Med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet ikke regnes som innmark. Det kan søkes om dispensasjon fra forbudet mot kjøring i utmark. Eksempler på situasjoner hvor det må søkes om dispensasjon er i forbindelse med transport i forbindelse med bygge- og gravearbeider der hvor det ikke er vegatkomst (for eksempel fritidsboliger), leiekjøring/transportoppdrag med snøscooter, bruk av helikopter til transportoppdrag og bruk av motorbåt på mindre vann. Unntak fra lovverket er bruk av maskiner i skog- og landbruk, redningstjenestens bruk av motorkjøretøy og bruk av båt på innsjøer større enn 2 kvadratkilometer. Intensjonen bak dispensasjonshjemmelen er at kjøringen skal ha et klart nytteformål.
 
Søknad
Alle søknader om motorferdsel i utmark må behandles politisk i kommunens planutvalg. Det må påregnes saksbehandlingstid til forberedelse av sak til møte i planutvalget. Møter i planutvalget avholdes normalt en gang i måneden. Se møtekalender. Alle saker på Statskog sin eiendom i Fåberg Østfjell skal for øvrig forelegges fjellstyret for uttalelse før det gjøres vedtak.

En søknad om motorferdsel i utmark må inneholde opplysninger om hensikten med motorferdselen, type kjøretøy, kart som viser kjørerute/trase, hvor mange turer som er aktuelt og tidsrom for kjøringen.