Grunneiers ansvar

Grunneier har selv ansvar for å sikre egen eiendom mot naturskade. Dette innebærer også å sette i verk tiltak for å hindre skader ved store vannmengder.

Lillehammer kommune oppfordrer derfor alle private grunneiere langs alle vassdragene i kommunen til å:

• Holde bekkekantene fri for hageavfall og annet avfall
• Rydde bekkeløpet for kvist og brask
• La naturlig vegetasjon fra skråning mot bekk stå
• Fjerne enkelttrær som kan bli tatt ved eventuell flom
• Ikke bygge eller sette opp installasjoner i bekk eller bekkekant
• Ikke fylle jord, stein eller annen masse i bekkeløp eller skråning mot bekk
• Vurdere om det som plasseres i nærheten av bekk kan bli tatt ved eventuell flom
• Ikke iverksette egne flomsikringstiltak uten tillatelse fra kommunen
• Melde fra til kommunen dersom en har kunnskap om steder som kan føre til oppdemming eller utgraving
• Ta kontakt med kommunen dersom det er noe som er uklart

 

Temaplan for overvann

Lillehammer kommune har som en konsekvens av dette utarbeidet temaplan for overvann. Overvannsplanen er et overordnet plandokument for planlegging og håndtering av overvann i kommunen, inklusive retningslinjer for plan- og byggesaker. 

Som temaplan er den forankret i Hovedplan for vann og avløp (2021-2024). For å ivareta helheten innen fagområdet, er overvannsplanen lagt ved hovedplanen. Revidert utgave av hovedplan inkludert overvannsplanen, ble vedtatt av kommunstyret den 10. desember 2020.
Revidert hoveplan med vedlegg er tilgjengelig her.

Overvannshåndtering

Som hovedregel skal overvann håndteres på egen eiendom og fortrinnsvis i åpne, naturbaserte løsninger. Eksempler på slike løsninger er blå (basseng på taket)-/grønne (tak dekket på med vegetasjon) tak, regnbed og drenerende (permeable) overflater på bakkenivå. Se overvannsplanens kap. 10 hvor flere eksempler er beskrevet.

Tilknytning og påslipp til kommunale overvannsledninger

Der det ikke er mulig å håndtere alt overvann på egen eiendom kan det søkes til vann og avløpsavdelingen om påslipp til det kommunale overvannsnettet. Kommunen vil kreve løsninger for infiltrasjon og/eller fordrøyning før påslipp. Det skal alltid monteres sandfang før tilknytningen. Tillatt mengde vil settes av kommunen avhengig av kapasiteten på ledningsnettet og sårbarheten til bekken, elva eller vannet som overvannet slippes ut i. Maksimal tillatt mengde er som hovedregel 5 l/s, men kan også settes lavere avhengig av forholdene nevnt over.

Plan- og byggesak

Overvannshåndtering skal være en del av alle plan- og byggesaker. Det er viktig at det tidlig i prosessen settes av tilstrekkelige arealer til lokal overvannshåndtering. Bestemmelser og retningslinjer, samt sjekklister for plan-og byggesaker som kan benyttes finnes i overvannsplanens kap. 9.

IVF (Intensitet-Varighet-Frekvens)-kurve

For planlegging og beregning av overvannshåndtering hentes dimensjonerende nedbørverdier ut fra en «Intensitet-Varighet-Frekvens – kurve» (IVF-Kurve).

IVF-kurver er basert på historisk målte nedbørsdata registrert med nedbørmålere. IVF-kurven fra nedbørmålestasjonen på Sæterhagen i Lillehammer vurderes som ikke representativ da verdiene er basert på en serie som ble avsluttet for nærmere 30 år siden og viser for lave verdier for korttidsnedbør.

Det ble derfor utarbeidet en ny IVF-kurve for Lillehammer i 2019. Dette er en kombinasjon av data fra målestasjonene på Gjøvik og Hamar.

Verdiene i denne IVF-kurven skal benyttes til alle beregninger i forbindelse med overvann og flom i kommunen. Mer informasjon om IVF-kurver finnes her.