Fradeling av eiendom

 

Ved fradeling av grunneiendom, må det søkes kommunen om tillatelse.  Naboer må være varslet og søknaden må tilfredsstille krav som stilles i plan- og bygningsloven,kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan. Gjeldende plangrunnlag finnes på kommunens karttjeneste.

En fradelingstillatelse er første trinn en i en saksbehandlingsprosess der trinn to består i å avholde en oppmålingsforretning hvor den nye enheten får eget gårds- og bruksnummer (matrikkelnummer).

Der delingssøknad ikke oppfyller plan- og bygningslovens bestemmelser, eller er i strid med gjeldende plangrunnlag, er deletillatelse betinget av dispensasjon, se plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2. Dersom omsøkte delelinje(r) ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan må det søkes om dispensasjon. Ved fortetting må ny og avgivende eiendom oppfylle krav til minste tomtestørrelse for boligtomter ved fortetting.

Hvem kan søke

Dersom andre enn eiendommens hjemmelshaver opptrer som søker må det framlegges skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver(e). En slik fullmakt må være datert og entydig. Informasjon fra Kartverket om fullmakt.

 

Slik søker du

Fyll ut Søknad om deling med relevante vedlegg:

  • Nabovarsel (vedlegg C) Naboer med tilstøtende grense skal ha kopi av søknaden og vedleggene du sender til kommunen. Naboer skal gis 2 ukers frist til å komme med eventuelle merknader. Ansvarlig søker skal sammen med søknaden sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.
  • Kart som viser nytt grenseforløp, adkomstløsning mm. (Vedlegg E) Situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000 som viser eksisterende og nye grenser, adkomstløsning og uteareal. Eventuell plassering av bygg må også vises i riktig målestokk. 
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikulering (Vedlegg J) matrikulering uten fullført oppmålingsforretning, jf. matrikkelloven § 6 andre ledd må omsøkes som eget vedlegg til rekvisisjonen.

 

Andre vedlegg:

  • Innvilget dispensasjon (vedlegg B)
  • Uttalelse/vedtak fra andre myndigheter (vedlegg I)
  • Andre vedlegg (vedlegg Q)

 

Saksbehandlingstid

Saker uten dispensasjoner eller merknader har behandlingsfrist på 3 uker. Saker med dispensasjoner fra lov, med merknader eller som må kompletteres av søker har frist på 12 uker. Saker med dispensasjon fra plan eller reguleringsbestemmelser har ingen lovpålagt frist.  Etter at vedtak om deling foreligger, er fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning 16 uker. Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 15. november til 15. april. 

 

Klageadgang

Kommunens avgjørelse kan påklages iht. plan- og bygningsloven § 1.9 og forvaltningsloven § 28 innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes Lillehammer kommune Tjenesteområde plan og miljø. Dersom kommunen ikke finner grunn til å etterkomme klagen, vil den oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. Klagen må begrunnes, det må angis hva det klages over og hvilken endring som ønskes.

 

 

Pris for tjenesten

Det vil bli innkrevd et saksbehandlingsgebyr for kommunens behandling av delingssøknaden.

Faktura sendes søker om ikke annen mottaker skriftlig har bekreftet at denne skal motta faktura. Det gjøres oppmerksom på at gebyrkravet gjelder for saksbehandlingen, uansett søknadens utfall.

 

Det vil bli innkrevd oppmålingsgebyr sammen behandlingsgebyr for gjennomføring av oppmålingsforretning.

Gebyrregulativ.

 

 

 

Grensejustering (ensidig/tosidig)

      

Kommunen kan foreta en grensejustering for å gjøre et grenseforløp mellom to eiendommer mer hensiktsmessig.

I henhold til Matrikkelloven kan man ved grensejustering overføre inntil 5 % av arealet på den minste involverte matrikkelenheten (maksimalt 500 m2). Ved tosidig grensejustering kan ingen av eiendommene avgi eller motta mer enn 20 % av sitt totale areal. Differansen i areal må ikke overstige 5%.

En grensejustering kan ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp (G). Dersom summen av denne og tidligere gjennomførte grensejusteringer etter matrikkellova overskrider arealgrensen i §34  3. ledd, kan ikke forretningen gjennomføres som grensejustering.

Hvis det er gjennomført flere grensejusteringer på en og samme eiendom, legges tidligere grensejusteringer(justeringer foretatt etter 1.1.2010) inn som en del av beregningsgrunnlaget.

Areal som berøres av justeringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal med ulike formål krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Større arealer kan overføres ved fradeling og sammenslåing eller ved arealoverføring. Nærmere regler om grensejustering og areal- og verdigrenser for areal som blir overført mellom enhetene følger av matrikkelforskrift § 34.

Ved grensejustering trenger det ikke utferdiges skjøte. Partene må underskrive protokoll i forbindelse med oppmålingsforretningen.

Hvem kan rekvirere grensejustering

Dersom andre enn eiendommens hjemmelshavere opptrer som søker må det framlegges skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver(e).

En slik fullmakt må være datert og entydig. Informasjon fra Kartverket om fullmakt.

Søknad om grensejustering

Søknad om grensejustering må fremmes skriftlig. Det må i tillegg legges ved forslag til grenseforløp inntegnet på et situasjonskart.

Søknadsskjema finnes her.

Vedlagt kart i målestokk 1:500 eller 1:1000 som er nyere enn 3 måneder. Kartet skal vise eksisterende grenser og tenkt justering. Kart

Naboer med tilstøtende grenser til arealet som ønskes justert, skal varsles før søknad sendes kommunen.

Søker er ansvarlig for å varsle naboene. 

Skjema for nabovarsel.

