Det er også endrede satser for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett, disse finnes her.