Vedtak om høring/offentlig ettersyn

Planutvalget fattet i møte  07.04.2022 følgende vedtak:

1. Forslag til reguleringsplan for Snekkervegen nord med plankart datert 24.03.22, planbestemmelser datert 29.03.22, planbeskrivelse datert 29.03.22 og illustrasjonsplan datert 16.03.22 legges ut til høring/offentlig ettersyn.

Før planforslaget legges ut på høring, skal det innarbeides bestemmelser som sikrer følgende:

A) Sykkelparkering og HC-parkering i tråd med Kommunedelplan Lillehammer by.
B) At deler av sykkelparkeringsarealet ligger under tak og at noe av sykkelparkeringen er tilpasset lastesykkel.
C) At belysning utformes slik at lysforurensning minimeres.
D) At beplantning er tilpasset pollinerende insekter

Punkt A og B skal være innarbeidet i juridisk bindende illustrasjonsplan før sluttbehandling.

Før sluttbehandling av planforslaget skal forslaget inkludere overvannsplan som er i tråd med byplanens bestemmelser.

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11.

 

Planforslaget legger til rette for forretning i form av store handelsformater, med tilknyttet infrastruktur.
Planområdet består i dag av eksisterende forretningsbygg og planen legger til rette for et nytt forretningsbygg.

 

Høringsfrist er den 08.06.2022

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig til Lillehammer kommune på en av følgende måter:

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Henrik Natvig, e-post:

Henrik.natvig@lillehammer.kommune.no

Tidligere saksgang:

Varsel om oppstart

Intensjonen med planen er å legge til rette for utbygging av nytt næringsbygg for store handelsformater, samt fremtidig utnyttelse av området.

Brev om varsel av oppstart trykk her

Innspill til planarbeidene sendes til STUDIONSW v/Amund Eggum Wangen,
E-post aew@studionsw.no eller pr post til STUDIONSW v/Amund Eggum Wangen,
Pb. 13, 2301 Hamar.
Tlf. 625 50 400