Helse og omsorg i Lillehammer
Jeg forstår at det kan være uro blant noen av Lillehammers innbyggere når det gjelder tjenestetilbudet innenfor Sektor helse og omsorg. På vegne av rådmannen vil jeg derfor orientere og forhåpentligvis klare opp i noen av de bekymringene som har blitt satt ord på gjennom oppslag i avisen de siste dagene.

Spalteplassen gir meg ikke anledning til å gå i detaljer på alle områder, men jeg oppfordrer alle som har spørsmål som angår tjenestetilbudet om å ta direkte kontakt med oss i kommunen. Ring gjerne det nyopprettede Servicesenteret for helse og omsorg på tlf. 61 24 86 00 eller send en e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no

Antall sykepleiere
I hjemmesykepleien har vi per 20. juni 50 sykepleiere. Dette er sykepleiere som reiser rundt i hjemmene til innbyggerne og gir tjenester. I tillegg har vi sykepleiere som jobber fast på bokollektivene.

Vi ønsker oss flere sykepleiere, og vi jobber aktivt for å rekruttere. Så langt i år har vi rekruttert like mange som i hele 2016. Samtidig kan det se ut som flere sykepleiere har valgt å slutte i år enn i fjor. Uten å ha gått veldig inn i stillingsstørrelser, permisjoner eller årsaker til at noen har valgt å slutte, kan vi si at vi har omtrent like mange sykepleiere i tjenesten som i fjor. Målet i Lillehammer kommune er 50% sykepleierdekning, og vi er langt unna det - så vi kan ikke si oss fornøyd med dette. Sykepleiermangel er en utfordring som ikke kan tilskrives en omstillingsprosess alene, men er mer sammensatt enn som så og deles av kommuner over hele landet.

Når situasjonen er som den er, er det viktig at vi har to tanker i hodet samtidig: Vi må jobbe for å rekruttere flere, og vi må organisere oss slik at vi får brukt den sykepleierressursen vi har best mulig. I Lillehammer gjør vi begge deler.

Det er gjerne sykepleiere og mangel på disse som blir tema når vi diskuterer tjenestetilbudet. Tjenesten består imidlertid av både vernepleiere, fagarbeidere og assistenter. Alle disse faggruppene er viktige og helt nødvendige for at vi skal klare å gi innbyggerne de tjenestene de forventer og har krav på å få.

Sykefravær
Sykefraværet i Sektor helse og omsorg har vært høyt over mange år. Det er variasjoner, men på noen  avdelinger er sykefraværet på 20%. I snitt har Hjemmetjenesten ca. 17% og Lillehammer helsehus i overkant av 11% sykefravær. Dette er høyt, og vi tar det i høyeste grad på alvor. For både ansatte og innbyggere er det krevende med vikarer, og vi erkjenner at vi ikke vil klare å få økonomien under kontroll om ikke vi får gjort noe med sykefraværet. Det finnes ingen kjappe løsninger på denne problematikken. Vi vet imidlertid at det er noe som fungerer, og vi jobber systematisk med dette.

Gjennom 2017 har sektor Helse og omsorg samarbeidet med KS og NAV i noe som kalles NED-prosjektet. Her er alle ansatte involvert, og vi får gode tilbakemeldinger på denne metodikken. Vi vet at tilstedeværende ledere er viktige, og for motivasjon og arbeidsglede er det helt nødvendig at de ansatte får satse på fag, kvalitet og å videreutvikle sin kompetanse.

Alt dette vet vi og jobber med. Men det er utfordrende. Vi har et krav på oss om å holde budsjettene, vi må fokusere på økonomi og vi må finne nye, smartere måter å jobbe på for å møte framtidens utfordringer.
Vi er i ferd med å dreie tjenesten fra kompenserende til rehabiliterende og forebyggende. Det er uvant, både for ansatte og innbyggere.

Økonomi og kvalitet
Jeg tror jeg snakker på vegne av alle i tjenesten når jeg sier at vi aller helst ville tenke kun faglig utvikling, ikke økonomiske konsekvenser. Men sånn er jo ikke virkeligheten, og det ville være uansvarlig av meg som leder om jeg ikke skulle forholde meg til økonomi.

Vi har krevende dager. Vi får ikke alltid gitt tjenester akkurat slik vi skulle ønske. Og ja, vi gjør feil. Tjenestetilbudet er imidlertid ikke rasert, selv om noen presenterer det slik.  Det er et strengt lovverk som regulerer helse- og omsorgstjenestene, og dette følger vi selvfølgelig. I fjor brukte vi 417 millioner kroner på helse- og omsorgstjenester. Den summen alene sier ikke noe om kvaliteten, men den sier noe om at dette er et område som er høyt prioritert i Lillehammer kommune.

Vårt oppdrag å gi gode tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammene vi har. Det skal vi gjøre i dag, i morgen – og i framtiden.

 

Konstituert kommunalsjef for sektor Helse og omsorg
Haakon Boie Ludvigsen