Barn som tidligere har hatt oppfølging fra barnevernet har rett til å be om ettervern etter myndighetsalder og fram til de fyller 23 år. Ungdommene bestemmer selv om de ønsker å motta ettervern eller ikke. 

Må bedres
I utkastet til den foreløpige rapporten fra Fylkesmannen er det konkludert med to punkter som må bedres ved barneverntjenesten og NAV Lillehammer-Gausdal i Lillehammer kommune:  

Fylkesmannens konklusjon: 

  • "Kommunen sikrer ikke at barneverntjenesten forbereder og informerer ungdommen på en forsvarlig måte, slik at ettervernet kan planlegges i god tid i samarbeid med ungdommen og andre relevante tjenesteområder, herunder Nav"
     
  • "Kommunen sikrer ikke at unge som har eller har hatt barneverntiltak i barneverntjenesten, sine behov for helhetlige og koordinerte tjenester identifiseres og ivaretas i deres kontakt med Nav."

Fylkesmannen poengterer at dette er lovbrudd, og at kommuneledelsen i LIllehammer må sikre at det er et systematisk samarbeid mellom barneverntjenesten og Nav Lillehammer-Gausdal, slik at rettighetene til ungdom blir ivaretatt. 

-Alle har fått ettervern
Barnevernleder Inger Jevne ønsker tilsynet velkommen. - Det er alltid lærdom å hente fra slike tilsyn og vi har akkurat  samme mål; det skal bli bedre å være barn og ungdom, selv om utgangspunktet ditt kan være utfordrende.

Jevne poengterer at alle ungdommene i Lillehammer som har ønsket seg ettervern er ivaretatt - Alle mellom 18 og 23 år som har ønsket oppfølging, har fått det. -Vi har en skriftlig samarbeidsrutine mellom barneverntjenesten i Lillehammer kommune og NAV Lillehammer-Gausdal, understreker Jevne. Hun mener at   innholdet i utkastet til den foreløpige rapporten likevel viser at barneverntjenesten må bli bedre til å systematisere og dokumentere prosessen undervegs. 

-Vi må bli mer systematiske
Jan Tore Stø er leder for NAV Lillehammer-Gausdal og han er enig med barnevernlederen.  -Fylkesmannen har pekt på viktige punkter som vi skal forbedre oss på.  - Det er allerede en tett samhandling mellom veiledere i NAV og barnevern, men vi har ikke vært flinke  nok til å sette det i system, sier Stø. Han understreker at dette skal på plass så raskt som mulig. 


Samarbeidspartene  har frist til 8. september 2019 med å svare på utkastet til den foreløpige rapporten fra Fylkesmannen.