Når har du rett til barnehageplass?

Hovedopptak:

Lovfestet rett til barnehageplass §12 a:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til plass i barnehage fra august.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass i barnehage innen utgangen av måneden barnet fyller ett år.

Retten til plass forutsetter at det er søkt om barnehageplass innen 1. mars.

Barnet har rett til plass i den kommunen der de er bosatt (eller vil være bosatt ved barnehageårets start)

I Lillehammer kan foreldre med barn født i september, oktober eller november velge å la barnet begynne i barnehagen i august eller i den måneden barnet fyller ett år.

Søknader for barn fra nabokommuner, og som ikke flytter til Lillehammer, blir vurdert i etterkant av hovedopptak og vil kunne få plass hvis det fortsatt er ledige plasser.

 

Løpende opptak (utenom hovedopptak):

Søknader som kommer inn etter hovedopptaket settes på venteliste. Plasser som blir ledige i løpet av barnehageåret besettes fortløpende etter venteliste i tråd med kriterier for opptak.

Foresatte som søker barnehageplass utenom hovedopptak oppfordres til å ta kontakt med den enkelte barnehage. Lillehammer kommune har som mål at en barnehageplass tildeles ca. 10 uker før ønsket oppstartdato hvis det er ledig kapasitet.

Når det søkes om overflytting til en annen barnehage, stiller barnet på lik linje med nye søkere. Da skal kriterier for opptak følges.

Opptakskrets og opptakskriterier:

Lillehammer kommune defineres som en opptakskrets.

Følgende grupper er prioritert:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage (§ 13 i barnehageloven).

2. Barn/familie som er anbefalt plass etter faglig vurdering, gitt av lege, helsesøster, barneverntjenesten e.l.

3. Søsken av barn som går i barnehagen.

4. Barn fra barnehagens nærmiljø

Når søkere står likt foretas trekning.

Ved opptak til barnehagene skal det foretas en total vurdering av barnets situasjon og miljøet i barnehagen.

Opptaksperiode:

Barnehageåret regnes fra 1.august til 31.juli.

Hovedopptaket og eventuelt bytte av barnehage fra 1.august har søknadsfrist 1.mars.

De som ikke får tilbud om første eller andre ønske ved hovedopptak gis rett til prioritet for overflytting til ønsket barnehage Jfr. Lov om barnehager, forskrift om saksbehandlingsregler §9. Avgivende barnehages oppsigelsestid skal ivaretas.

 

Søknadsfrist og søknad

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars hvert år. Barnehagesøknaden sender du gjennom foresattportalen.Du kan også søke om plass hele året. Søknaden vurderes hvis det er ledig plass der du søker. Hvis det ikke er ledige plasser, vil du bli stående på venteliste.

Svar på søknaden

Du vil få svar på barnehagesøknaden din i løpet av mars/april. Når du mottar et tilbud om barnehageplass, må du takke ja eller nei ved å logge inn i foresattportalen. Utenom hovedopptaket blir søknaden vurdert når/hvis det er ledig plass der du har søkt.

 

Oppsigelse

Kommunale barnehager: Oppsigelsesfristen på barnehageplass er 2 mnd, fra den 1. i påfølgende måned, den samme fristen gjelder ved bytte av barnehage og evt. reduksjon/økning av barnehageplassen.

Private barnehager: Se den enkelte barnehages vedtekter.

Oppsigelse og eventuell endring av plass-størrelse i både kommunale og ikke-kommunale barnehager registreres av foresatte i foresattportalen

I perioden 01.07. -31.07. behandles ikke endringer av barnehageplass.

Klagerett på opptak

Klagerett på vedtak om opptak i barnehage følger av lov om barnehager med forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, § 6:

«Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker ikke får sitt første eller andre ønske oppfylt.
Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehagelovens § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen.»
 
