatt.  

2.5    Skilt på arkitektoniske detaljer på fasaden som søyler og pilastrer og andre karakteristiske fasadeelementer tillates ikke.

2.6     Skilt skal tilfredsstille kravene til trafikksikkerhet og viktige siktakser inn og ut av byrom og gater. 

2.7    Det tillates ikke temporære skilt på bygning.  
 Unntak: Ved større festivaler, idrettsarrangement, arrangement tilknyttet handelsstanden og lignende kan temporære skilt benyttes langs og i offentlig veg og på bygning og grunn når det foreligger tillatelse til dette fra vegmyndigheten og dette er tidsbegrenset. 
                     
 2.8     Utskiftbare reklameskilt på bygning med priser og skilting av salgskampanjer tillattes ikke. Mindre skilt beregnet for gående med opplysninger om produkter og priser kan tillates.

2.9    Skilt skal monteres og holdes i slik stand at fare eller annen vesentlig ulempe ikke oppstår for person eller eiendom. Det skal vedlikeholdes slik at innretningene ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene.

2.10    Løse plakatrester og skilt og stativer som ikke er i bruk skal fjernes. Belysningsarrangement som ikke fungerer, skal slukkes inntil vedlikehold er utført.   

2.11    Bevegelige lys og bevegelig skilt tillates ikke. Digitale tavler kan godkjennes når disse ivaretar trafikksikkerheten og er beregnet for de gående. 

2.12    For skilt som oppføres i tilknytning til byggearbeider og er tidsbegrenset til gjennomføringen av byggearbeidet kan det lempes på de estetiske krav.
 Slike skilt skal bare gi opplysninger om aktørene i byggeprosjektet og skal være godkjent av vegmyndighet der trafikksikkerheten kan være berørt.
 Er det flere aktører skal det utarbeides et felles skilt for disse.

2.13     Løsfotreklame skal ikke oppføres i offentlig regulert vegareal (veg, fortau, rabatt) 
                såfremt de ikke er godkjent i egen gatebruksplan/situasjonsplan.  Når de plasseres på 
                eiendommen skal de ikke være rettet mot trafikken/veifarende, men mot de gående  

Plasseringen skal ivareta kravene til universell utforming og fjernes i butikkens stengetid.

2.14.    For bebyggelse som oppføres inntil regulert gateside skal skilt plasseres på fasaden i 1. etasje.  Skilting for virksomheter over 1. etasje kan i tillegg markeres med vindusdekor i vinduene, konf pkt. 3.5. Ved bruk av skiltplan, konf. Pkt. 1.3.19, kan også fasaden for øvrige etasjer inngå. 

2.15    Frittstående skilt, med unntak av orienteringsskilt, tillates ikke innenfor området som       
             omfattes av reguleringsplanen for Lillehammer Sentrum. 

Kapittel 3. Utforming.

3.1    Frittstående skilt, ID-mast, pylon/tomtem.
     
     3.1.1 Frittstående skilt/ID-mast.
     I området som omfattes av reguleringsplanen for Lillehammer Sentrum tillates det ikke      
             frittstående skilt, ID-mast, pylon/totem.
 I tettbebygde områder med hastigheter mindre enn 60 km/t kan frittstående skilt/ID-mast ha en høyde på maks. 7.0 m over terreng, en bredde på inntil 1.3 m og en samlet skiltflate på inntil 4 m². 
     
     Utenfor tettbygde områder og med hastigheter over 60 km/t kan slike skilt oppføres i samsvar med vegdirektoratets retningslinjer.
     
     3.1.2 Pylon/totem.
     Pylon/totem skal ha en høyde på maks 3.0 m og en bredde på maks 1.0m.


 3.2          Uthengsskilt
 skal være min. 2.5 m over gategrunn og skal ikke stikke mer enn 0.7m ut fra fasadelivet, inklusive innfesting. Skiltet skal plasseres i god avstand fra hushjørne, og på en måte som ikke kommer i konflikt med andre skilt slik som gatenavnskilt, trafikkskilt og andre skilt. 

3.3          Nedhengsskilt
 skal være min. 2.5 m over gategrunn og ha en bredde på maks 1.0m.  
      
 3.4          Vindusdekor
 Vindusdekor skal utføres som frest/konturskåret skilt på maks 1/3 av vindusflaten og fortrinnsvis benyttes på innsiden av vinduet. 
 Plakater og lignende like innenfor vinduet, som er beregnet for publikum på utsiden, skal inngå som del av skiltingen.

3.5          Skiltbelysning.
 Ved flere skilt på den enkelte bygning skal det benyttes samme type lyskilde, og lysnivået skal ikke overstige det generelle lysnivået i nærområdet. Reflekser og blending skal unngås. 
 Lysskilt, hvor hele platen inngår som lysflate, tillates ikke med unntak av logo hvor dette er nødvendig og ellers gir en god tilpasning.  

3.6          Temporære skilt.
 På eiendommer som ikke er utbygd til regulert gateside kan det på den ubebygde delen av eiendommen tillates oppført flaggstenger for skilt og reklame. Det skal fortrinnsvis ikke oppføres flere enn 3 flaggstenger. 

3.7    Transportmiddelskilt.
 Permanent eller midlertidig oppstilling av biler, tilhengere og lignende med skilting tilknyttet virksomheten skal inngå i vurderingen av den samlede skiltingen på eiendommen der de får en fremtredende plassering. 

