Forberedende arbeider på plassen har startet. Grøftearbeidene starter 16. november og er planlagt ferdig i løpet av februar 2021. Overflater skal ferdigstilles innen medio juni 2021.

For de som bor i nærheten vil anleggsarbeidene sees og høres. Brukere av vegen vil oppleve begrensninger i framkommeligheten og gang- og sykkelvegen i området vil være utilgjengelig i deler av anleggsperioden. Det vil opprettes alternative gangvegforbindelser for myke trafikanter som vil bli skiltet.

Anleggssarbeidene gjennomføres fordi eksisterende vann- og avløpsledninger er av eldre dato og modent for utskifting. Samtidig er det et ønske om å styrke leveringssikkerheten av vann til sykehuset.

Det er Maskinkraft AS som er utførende entreprenør.

Kontaktinfo Vann og avløp: Prosjektleder Kari Myrholt Skårset på 61 05 05 00 eller
e-post: kari.myrholt.skarset@lillehammer.kommune.no