Knerten

På Knerten er vi barnehageåret 2020 -21, 10 barn født 2018 og 2019.

Vi har stort fokus på å legge til rette for en god og trygg oppstart for barna som starter i barnehagen. Dette gjør vi gjennom å være til stede på gulvet der de små oppholder seg mye. Det er viktig at de voksne i barnehagen oppleves som en støtte for barna. Jo fortere vi får barna trygge, jo fortere kan barna bruke energien sin på å utvikle seg til den beste utgaven av seg selv.

På en småbarnsavdeling dreier det seg mye om å få dekket primærbehov (sult, tørst, hvile) for at de skal være opplagt til å ta inn og bearbeide ny kunnskap.

Det utvikles tydelige vennskap på en småbarnsavdeling, selv om leken er mye preget av parallell lek. Språket utvikles mye de to første årene i et barns liv.

Dette barnehageåret vil vi jobbe ut ifra barnehagens felles tema relasjoner og leselyst.

Kanutten

På Kanutten er vi 10 barn, født i 2018.

Vi er opptatt av å gi barna en trygg og god hverdag, fylt med omsorg, lek og glede.

Vi vil dette året ha fokus på leselyst, det er viktig med tidlig språklæring. Gjennom sang, sang med bevegelse, lesing, fortellinger, og samtaler, får barna muligheten til å tilegne seg språket.

Vi ønsker å skape gode relasjoner, nysgjerrighet, undring og utviklende vennskap.

Vingar har et rikt nærmiljø som vi vil benytter oss av gjennom å gå på turer.

Sokrates

Sokrates er en avdeling som består av 17 barn i alderen 3-4 år.

Barnehageåret 2020-2021 har vi fokus på leselyst og gode relasjoner. For å skape gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksen, er det viktig at vi ansatte på avdelingen er tett på barna. Fra oppstart om høsten er det viktig for oss å finne gode rutiner på overganger fra en aktivitet til en annen og hvordan rom og uteområder kan brukes på en best mulig måte for barna. Når barna finner roen i hverdagen sin, har de mer energi å bruke til gode relasjoner i lek og utvikling.

Vi vil også bruke litteratur på ulike måter for å skape nysgjerrighet og glede hos barna. Ved å bruke litteratur til formingsuttrykk og dramatisering vil barna oppleve bøker på flere plan. Lesing er også med på å utvikle språket til barna.

Det legges stor vekt på å se det enkelte barn og skape gode øyeblikk for alle i løpet av en barnehagedag. For å vite at vi greie å oppnå dette, er vi avhengig av et tett og godt samarbeid med foreldre.  

 

 

 

 

 

Tiriltoppen

Her på Tiriltoppen er det 18 barn barnehageåret 2020-2021, alder 4-5 år.

Hos oss legger vi vekt på sosial kompetanse. Dette handler mye om å ta vare på hverandre,
respektere hverandre og generelt hvordan man samhandler og forholder seg til enkeltindivider og en stor gruppe.
I forlengelsen av dette er det viktig at vi voksne legger til rette for at barna bruker språket til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer. Vi oppfordrer dem til å bruke språket til å løse konflikter og skape positive relasjoner i lek og annet samvær.

Vi har fokus på Relasjoner og tema Leselyst.