Planutvalget fattet i møte den 20.01.2022 følgende vedtak:

  1. Forslag til detaljreguleringsplan for Mejdells gate, med planbeskrivelse datert 6.12.2021, planbestemmelser datert 6.12.2021, plankart datert 6.12.2021 og overvannsplan og -notat datert 6.12.2021 legges ut til høring/offentlig ettersyn.
  2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11.

Under høringsperioden skal det vurderes om det kan innarbeides mer overvannshåndtering enn pålagt, og da fortrinnsvis i synlige, naturbaserte løsninger.

 

Planforslaget regulerer utbedring av Mejdells gate mellom Langes gate og Bankgata. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av fortau på begge sider av nevnte strekning av Mejdells gate, samt en opprusting av kjørebanen, dvs. nytt asfaltdekke, og oppgradering av system for håndtering av overflatevann.

Høringsfristen er den 16.03.2022.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig til Lillehammer kommune på en av følgende måter:

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Åsa Rommetveit Celius, e-post: asa.rommetveit.celius@lillehammer.kommune.no