Lillehammer kommune har både ROS-analyse og beredskapsplan. I tillegg er det en rekke andre planer som også gir føringer for kommunens arbeid på dette området, særlig "Lov om helsemessig og sosial beredskap" og "Plan og bygningsloven". Kommunen har først og fremst ansvar for egen virksomhet, men kan også bli bedt om å bidra i situasjoner som "eies" av andre instanser. Alle krisehendelser skjer i en kommune.

Kommunens kriseledelse
Kriseledelsen i Lillehammer kommune består av ordfører, kommunedirektør, eiendomssjef, kommunalsjefer, økonomisjef, HR-sjef, kommuneoverlege, kommunikasjonssjef og beredskapskoordinator. Politiliaison vil normalt være til stede.

Ordføreren er kommunens talsperson utad også i krisesituasjoner. Rådmannen er den operative leder av kriseledelsen. Kriseledelsen kan utvides med aktuelle fagressurser i forhold til den aktuelle hendelsen som skal håndteres.