Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Du kan lese mer om arbeidet her.

Kommuneplanens samfunnsdel gjelder hele Lillehammer-samfunnet. Den handler om mennekser og menneskers liv, og sier noe om hvordan Lillehammer er - nå og i framtiden.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel 2020-2023 (2030)

Kommuneplanen arealdel 2020-20233 (2030) ble vedtatt av kommunestyret den 26. mars 2020. Plandokumentene legges ut her fortløpende:

Andre dokumenter ligger på kommunens møtekalender. Plankartene er under utarbeidelse, og legges ut så fort de er klare.

Kommunedelplan Lillehammer by (byplanen) 2020-2023 (2030)

Kommunedelplan Lillehammer by (byoplanen) 2020-20233 (2030) ble vedtatt av kommunestyret den 26. mars 2020. Det er innsigelse til den delen av planen som omhandler store handelsformater. Resten av planen er rettskraftig. Plandokumentene legges ut her fortløpende:

Andre dokumenter ligger på kommunens møtekalender. Plankartene er under utarbeidelse, og legges ut så fort de er klare.

Kommunedelplan E6 Vingrom Ensby

Kommunedelplan for firefelts E6 mellom Vingrom og Ensby ble vedtatt av kommunestyret 21.06.18.

Sluttbehandling

Utvalg for plan og samfunnsutvikling behandlet forslaget til kommunedelplan i møte 14.06.18. [saksprotokoll fra møtet]

Utvalgets innstilling til vedtak innebærer en løsning heftet med innsigelser fra Fylkesmannen og Statens vegvesen

Det har vært gjennomført mekling med statlige og regionale myndigheter (18.06.18) som har ført fram til en omforent løsning som ikke omfattes av innsigelser. 

Formannskapet behandlet saken i møte 19.06.18 [saksprotokoll fra møtet]

Kommunestyret fattet endelig vedatk i saken 21.06.18 [saksprotokoll fra møtet]

Planen ble vedtatt uten innsigelser, med endringer i tråd med omforent meklingsresultat:

Vedtaket kan ikke påklages.

Plandokumentene slik de var lagt frem til sluttbehandling er tilgjengelige her.