Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
svv

E6

Kommunedelplan for firefelts E6 mellom Vingrom og Ensby har vært utlagt til andre gangs høring/offentlig ettersyn.
Uten navn

Kantvegen 19

Vedtak med klagefrist

Planen legger til rette for boligutvikling, med 10 nye boligtomter. Det tillates småhusbebyggelse, med opptil 4 boenheter pr. tomt. Kommunestyret vedtok 30.11.17 å godkjenne planen.
Sæter II

Lillehammer Sæter II

Vedtak med klagefrist

På vegne av Lillehammer Sæter AS fremmer Areal+ AS forslag til reguleringsendring for Lillehammer Sæter II. Hensikten bak planforslaget er å bytte om på enkelte arealformål og endre tomteinndeling for en mer rasjonell utnyttelse. Kommunestyret vedtok 30.11.17 å godkjenne planen.
Utsnitt plankart

Fv 331 Snuplass Øyresvika

Offentlig ettersyn

Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune legger i samarbeid med Lillehammer kommune et forslag til detaljreguleringsplan for fv. 331 snuplass Øyresvika ut til offentlig ettersyn. Formålet med planforslaget er å etablere vendehammer for bybuss. Høringsfrist er 25. januar 2018.

Del av Høgfjellia vest

Planområdet inkluderer den vestlige delen av reguleringsplan for Høgfjellia, samt vegareal langs skihyttevegen frem til nordsetervegen. Bakgrunnen for planarbeidet er å få en bedre utnyttelse av ubebygde tomter, anlegge vinterveg og legge inn vann og avløp. Det er varslet oppstart, og frist for uttalelse var den 18.10.17.