Status i planarbeidet
Vi jobber for tiden med å samle eksisterende kunnskap om Nordseter for å på best mulig måte kunne ta vare på kvaliteter som finnes i dag. Videre vil vi analysere dagens situasjon og fremtidige muligheter for ulike tema som til slutt vil munne ut i et forslag til områderegulering som sendes på høring. Innspill i medvirkningsportalen er en av metodene som brukes for å innhente kunnskap og forslag til fremtidig bruk av Nordseter.  

Innspill via postmottak
Innspill kan også sendes til Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer, eller postmottak@lillehammer.kommune.no.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 15.08.2022.

Allerede innsendte innspill er registrert og trenger ikke sendes på nytt.

Revidert framdriftsplan og medvirkningsopplegg

Digital medvirkningsportal

Lillehammer kommune laget en medvirkningsportal hvor vi ønsket innspill/kunnskap til planarbeidet på Nordseter. I medvirkningsportalen kunne man sende inn dine innspill eller registreringer til oss. I portalen var det mulig for eksempel markere turstier, skiløyper, sykkelstier, forslag til utbygging, områder som brukes av vilt, trafikkforhold, seterløkker eller annet som er av betydning for dine interesser.

TRYKK HER FOR Å SE INNSPILLENE I MEDVIRKNINGSPORTALEN

Frist for innsending av innspill til medvirkningsportalen var den 01.09.2021.  

Planprogram

Fastsetting av planprogram

Politikerne i kommunestyret gjorde 25.03.21 vedtak om å fastsette planprogram for områderegulreing Nordseter. De gjorde samtidig vedtak på ambisjonsnivå for planen som sier noe om omfanget av ønsket utbygging. Her ble det bekreftet at seterpreg og natur fotsatt skal være en førende premiss, og at utbygging skal skje der konsekvensene for slike verdier er lave. Det ble vedtatt moderat nivå for næringsutvikling og middels nivå for hyttebygging. Mer om ambisjonsnivå kan lese i saksfremlegget under. 

Saksfremlegg

Fastsetting av planprogram 25.03.2021

Planprogram

Merknader/innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram

Tidligere prosess

Varsel om planoppstart og høring av planprogram

Planprogram for områderegulering Nordseter er sendt på høring. Planprogrammet kan du laste ned her.

Det varsles samtidig oppstart av planarbeidet. Kart over planens avgrensning kan du laste ned her

Høringsbrev er sendt til grunneiere, organisasjoner og reginoale myndigheter. Brevet kan du laste ned her.

Høringsfrist for varsel om planoppstart og for høring av planprogrammet var den 12. februar 2021.

Seminar (workshops)

Grunneierseminar 02.02.21

Grunneierseminar med inviterte grunneiere ble gjennomført digitalt den 02.02.21.
Det var flere innslag med presentasjoner før det ble arbeidet i grupper.
Det var stort engasjement, og vi takker for deltakelsen. 

Presentasjon fra møtet

Grunneiersamarbeid og destinasjonsutvikling, v. Kjell Ove Solbakken

Bærekraftig reisemål, v. Kristin Prøven

Kommuneplanens arealdel, v. Marianne Bismo

Oppstartseminar 25.09.20

Den 25.09.20 ble det holdt et oppstartseminar med inviterte deltakere.