Investeringsbudsjettet innen vann og avløp i 2022 er på 180 millioner kroner. Mange prosjekter innen vann og avløp strekker seg over flere år. Midlene for 2022 er fordelt slik:

  • Rehabilitering tekniske anlegg (40 mill) – Det skal igangsettes flere tiltak på Lillehammer renseanlegg, blant annet taktekking og diverse prosessforbedringer.
  • Sanering/utskifting av ledningsnett (50 mill) – En rekke større og mindre saneringsprosjekter pågår til enhver tid. Gamle ledninger som lekker skiftes ut med nye, samt at kloakk og overvann (regnvann) skilles der det i dag er fellesledninger. Tre omfattende prosjekter er i oppstartsfase; Områdesanering Randgårdsjordet, områdesanering Sorgendal og de store hovedledningene forbi Strandtorget og over Busmoen.
  • Nye tekniske anlegg (12 mill) – Ingen nye anlegg skal bygges. Lillehammer vannverk Hovemoen skal ferdigstilles.
  • Randsoneprosjekter (26 mill) – Utbygging av nytt kommunalt ledningsnett er ikke prioritert i denne planperioden. Pågående prosjekter i Sjødalslia og Krokvang skal sluttføres.
  • Leveringssikkerhet (12 mill) – Det pågår et mangeårig arbeid for å kartlegge og sikre kommunens vannkilder, og få etablert reservevannsforsyning. Reservevannsløsning vil være klar tidligst i 2025.

Tiltakene skal bidra til økt leveringssikkerhet, reduserte driftskostnader og lavere miljøbelastning. Prioriteringene som er gjort er nærmere beskrevet i hovedplanen, og er basert på tilstandsvurderinger og andre forhold som påvirkes, for eksempel kostnader og miljø.

Les mer om vann- og avløpsprosjekter her: