Mesnaelva er det viktigste naturelement i området i Stampesletta – Nordseter – Sjusjøen. Områdene langs Mesnaelva utgjør byens viktigste øst/vest – forbindelse, fra marka, gjennom sentrum og ned til Mjøsa. 

I øvre deler utgjør vassdraget et verdifullt, variert naturområde, med rolige små kulper, små fosser og myrområder. Det bades flere steder i Mesnaelva. Badedammen og Kanalen er tilrettelagt for bading og har kommunal drift.
Det har de siste årene vært økt fokus på Mesnavassdraget gjennom sentrum. Det er etablert belysning, det er bygget opp et større vannspeil ved Lilletorget og det er laget en attraktiv oppholdsplass ved vannet ved Mesnasenteret. 

I sentrum finner vi også Terrassen. Terrassen ble kjøpt av Lillehammer kommune i 2014 etter å ha forfalt siden 1990-tallet. Kommunen arbeider for å  utvikle Terrassen og Bruparken til det beste for
byen, og sørge for at det blir den ressursen det har potensiale til å være. Det ble i 2016 utviklet et mulighetsstudie for bruken av området. 

Nedre del av vassdraget er mindre tilgjengelig. Det er ønskelig med utvikling av dette området, og det vil prioriteres ved tilgjengelige ressurser.

Foreningen Mesna Kultursti har etablert og vedlikeholder informasjonsskilt fra Svarga til Strandtorget. Skiltene forteller blant annet om industrien og kulturen knyttet til Mesnavassdraget gjennom tidene. Mesna var en viktig årsak til at det ble anlagt en kjøpestad her i 1827.