Gode rutiner
I tillegg tas det ekstra prøver ved behov. Disse tas fra hele vannforsyningssystemet; i vannkilden (råvann), vannverket (renvann) og ute på nettet ved høydebasseng og trykkøkerstasjoner. Vannprøvene fraktes til et godkjent laboratorium der de analyseres for sykdomsfremkallende bakterier. Ved avvik får kommunen beskjed umiddelbart. Lillehammer kommune drifter to vannverk (vannverkene Korgen og Saksumdal) og til sammen 22 høydebasseng. Vannverket har daglig tilsyn og alle høydebassengene kontrolleres minst en gang hver uke. Kommunen har gode rutiner for å sikre at vannet behandles og desinfiseres som det skal.

Oppsummert er våre rutiner som følger:
Gode tilsynsrutiner av kilde, vannverk og høydebasseng (daglig/ukentlig).
Døgnkontinuerlig overvåkning av vakt som får alarmer ved avvik via våre overvåkningssystemer.
Prøvetaking hver uke.
Rengjøring av bassenger ved behov.