Naboene skal ha kopi av søknaden og vedleggene du sender til kommunen.

Klarlegging av eksisterende grense

Dersom det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. Det er en forutsetning at rekvirent fremskaffer dokumenter(skylddelingsforretninger o.l.) samt kart som kan ha betydning for grensepåvisningen i forkant av forretningen. Skylddelinger fra før 1950 finnes digitalt hos Statsarkivet på Hamar og finnes her:

https://www.arkivverket.no/opplysninger-om-eiendom/finn-eigedomsopplysingar-pa-nett

Skylddelinger foretatt etter 1950 finnes hos Statens kartverk og kan bestilles her:

http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Hvordan-tinglyse/Hva-er-tinglyst/Kopi-av-tinglyst-dokument/

Matrikkelen:

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, bygninger og adresser.

Ved matrikkellovens ikrafttredelse 1.1.2010 ble kommunene tillagt ansvaret for føring av det digitale eiendomsregisteret (matrikkelen). Kommunene overtok kartgrunnlaget med de feil og mangler som fantes der, sammen med retningslinjer for retting. Informasjon fra matrikkelen, tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken finner du her:

http://www.seeiendom.no/

 

Skylddelingsforretninger og festekontrakter:

Før delingsloven av 1978 ble eiendommer i all hovedsak opprettet ved beskrivelser i en skylddelingsforretning, eller festekontrakt. Skylddelingsforretninger og festekontrakter har vært arkivert hos landets sorenskriverkontorer og ikke vært en del av kommunenes eiendomsarkiver. Ved matrikkellovens ikrafttredelse 1.1.2010 ble skylddelingsforretningene samlet hos Kartverket.

Klarlegging av eksisterende grenser rekvireres ved å fylle ut søknadsskjema

Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)

Eier du to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) i samme kommune, kan du kreve å få de sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer. Fester du to festegrunner (med hvert sitt festenummer) på samme bruksnummer, kan du kreve å få dem sammenslått til ett festenummer. Se nedenfor hvilke vilkår som må være oppfylt.

 

Vilkår

Det må være likt hjemmelsforhold(samme eierforhold) på alle matrikkelenheter/eiendommer som skal sammenslåes(§18 2.ledd i Matrikkelloven).  

Eiendommene må ligge i samme kommune. Vanligvis vil eiendommene grense til hverandre og utgjøre et sammenhengende areal, men det er også adgang til for eksempel å slå sammen to eiendommer som ligger på hver sin side av en veg

Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthaver

Hvis en sammenslåing kan føre til forhold som er i strid med reguleringsbestemmelser, kan kommunen nekte sammenslåing.

 

ORIENTERING OM FREMGANGSMÅTE

Ved sammenslåing av to eller flere matrikkelenheter/eiendommer skal skjemaet "krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter" benyttes.

Før innlevering av skjema til kommunen, må følgende betingelser være oppfylt:

 

Hjemmelsforhold/signering.

Skjemaet signeres av alle eiere/hjemmelshavere av matrikkelenhetene/eiendommene.

Kommunen matrikkelfører sammenslåingskravet og utarbeider nytt matrikkelbrev.

 

Panteforhold.

Før sammenslåing må rekvirent sjekke heftelser på eiendommene.

Informasjon fra matrikkelen, tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken finner du her:

http://www.seeiendom.no/

(Tinglysningen tlf. 32 11 88 00).

Der kommunen stiller krav om sammenslåing for eksempel ved fradeling av tilleggsareal, sjekker kommunen heftelser på eiendommene.

Av matrikkellovens forskrifter § 43, 8.ledd følger at panteretten vil utvides til å gjelde for hele den sammenslåtte eiendommen etter sammenslåingen.

Av samme paragraf følger at en sammenslåing ikke kan gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom to eller flere panthavere.

 

Informasjon om fremgangsmåte

Ved panteheftelser: Kontakt panthaver som må frafalle pant/vike prioritet. Dette gjøres ved påtegning på originaldokument, eller ved erklæring om pantefrafall i den nyopprettede matrikkelenheten.

Ved andre heftelser: Kontakt rettighetshaver som må frafalle sin rettighet/vike prioritet. Dette gjøres ved å utarbeide en erklæring som rettighetshaver undertegner. Pantefrafall – ikke gebyrbelagt. Prioritetsvikelse utløser tinglysingsgebyr.

https://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsgrenser/sammenslaing-av-eiendom/

 

 

 

Gebyr

Sammenslåing utløser ingen gebyrer.

 

Tinglysing

Når vilkårene over er oppfylt, leveres/sendes skjema:

postmottak@lillehammer.kommune.no eller Lillehammer kommune, Plan og miljø,Postboks 986, 2626 Lillehammer.

Når sammenslåingen er tinglyst, vil rekvirent motta nytt matrikkelbrev som viser eiendommene etter sammenslåing.

 

Adressering

             Fagområde Oppmåling er lokal adressemyndighet og har ansvaret for:

-Adressetildeling

-Omadressering

Konsesjon

Fagområde Oppmåling er ansvarlig for registrering av konsesjonsvedtak i matrikkelen.

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.Mer informasjon om konsesjon finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside

-Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.​

Henvendelser kan gjøres ved personlig oppmøte eller på telefon/e-post.

Innsending av saker: postmottak@lillehammer.kommune.no

Generelle henvendelser: servicetorget@lillehammer.kommune.no

Telefon Servicetorget: 61 05 05 00

Besøksadresse: Servicetorget, Storgata 51

Postadresse: Lillehammer kommune, Plan og Miljø, Fagområde Oppmåling, Postboks 986, 2626 Lillehammer

Åpningstider: mandag-fredag kl. 09:00 - 15:00