Det melder Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, samt Meteorologisk institutt. Prognosene endres raskt, det oppfordres til å følge med på www.varsom.no
Kombinasjonen av mye regn og vedvarende snøsmelting gir økende vannføring i mange mindre vassdrag, og varselet innebærer at farenivået for flom nå heves fra grønt til gult. 

Følg med på prognosene
Lillehammer kommune oppfordrer alle private grunneiere langs alle vassdragene i kommunen til å:

• Holde bekkekantene fri for hageavfall og annet avfall
• Rydde bekkeløpet for kvist og brask
• La naturlig vegetasjon fra skråning mot bekk/vassdrag stå
• Fjerne enkelttrær som kan bli tatt ved eventuell flom
• Ikke bygge eller sette opp installasjoner i bekk eller bekkekant
• Ikke fylle jord, stein eller annen masse i bekkeløp eller skråning mot bekk/vassdrag
• Vurdere om det som plasseres i nærheten av bekk/vassdrag kan bli tatt ved eventuell flom
• Ikke iverksette egne flomsikringstiltak uten tillatelse fra kommunen
• Melde fra til kommunen dersom en har kunnskap om steder som kan føre til oppdemming eller utgraving
• Ta kontakt med kommunen dersom det er noe som er uklart

Det er viktig å flytte campingvogner og andre flyttbare gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt. Dette gjelder kjøretøy, campingvogner, annlegsmaskiner, rundballer, plast og annet avfall. 

Alle kan bidra, se flere råd her.
Få gratis oppdateringer på SMS og e-post her
Du kan lese mer om vårflomanalysen 2020 på varsom.no her