Klagefristen er 3 uker etter mottatt svarbrev på søknad.  Klagen skal være skriftlig og framsettes for kommunen. Her må nevnes den avgjørelse som påklages, og den skal inneholde begrunnelse for klagen og den endring som ønskes.

Feriestengte barnehager

Kommunale barnehager:

De kommunale barnehagene er stengt lørdager, søndager, helligdager, offentlige fridager, julaften og nyttårsaften.
De kommunale barnehagene kan også være stengt 2-3 uker om sommeren, dvs i skolens sommerferie. Se her for info om skoleruta. 

De kommunale barnehagene samarbeider i sommerferien, og barn som har plass i en barnehage som er stengt om sommeren vil få tilbud om å være i den samarbeidende barnehagen sammen med barn og voksne fra sin egen barnehage. Dette gis det informasjon om i den enkelte barnehage når ferien for barna skal avtales.
Barnehagene har også stengt når det er planleggingsdager, som er cirka fem dager i året. Oversikten over planleggingsdagene finner du i årsplanen til hver barnehage.

Private barnehager:

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer åpningstiden. Dersom barnehagene har feriestengt vil du finne informasjon om det i vedtektene deres på nettsiden hos den enkelte barnehage.

 

Kontaktinformasjon


Ønsker du mer informasjon om den enkelte barnehage, kontakt barnehageleder.

Har du spørsmål vedrørende din barnehagesøknad?

Kontakt kommunen på tlf 61 10 77 00 eller e-post
Du kan også kontakte Barnehageforvaltningen v/ Hege Bjerke på tlf. 903 62647.

 

Ledige barnehageplasser

Utenom det ordinære barnehageopptaket med søknadsfrist 1. mars, har vi løpende opptak gjennom året i de barnehagene som har ledig kapasitet. 

Ta kontakt med Hege Bjerke hvis du har søkt eller skal søke plass for våren. Tlf. 903 62647

Under her er en oversikt over de barnehagene som har ledige plasser fra 01.08.22.  Hvis du ønsker mer informasjon om en barnehage før du søker plass, kan du sende e-post direkte til barnehagen det gjelder. 

Barnehagesøknaden sender du gjennom foresattportalen, som du finner her

Ta kontakt med Barnehageforvaltningen v/ Hege Bjerke om du har spørsmål - tlf 903 62647

LEDIGE BARNEHAGEPLASSER:

BARNEHAGE LEDIGE PLASSER Send e-post
Askeladden barnehage 0 Send e-post
Birkebeineren Friluftsbarnehage 0 Send e-post
Buvollen Barnehage 0 Send e-post
Engesvea FUS Barnehage 0 Send e-post
Fagstadlia FUS Barnehage Avd Nedre 0 Send e-post
Fagstadlia FUS Barnehage Avd. Ø 0 Send e-post
Hagehaugen barnehage 0 Send e-post
Hammermo FUS barnehage 0 Send e-post
Hestehoven barnehage 0 Send e-post
Holmejordet barnehage 0 Send e-post
Jørstadmoen barnehage 0 Send e-post
Lillehammer barnehage 0 Send e-post
Lillehammer Idrettsbarnehage 0 Send e-post
Lundgaardsløkka barnehage Send e-post
Norbana barnehage 0 Send e-post
Nybu barnehage 0 Send e-post
Ringelihorn Steinerbarnehage 0 Send e-post
Ro barnehage 0 Send e-post
Røyslimoen barnehage 0 Send e-post
Saksheim Naturbarnehage

0

Send e-post
Skårsetlia Naturbarnehage 0 Send e-post
Smestad Studentbarnehage 0 Send e-post
Steinrøysa barnehage 0 Send e-post
Suttestad barnehage 0 Send e-post
Sykehusbarnehagen 0 Send e-post
Vingar barnehage 0 Send e-post
Vingrom barnehage 0 Send e-post
Øversveen barnehage 0 Send e-post
Hågåvegen Familiebarnehage 0 Send e-post