Også her hjemme kan vi godt skjenke toalettet en takknemlig tanke denne dagen. Rundt ti prosent av innbyggerne i Lillehammer kommune er ikke tilknyttet offentlig avløpsnett og har private løsninger for å håndtere kloakk fra egen bolig. Mange av de private anleggene er gamle og kilde til forurensing. Forurensing fra private avløpsanlegg kan havne i naboens drikkevannsbrønn, eller i bekker og vassdrag, og etter hvert ende opp i Mjøsa. De siste årene har algeoppblomstringen i Mjøsa økt. Dette skyldes økt tilførsel av fosfor, som igjen forårsakes av husdyrgjødsel og kloakk på avveie. Blågrønnalger produserer toksiner som i visse konsentrasjoner kan være giftige både for mennesker og dyr. 

Så derfor - bry deg om toalettet ditt du også! Vi bryr oss - og vi har utarbeidet en handlingsplan for opprydning av avløp i spredt bebyggelse. Arbeidet startet opp i 2021, og det vil bli intensivert i 2022. Om du er interessert kan du lese mer om utbedring av private avløpsanlegg og private avløp og septik.