Temaplan for overvann

Lillehammer kommune har utarbeidet temaplan for overvann. Overvannsplanen er et overordnet plandokument for planlegging og håndtering av overvann i kommunen, inkl. retningslinjer for plan- og byggesaker. 

Som temaplan er den forankret i Hovedplan for vann og avløp. For å ivareta helheten innen fagområdet, er overvannsplanen lagt ved hovedplanen.

Revidert hovedplan med vedlegg er tilgjengelig her.
 

Overvannshåndtering

For planlegging og beregning av overvannshåndtering hentes dimensjonerende nedbørverdier ut fra en «Intensitet-Varighet-Frekvens – kurve» (IVF-Kurve).

IVF-kurver er basert på historisk målte nedbørsdata registrert med nedbørmålere. IVF-kurven fra nedbørmålestasjonen på Sæterhagen i Lillehammer vurderes som ikke representativ da verdiene er basert på en serie som ble avsluttet for 28 år siden og viser for lave verdier for korttidsnedbør.

Det ble derfor utarbeidet en ny IVF-kurve for Lillehammer i 2019. Dette er en kombinasjon av data fra målestasjonene på Gjøvik og Hamar.

Verdiene i denne IVF-kurven skal benyttes til alle beregninger i forbindelse med overvann og flom i kommunen. Mer informasjon om IVF-kurver finnes her.