Priser, søskenmoderasjon og friplass

PRISER pr.01.01.21
Som følge av budsjettvedtaket for 2021 er prisene justert opp fra 01.01.2021.

Prisene gjelder pr. semester/halvår.

  • Opplæring på instrument 2097,-
  • Kor 1399,-
  • Gitargruppe 1399,-
  • Visuell kunst 1399,-
  • Teater 1399,-
  • Orkester  419,-
  • Instrumentleie 560,-
  • Orkester er gratis for instrumentalelever. Kor er gratis for sangelever og pianoelever.

Søskenmoderasjon gis slik: (vedtatt i Formannskapet 17.03.15)
1. 30 % reduksjon i prisen for èn undervisningsplass for søsken nr. 2.
2. 75 % reduksjon i prisen for èn undervisningsplass for påfølgende søsken.
3. Moderasjonen gjelder for ett tilbud / èn undervisningsplass pr. elev.
4. Søskenrekkefølgen tar utgangspunkt i dyreste tilbud i kulturskolen.
5. Som søsken regnes søsken registrert på samme adresse i folkeregistret.
6. Søskenmoderasjon trår automatisk i kraft.

Friplass: (vedtatt i Formannskapet 17.03.15 samt justert basert på tall fra SSB pr. 2018)
1. Friplass må søkes samtidig som søknad om opptak, og ved re-registrering til nytt skoleår. 
2. Det kan søkes om friplass for barn og unge under 18 år ved Lillehammer kulturskole ut fra følgende grenser for familiens samlete netto inntekt (sum inntekt minus sum skatt) avhengig av antall hjemmeboende barn under 18 år:
                         Enslig forsørger m/ett barn        kr 297000,-
                         Enslig forsørger m/to barn         kr 365500,-
                         Enslig forsørger m/tre barn        kr 434000,-
                         Par med ett barn                        kr 411200,-
                         Par med to barn                         kr 479700,-
                         Par med tre barn                        kr 548200,-
                         Par med fire barn                       kr 616800,-
3. Siste års ligningsattest(er) må vedlegges søknaden.
4. Det søkes om friplass for ett skoleår om gangen.
5. Det kan søkes om 1 friplass pr. elev.
6. Det søkes på eget søknadsskjema. Klikk her.

Regler for betaling ved utmelding etter frist:
· Mellom frist og semesterstart: 250,- admgebyr
· Fra semesterstart til 15/9 for høstsemesteret og 1/2 for vårsemesteret betales ½-avgift
· Etter 15/9 for høstsemesteret og 1/2 for vårsemesteret betales 1/1 avgift
Utmeldingsfristene er 15/12 for vårsemesteret og 1/6 for høstsemesteret

Søknadsskjema

Alle barn og unge i alderen 4-19 år, bosatt i Lillehammer kommune, kan søke om å bli elev.  Man kan være med som elev  til 19 år ( eller ut videregående skole). 

TILBUD TIL VOKSNE. I noen tilfeller der vi har ledig kapasitet kan vi likevel ta imot voksne elever. Voksne elever vil måtte kunne vike for barn og unge som søker om plass.

Søknadsfrist: Ordinær søknadsfrist for skoleåret 2020/21  var 12. juni, men dersom vi har ledig plass på et tilbud tar vi mot søknader også etter dette.

Ved å klikke på linken under kommer man til det elektroniske søknadsskjema. Når det er ferdig utfylt og sendt inn får man en kvittering på skjermen, og også en e-post som bekrefter søknaden.

TIL SØKNADSSKJEMAET

Hovedopptaket vil skje i løpet av juni, og da får man beskjed om man får plass eller ikke.

Utmelding/ Avslutning av undervisningen: All utmelding må skje skriftlig på e-post, eller via elevportalen i SpeedAdmin. Elever som meldes ut i et påbegynt semester, må betale elevavgiften for hele semesteret. . Nye elever har én prøvetime.

Utmelding

Utmelding/ Avslutning av undervisningen: All utmelding må skje skriftlig på e-post, eller via elevportalen i SpeedAdmin. Elever som meldes ut i et påbegynt semester, må betale elevavgiften for hele semesteret. Nye elever har én prøvetime.