Fredag 19. oktober ble Lillehammer godkjent som Trafikksikker kommune. Ordningen er en del av regjeringens Nullvisjon i trafikksikkerhetsarbeid. I Oppland administreres dette av Oppland Fylkeskommune, KS, Statens vegvesen og Trygg Trafikk.

Det er utarbeidet en veileder for Trafikksikker kommune og det er satt opp kriterier for godkjenning. Lillehammer har nå dokumentert at kommunen oppfyller disse. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.