Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031

Kommunestyret vedtok at kommuneplanens samfunnsdel skal revideres med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål i sitt møte 23. januar. Lenke til sak 1/2020.

Planprogram med vedlegg behandles av formannskapet 16. juni og kommunestyret 18. juni. Forslaget til vedtak er å legge å legge planprogrammet ut på høring fram til midten av august.

Utkast til planprogram

Planprogrammet har vært på høring fra 20. juni til 1. september. Endelig behandling skjer i uke 39. Saksdokumentene finner du her.

Planstrategi 2020-2023

Kommunestyret vedtok at det skal utarbeides nye planstrategi i sitt møte 23. januar. Lenke til sak 1/2020.

Råd og utvalg behandler utkast til planstrategien i uke 24, formannskapet 16. juni og kommunestyret 18. juni. Forslaget til vedtak er å legge å legge planstrategien ut på høring fram til midten av august.

Utkast til planstrategi

Bakgrunnsinformasjon

Planstrategien har vært på høring fra 20. juni til 1. september. Endelig behandling skjer i uke 39. Saksdokumentene finner du her.

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Du kan lese mer om arbeidet her.

Kommuneplanens samfunnsdel gjelder hele Lillehammer-samfunnet. Den handler om mennekser og menneskers liv, og sier noe om hvordan Lillehammer er - nå og i framtiden.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunedelplan Lillehammer by (byplanen) 2020-2023 (2030)

Kommunedelplan Lillehammer by (byplanen) 2020-2023 (2030) ble vedtatt av kommunestyret den 26. mars 2020. Det er innsigelse til den delen av planen som omhandler store handelsformater. Resten av planen er rettskraftig. Plandokumenter:

Kommunedelplan E6 Vingrom Ensby

Kommunedelplan for firefelts E6 mellom Vingrom og Ensby ble vedtatt av kommunestyret 21.06.18.

Sluttbehandling

Utvalg for plan og samfunnsutvikling behandlet forslaget til kommunedelplan i møte 14.06.18. [saksprotokoll fra møtet]

Utvalgets innstilling til vedtak innebærer en løsning heftet med innsigelser fra Fylkesmannen og Statens vegvesen

Det har vært gjennomført mekling med statlige og regionale myndigheter (18.06.18) som har ført fram til en omforent løsning som ikke omfattes av innsigelser. 

Formannskapet behandlet saken i møte 19.06.18 [saksprotokoll fra møtet]

Kommunestyret fattet endelig vedatk i saken 21.06.18 [saksprotokoll fra møtet]

Planen ble vedtatt uten innsigelser, med endringer i tråd med omforent meklingsresultat:

Vedtaket kan ikke påklages.

Plandokumentene slik de var lagt frem til sluttbehandling er tilgjengelige her.

Revidert Hovedplan for Vann og avløp 2021 -2024(2030)

Reivdert Hovedplan for Vann og avløp 2021 -2024(2030) legges ut til offentlig ettersyn. Frist for høring er 1. oktober. For mer informasjon se her.