Oljeutskiller

Virksomheter som har oljeholdig avløpsvann, må installere oljeutskiller. Eksempler på slike virksomheter er bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksteder for klargjøring av kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, anlegg for understellsbehandling og garasjer når disse har vaskeplass, smørehall, servicehall og lignende. Registrering av oljeutskiller må søkes via Powel entreprenørportal. Mer informasjon finnes her.

Fettutskiller

Alle virksomheter med storkjøkken og næringsmiddelindustri skal installere fettutskiller. 

Installasjon av fettutskiller
Ansvarlig søker må sørge for at fettutskilleren blir dimensjonert og installert i henhold til Norsk Standard, NS-EN 1825-1 og NS-EN 1825-2. 

Innstallering av fettutskiller ved ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendring av eksisterende bygninger, skal søkes om via Powel entreprenørportal. Mer informasjon finnes her

Registrering av fettutskiller
Fettutskiller skal alltid registreres hos Vann og avløp ved påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendring av eksisterende bygninger. Dersom registrering av fettutskilleren er fullstendig vil Vann og avløp fatte et vedtak med påslippskrav (enkeltvedtak) som virksomheten plikter å følge.

Enkeltvedtaket gis til virksomheten som produserer fettholdig avløpsvann. Det er virksomheten som står ansvarlig for at påslippskravene overholdes og rapporteringen utføres i henhold til kravene.

Tilsyn
For å redusere tilførsel av fett til avløpsnettet, vil kommunen komme på tilsyn. Kommunen er tilsynsmyndighet etter forurensingsforskriftens §15A-2. Tilsyn føres hovedsakelig med fettutskilleren, men det kan også være aktuelt å besøke virksomhetens kjøkken.  Kommunen kan foreta tilsyn som er både uanmeldt og til avtalt tid. I forbindelse med tilsyn skal en representant for virksomheten være til stede. All dokumentasjon om siste års tømming og kontroll av fettutskiller skal være tilgjengelig. Virksomheten vil motta skriftlig tilbakemelding dersom det er noe som må følges opp.

Hvorfor stilles det krav?
Dette fordi fett kan forårsake tette avløpsrør, som i neste omgang kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer. Eksempler er tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser. Driftstans kan også medføre forurensning av vassdrag og fjord. På renseanleggene skaper fett problemer i form av gjentetting i varmeveksler, pumper og rør, som igjen bidrar til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader.

Tømming og kontroll 
Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren. Krav til tømmehyppighet vil avhenge av fettutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Minimumskrav for tømming er 4 ganger pr. år. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene.

Frityrfett
Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å tømme frityrfett direkte i avløpet eller i fettutskilleren. Dette er fordi frityrfett stivner mye hurtigere enn annet fett. Frityrfett skal samles opp i beholdere, og leveres til godkjent mottak.

Kart, Sannom
Kart vannkiosk

Vannkiosken i Sannom

Ved behov for større mengder vann skal kommunens vannkiosk benyttes, for eksempel i forbindelse med feiing og spyling av veibane, spyling av avløpskummer og ved tunnelvask. Det er ikke tillatt å ta vann fra brannhydranter. Ulovlig uttak av vann fra hydranter vil bli anmeldt.

Vannkiosken ligger lett tilgjengelig i Sannom på Nordre Ål, mellom Esso og Mekonomen, - se bilde til høgre.Tilgang til vannkiosken koster 1000 kroner per år (eks mva) for fri mengde vann. Det betales per bil for firmaer med flere tankbiler som trenger tilgang. For å få nøkkel til vannkiosken, ta kontakt med driftsingeniør Knut Andreas Myklebust-Vårvang på tlf. 900 30 096.