3.8           Markiseskilt:
 Markiser for solavskjerming kan kombineres med virksomhetsskilt på markisens forkant. Markisen må monteres i rammeåpninger og med form og farge tilpasses bygningen. 

3.9    Universell utforming (UU).
     Skilt skal ha skriftstørrelse/piktogram som skal være tilpasset leseavstand og utformes 
 slik at de kan leses og forstås av personer med funksjonsnedsettelser. 
 Frittstående skilt skal plasseres slik at de ivaretar kravet til nødvendig tilgjengelighet. 

Kapittel 4. Saksbehandling

4.1         Plassering og endring av skilt- og reklameinnretninger er i henhold til plan- og 
 bygningslovens § 20-1 søknadspliktige. 

Etter avtale med kommunen kan mindre skilt og endringer av skilt innenfor godkjent skiltplan unntas fra søknadsplikten. Det samme kan kravet til nabovarsling og ansvarsrett.

4.2    Når det søkes om tillatelse til nye skilt på bebygde eiendommer skal det vedlegges situasjonsplan som viser plassering og fotomontasje i farger som viser hvordan dette tilpasser seg eksisterende skilting og bygningen eller området rundt. I tillegg skal det vedlegges en beskrivelse av skilttype, materialbruk, bredde, høyde og tykkelse samt valg av belysning og belysningsstyrke.

4.3    Når det søkes om tillatelse til nye bygninger hvor det skal være skilt, skal det vedlegges dokumentasjon i samsvar med pkt. 4.2. Fotomontasje kan erstattes av en fargelagt fasadetegning/oppriss. Skilt på grunn og bygning skal inngå som en del av prosjekteringen. 

4.4     Følgende skilt er likevel ikke omfattet av bestemmelsene:

4.4.1        når de monteres innendørs (konf. pkt. 3.4).

4.4.2    når de monteres på arenaer og er orientert inn mot selve området og er verken skjemmende eller til sjenanse for det omkringliggende miljø.

4.5    For bygninger med flere virksomheter, hvor det ikke foreligger godkjent skiltplan, skal det sendes inn søknad om skiltplan ved endringer av skiltingen, konf. pkt. 4.1 og 4.9. Når det foreligger en godkjent skiltplan kan senere endringer av skilt og reklame i samsvar med planen og bestemmelsene oppføres uten søknad/melding. 
     
 4.6    For skilting på eiendom regulert til bevaring kan det innhentes uttalelse fra antikvarisk myndighet. 
 For skilting på eiendom som er fredet skal det innhentes dispensasjon fra vernemyndigheten. 

4.7    For skilting langs offentlig veg der trafikksikkerheten er berørt skal det innhentes uttalelse fra berørt vegmyndighet, konf. veglovens § 33.

4.8    Tillatelse til skilt gis med henvisning til plan- og bygningslovens § 30 - 3, 2. ledd, inntil videre eller for ett begrenset tidsrom.

4.9    Ved søknad om nye skilt eller endring av skilting på eiendom som har andre skilt og 
 det ikke foreligger godkjent skiltplan, kan kommunen kreve slik plan utarbeidet. Som vilkår for tillatelsen kan kommunen kreve nødvendige endringer i den øvrige skiltingen slik at denne tilfredsstiller bestemmelsene.

4.10    Dersom tidligere tillatelse til skilt- eller reklameinnretninger er gitt før 01.07.97, og med varighet inntil videre eller med ikke fastsatt varighet, kan kommunen gi pålegg om å fjerne eller endre enhver skilt- og reklameinnretning som etter kommunens skjønn strider mot bestemmelsene i denne forskriften eller plan- og bygningsloven § 30-3 første ledd. For øvrig kan kommunen gi pålegg om å fjerne skilt- eller reklameinnretninger der det følger av plan- og bygningsloven § 30-3 annet ledd."

 Ikrafttreden og oppheving av gjeldende skiltvedtekt

Bestemmelsene trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves Vedtekt til plan- og bygningsloven § 93 første ledd bokstav g og § 107 første ledd, ikrafttreden 10.01.1994 

Søknader som er innkommet før ikrafttredelsen av disse bestemmelsene skal behandles etter tidligere vedtekt.

Henvisninger som er retningsgivende:
 Vedlegg 1. Eksempler på skilttyper som tilfredsstiller retningslinjene. (Utarbeides etter  vedtak).

Trykksaker:
 Utendørs reklame - retningslinjer for utendørs skilting og reklame, Miljøverndepartementet m.fl. 1993 (utgiver SFT).
 Lokalisering og utforming av bensinstasjoner - retningslinjer. Norsk Form/Norsk Petroleumsinstitutt m.fl..1994
 Handelens ansikt - retningslinjer for utendørs profilering. Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon(HSH) og Norsk form. 1998. 
 Norsk Standard NS 3041:2007 Skilting. Veileder for plassering og detaljer.
 SINTEF- Byggforsk Kunnskapssystemer - 327.201 Skilt og reklame i bygningsmiljø. 2008.

Hvor stort kan du bygge?

Direktoratet for byggkvalitet har utviklet en veileder som hjelper deg å undersøke hvor mye du kan bygge på eiendommen din. Den finner du her.

Fjernvarme

Eidsiva Bioenergi AS har konsesjon for utbygging av fjernvarme i deler av Lillehammer kommune. Konsesjonen gjelder i et avgrenset konsesjonsområde. Lillehammer kommune har vedtekter for tilknytning til fjernvarme innenfor konsesjonsområdet.