Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Du kan lese mer om arbeidet her.

Kommuneplanens samfunnsdel gjelder hele Lillehammer-samfunnet. Den handler om mennekser og menneskers liv, og sier noe om hvordan Lillehammer er - nå og i framtiden.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel 2011-2024

Kommuneplanens arealdel er under revisjon. For informasjon om revisjonsarbeidet, se her.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt den 21.06.12, og består av følgende dokumenter:

Kommunedelplan for det sentrale byområdet -

Kommunedelplan E6 Vingrom Ensby

Kommunedelplan for firefelts E6 mellom Vingrom og Ensby ble vedtatt av kommunestyret 21.06.18.

Sluttbehandling

Utvalg for plan og samfunnsutvikling behandlet forslaget til kommunedelplan i møte 14.06.18. [saksprotokoll fra møtet]

Utvalgets innstilling til vedtak innebærer en løsning heftet med innsigelser fra Fylkesmannen og Statens vegvesen

Det har vært gjennomført mekling med statlige og regionale myndigheter (18.06.18) som har ført fram til en omforent løsning som ikke omfattes av innsigelser. 

Formannskapet behandlet saken i møte 19.06.18 [saksprotokoll fra møtet]

Kommunestyret fattet endelig vedatk i saken 21.06.18 [saksprotokoll fra møtet]

Planen ble vedtatt uten innsigelser, med endringer i tråd med omforent meklingsresultat:

Vedtaket kan ikke påklages.

Plandokumentene slik de var lagt frem til sluttbehandling er tilgjengelige her.