Lillehammer kommune veg og trafikk (VT), overtar regulert offentlig vegareal til drift, forvaltning og vedlikehold når disse er opparbeidet (ihht. Statens vegvesen håndbøker), og er i tråd med gjeldende reguleringsplaner og godkjente tekniske planer.

Dette gjelder både ombygging og eller opparbeidelse av nye offentlige vegarealer i forbindelse med bygg- og anleggsprosjekter.

Arealer som er regulert offentlig kommunal veg og fortau fradeles til veg.

Hjemmel til grunn overføres vederlagsfritt Lillehammer kommune før overtagelse.

Før bygging skal tekniske planer være godkjent av VT, det må fremgå hva som skal bygges, hvilke materialer som planlegges benyttet samt hvordan dette skal driftes. Tekniske planer skal være godkjent før søknad om igangsettelse sendes til byggesak.

Teknisk plan må inneholde:

  • Gjeldende veganlegg
  • Statens Vegvesens håndbøker, forskrifter og normer
  • Tegningsliste og tegninger ihht. Statens vegvesen Håndbok R 700
  • Forslag skiltplan
  • Belysningsplan (ihht. Lillehammer kommune veilysnorm)
  • Uttalelse fra Lillehammer kommune vann og avløp vedrørende overvannsanlegg

Før overtagelsesbefaring kan gjennomføres, skal dokumentasjon på utført arbeid i henhold til godkjent teknisk plan oversendes veg VT.

Byggherre er ansvarlig for eventuelle mangler i forhold til gjeldende regelverk dersom eventuelle avvik ikke er tydelig presisert i tilsendt teknisk plan. Dette ansvaret gjelder uavhengig av om avvikene oppdages under byggetiden eller når anlegget er ferdig.

Reguleringsplan for gjeldende område finner du på Lillehammer kommune Teknisk webkart, dersom denne ikke finnes på kart, ta kontakt med planavdelingen.

Teknisk plan sendes til Lillehammer kommune postmottak og merkes veg og trafikk.

E-post: postmottak@lillehammer.kommune.no