Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Her er hva Kommunelovens § 23 sier om kommunedirektørens/rådmannens oppgaver som leder for den samlede kommunale administrasjonen:

"- Rådmannen har ansvar for at de tjenestene som ytes til befolkningen er i tråd med den lovfestede / vedtatte kvaliteten på tjenestene og innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret fastsetter.

- Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

- Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale organer med unntak av kontrollutvalget."

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunalsjef for sektor By- og samfunnsutvikling: Lars Rudi
lars.rudi@lillehammer.kommune.no

6343.jpg

 


Kommunalsjef for sektor Helse og velferd: Bernt Tennstrand
bernt.tennstrand@lillehammer.kommune.no

6479.jpg

 

 

Kommunalsjef for sektor Oppvekst, utdanning og kultur: Terje Næss
terje.nass@lillehammer.kommune.no

6456.jpg

 

(Mangler bilde foreløpig)
Økonomisjef: Ole Rolstad
ole.rolstad@lillehammer.kommune.no


 


HR-sjef: Sidsel Brath
sidsel.brath@lillehammer.kommune.no
6318.jpg

Foto: Kirsti Hovde