Ordinær foreldrebetaling:

Foreldrebetaling i barnehager reguleres av lov om barnehager med forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Med hjemmel i forskriftens § 1 fastsetter Stortinget en maksimalgrense for en ordinær heldags barnehageplass, dvs. plass 5 dager pr. uke. Maksimalgrensen for foreldrebetalingen fastsettes som et maksimalt månedsbeløp og årsbeløp, der årsbeløpet skal settes i forhold til betaling 11 måneder i året.

Forskriften sier videre at foreldrebetaling for et deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et heldagstilbud.

Det er barnehageeier som fastsetter foreldrebetalingen for de ulike oppholds-alternativene.
Informasjon om foreldrebetaling i de private barnehagene finner du på hjemmesiden til barnehagen, eventuelt ved å kontakte barnehageleder.
Informasjon om foreldrebetalingen i kommunale barnehager  finner du under fanen «Priser».

 

Søskenmoderasjon:

I henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager får familier som har mer enn ett barn i barnehage reduksjon i foreldrebetalingen. I Lillehammer gis det 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2. I kommunestyret 10.12.20 ble det vedtatt at barn nr. 3 eller flere gis gratis barnehageplass. Det må betales kostpenger.  Endringen gjelder fra 1.januar 2021. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Det gis også samme reduksjon dersom søsken går i forskjellige barnehager i Lillehammer. Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon når barna har plass i barnehagen. Dette trekkes automatisk fra på faktura. 

Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO: 

Kommunestyret har den 09.12.21 vedtatt utvidet søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO for barnefamilier i Lillehammer kommune fra 1.august 2022. For familier med 3 barn eller flere, der alle barna har 100 % plass i barnehage og SFO, gis det gratis barnehageplass for barn nr. 3 og oppover. Søskenmoderasjonen gjelder søsken som er folkeregistrert ved samme adresse og bor fast sammen. Barna kan gå i private- og kommunale barnehager eller SFO. 

Alternativ 1: Moderasjon
 Barn 1 SFO0 %
 Barn 2 SFO50 %
 Barn 3 Barnehage100 %
Alternativ 2:Barn 1 SFO0 %
 Barn 2 Barnehage0 %
 Barn 3 Barnehage100 %

Foresatte må søke om søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. Søknadsskjema finner du her (DOC) (PDF

Det må søkes på nytt hvert år.

Søknaden sendes til: postmottak@lillehammer.kommune.no.  Barnehagen og SFO mottar kopi av vedtaket.  
Ved endring av plasstørrelse eller at barnet slutter i barnehage eller SFO, må dette gis beskjed om skriftlig til den enkelte barnehage og SFO.
Dagens søskenmoderasjon er fortsatt gjeldende for familier som ikke omfattes av ovennevnte ordning.

Moderasjonsordninger for familier med lav inntekt:

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager har regler om to moderasjonsordninger for familier/husholdninger med lav inntekt. Disse ordningene er søknadsbasert.

1. Redusert foreldrebetaling

2. Gratis kjernetid for 2-3-4-og 5-åringer og barn med utsatt skolestart.

Familier/husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Det er forskrift om foreldrebetaling § 3, 7. ledd som regulerer denne ordningen. Med inntekt menes hele husholdningens samlede skattbare årsinntekt.

Fra 01.08.24  er makspris i barnehage kr. 2.000,- pr. måned for 100 % plass.

Har husholdningen en samlet inntekt lavere enn kr. 642.700,- kan dere søke om gratis kjernetid.

Foresatte søker om redusert foreldrebetaling i foresattportalen. Dette er samme sted som det søkes om barnehageplass. Det er felles søknadsskjema for begge ordningene. 

Hvordan du søker om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid:

Om søknaden
For å søke må du ha samme folkeregistrerte adresse som barnet ditt.
Dersom barnet bytter barnehage i løpet av vedtaksperioden, gjelder vedtaket i den første barnehagen ut oppsigelsestiden. 

Vedtaket gjelder i ny barnehage fra måneden etter at oppsigelsestiden er ute, forutsatt at den nye barnehagen ligger i Lillehammer kommune. Ved flytting til annen kommune opphører vedtaket fra den 1. i måneden etter flyttingen.

Det kan søkes gjennom hele året, men vedtak får virkning fra den 1. i påfølgende måned etter at søknad er mottatt.
Lillehammer kommune henter ut inntektsopplysninger fra siste års skattemeldingen. Du trenger ikke legge ved skattemeldingen.

Er den nåværende inntekten annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må dette dokumenteres. Dokumentasjonen kan f.eks. være lønnsslipp eller vedtak om utbetalinger fra NAV. 

Du kan laste opp dokumentasjonen som filer i søknadsskjemaet eller ettersende kopier pr. post. Vi kan ikke behandle søknaden før vi får dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden.

Du søker redusert foreldrebetaling ved å klikke her  Da kommer du til foreldreportalen.

Ny søknad for hele barnehageåret 2024/2025 kan legges inn etter 1. april.

NB! Dersom du er folkeregistrert med bostedsadresse i en annen kommune enn Lillehammer, kan du ikke søke redusert foreldrebetaling gjennom foreldreportalen til Lillehammer kommune. Du må da sende søknaden til den kommunen der du er bosatt, selv om barnehagen ligger i Lillehammer kommune. 

Dersom du er bosatt i Lillehammer kommune men har barnehageplass i en annen kommune, kan du søke redusert foreldrebetaling manuelt ved å benytte manuelt søknadsskjemaet som du finner du her. (DOC) (PDF)


Klage
Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling i barnehage etter søknad om redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt og avslag på gratis kjernetid for 2-,3-, 4- og 5-åringer i husholdninger med lav inntekt kan påklages til kommunens klagenemnd i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må fremsettes innen 3 uker etter mottatt vedtak.     

Kostpenger:

I henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager kan betaling for kost komme i tillegg til den ordinære foreldrebetalingen. Kostpengene skal dekke barnehagens faktiske utgifter for innkjøp og tilberedning av måltider og fastsettes av barnehageeier.

Kostpenger i kommunale barnehager finner du under priser.
Kostpenger i de private barnehagene finner du på hjemmesiden til barnehagen.

Priser i kommunale barnehager

Priser i kommunale barnehager fra 01.01.2024:     
Maxpris  100% plass   kr. 3.000,-   
Kostpris 100% plass    kr.   625,-      

 OppholdKostTotal
100 %3.000,-625,-3.625,-
80 %2.700,-500,-3.200,-
70 %2.400,-437,-2.838,-
60 %2.100,-375,-2.475,-
50 %1.800,-313,-2.113,-
40 %1.500,-250,-1.750,-
30 %1.200,-188,-1.388,-
20 %900,-125,-1.025,-

Det gis 30% søskenmoderasjon til barn nummer to    
Det gis 100% søskenmoderasjon fra barn nummer tre og flere    
        
Dagpris ved kjøp av enkeltdag kr 261,- 
Kostpris er økt med 4,35 % kommunal deflator

Fra 1. august 2024 er makspris for 100 % plass kr. 2.000,-

Kontaktinformasjon

Har du barn i en kommunal barnehage og har spørsmål vedr din faktura, ta kontakt med Hege Bjerke tlf 903 62647

Har du barn i en privat barnehage og har spørsmål vedr faktura, må du kontakte leder i din barnehage.

Har du spørsmål vedr søknad om redusert foreldrebetaling eller trenger hjelp for å søke, kontakt Tone Melvær tlf. 930 98112