Kommunestyret fattet i møte den 24.11.2022, saksnr. 79/22, følgende vedtak:
 
  1. Forslag til detaljreguleringsplan for Mejdells gate med plankart datert 07.11.22, planbestemmelser datert 26.10.22 og planbeskrivelse datert 26.10.22 godkjennes.
  2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12. 
Planforslaget legger til rette for bygging av fortau på begge sider av Mejdells gate, mellom Langes gate og Bankgata, samt en opprusting av kjørebanen, fjerne gateparkering og oppgradere system for håndtering av overflatevann.
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages. Eventuell klage sendes til Lillehammer kommune. Klagen vil bli lagt fram for planutvalget. Hvis planutvalget ikke finner grunn til å etterkomme klagen, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.
 
Frist for å klage på vedtaket er den 08.02.2023.
 
Klagen må angi vedtaket det klages over, og hvilken endring som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klageren kan be om at vedtaket som er gjort ikke tillates iverksatt før klagesaken er avgjort.
 
Godkjent plan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som er nevnt i plan- og bygningsloven kapittel 20 og § 30-4 innenfor planens område. Grunnen innen planområdet kan ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre gjennomføringen av planen.

Tidligere saksgang:

Høring/Offentlig ettersyn

Planutvalget fattet i møte den 20.01.2022 følgende vedtak:

  1. Forslag til detaljreguleringsplan for Mejdells gate, med planbeskrivelse datert 6.12.2021, planbestemmelser datert 6.12.2021, plankart datert 6.12.2021 og overvannsplan og -notat datert 6.12.2021 legges ut til høring/offentlig ettersyn.
  2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11.

Under høringsperioden skal det vurderes om det kan innarbeides mer overvannshåndtering enn pålagt, og da fortrinnsvis i synlige, naturbaserte løsninger.

 

Planforslaget regulerer utbedring av Mejdells gate mellom Langes gate og Bankgata. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av fortau på begge sider av nevnte strekning av Mejdells gate, samt en opprusting av kjørebanen, dvs. nytt asfaltdekke, og oppgradering av system for håndtering av overflatevann.

Høringsfristen er den 16.03.2022.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig til Lillehammer kommune på en av følgende måter:

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Åsa Rommetveit Celius, e-post: asa.rommetveit.celius@lillehammer.kommune.no

 

Dokumenter: