Oljetank tatt ut av bruk skal fjernes

Fra 1. januar 2020 regnes alle nedgravde oljetanker som ikke har gått over til biobrensel som tatt ut av drift, og skal dermed fjernes. Påfyllings- og luftrør skal også fjernes. 

I tillegg skal det sendes dokumentasjon til kommunen på at tanken er kontrollert og renset av en kvalifisert bedrift, samt at innholdet og tanken er levert til godkjent avfallsmottak. Det er eier av tanken som er ansvarlig for at denne dokumentasjonen blir sendt til kommunen.

Gjelder det min tank?

Lillehammer kommune har vedtatt i lokal forskrift at bestemmelsene i kapittel 1 i forurensningsforskriften gjelder for alle nedgravde oljetanker uavhengig størrelse og type. Det vil si at alle nedgravde oljetanker som blir tatt ut av bruk, skal tømmes og graves opp.

Hvordan fjerner jeg tanken?

Ta kontakt med en kvalifisert bedrift som utfører testing, kontroll og sanering av oljetanker. Når tanken er tømt skal det sendes dokumentasjon til kommunene på:

  • forsvarlig tømming av oljetanken
  • oljetankens tilstand
  • levering av oljeavfall til godkjent mottak

En graveentreprenør kan så grave opp tanken og eventuelle forurensede masser som skal leveres til godkjent mottak og dokumentasjon på levering sendes til kommunen. 

Det er eiers ansvar at dokumentasjonen blir sendt til kommunen.

Du kan søke om å la tanken ligge

Dersom du mener det er umulig å fjerne tanken på grunn av urimelige kostnader, kan du søke dispensasjon fra kommunen om å la tanken ligge. Ved særskilte tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at tanken gjenfylles og sikres mot uønsket påfylling, for eksempel ved fare for undergraving av bygninger. At tanken ligger under brostein, asfalt eller lignende er normalt ikke god nok grunn, da tanken uansett må avdekkes i forhold til adkomst for rensing.

Ved innsending av dispensasjonssøknad er det viktig at du sender:

  • Begrunnelse på hvorfor tanken bør bli liggende
  • Dokumentasjon av kostnader
  • Bilder og kart som viser beliggenhet av tank og hvorfor tanken ikke kan fjernes

God dokumentasjon vil gi et bedre grunnlag for saksbehandlingen og behovet for tilleggsopplysninger reduseres. Før søknaden kan behandles må det dokumenteres at tanken er tømt, kontrollert, renset og at det ikke er påvist forurenset masse i området ved tanken.

Selv om du har fått tillatelse til å la tanken ligge er du ansvarlig om det senere oppdages lekkasje. Ved mistanke om lekkasje fra oljetanken skal Lillehammer kommune varsles umiddelbart og tanken må fjernes. Forurensede masser skal fjernes og leveres til godkjent mottak.

Søknad sendes på epost til postmottak@lillehammer.kommune.no eller leveres på Servicetorget.

Hvor ligger tanken?

Har du fått brev fra kommunen om at du har tank men er usikker på plassering? Påfyllingsrør/lufterør er et godt utgangspunkt for å finne hvor tanken er nedgravd. Lillehammer kommune har ikke et kartregister over oljetankene i kommunen, men du kan ta kontakt med hovedarkivet på rådhuset for å prøve å finne mer informasjon om din eiendom. Husk å oppgi gårds- og bruksnummer. På oljefri.no kan du også finne tips til hvordan du finner tanken på din eiendom.

Konvertering til biofyringsolje

Det vil fortsatt være mulig å fyre med biofyringsolje/bioparafin etter forbudet. Ved konvertering til biofyringsolje skal dokumentasjon på tømming og tilstandskontroll av tank sendes kommunen. Ved bruk av biofyringsolje, er du fortsatt ansvarlig for å sikre at fyringsanlegget og tanken er i betryggende stand, og motvirke forurensing i henhold til forurensningsloven § 7.

Biofyringsolje og bioparafin er produsert av nedbrytbart matavfall eller planter. Disse ressursene har derfor ikke de samme kvalitetene som fossilt brennstoff. De tåler mindre kulde, tåler mindre lagring, og det er heller ikke samme tilgjengelighet til disse drivstoffene som til fossile løsninger. Dersom du har et vannbårent anlegg med en oljefyr i kjelleren, eller parafinkamin, kan du forhøre med en fyringstekniker om det er mulig å konvertere til biofyringsolje, og om det er tilgang til å kjøpe biooljer.

Oljelekkasje fra tanken?

Hvis du oppdager lekkasje fra oljetanken skal Lillehammer kommune varsles umiddelbart. Ved akutte oljelekkasjer skal brannvesenet også varsles.

Eier er ansvarlig ved en lekkasje. I slike tilfeller skal eier engasjere kvalifisert foretak for håndtering av forurensede masser. Dette foretaket skal lage en tiltaksplan for saneringen som skal godkjennes av Lillehammer kommune før arbeidene utføres.

Ta gjerne kontakt med ditt forsikringsselskap for å høre om de dekker skadene. Kontakt også firma med kompetanse på graving og saneringsarbeid i forurenset grunn. Forurensede masser skal graves opp og behandles som spesialavfall.  Rapport på at tanken er fjernet og forurensede masser er levert til godkjent mottak skal sendes til kommunen.